Čierne stavby

V súčasnosti VV,š.p. hľadá možnosti ako zabezpečiť usmernenie využívania pozemkov v predmetnej lokalite. Jednou z podmienok tohto usmernenia je odstránenie všetkých nelegálnych čiernych stavieb. Predaj a prenájom pozemkov v lokalite Jaroveckého ramena nie je možný z dôvodu, že sa jedná o inundačné územie zdrž Hrušov (územie opakovane zaplavované).

VV, š. p. zmapovala všetky nelegálne čierne stavby na pozemkoch v lokalite Jaroveckého ramena. Odkedy vo veci koná nové vedenie podniku, ďalšie čierne stavby nevznikli, aj vďaka pravidelnému monitoringu územia.

Na kompetentné úrady bolo opakovane podaných niekoľko požiadaviek na odstránenie čiernych stavieb, z toho posledný podnet bol odoslaný dňa 17. 8. 2012 na miestny úrad MČ Bratislava – Rusovce, ktorý je vo veci nelegálnych čiernych stavieb na danom území oprávnený konať. Jednalo sa o „Podnet na odstránenie všetkých nepovolených stavieb nachádzajúcich sa v chránenej oblasti – CHKO Dunajské Luhy v lokalite Jaroveckého ramena.“

V priebehu mesiacov november a december 2012 VV,š.p. všetkým majiteľom hausbótov poslala výzvu, aby si skompletizovali povolenia potrebné k státiu hausbótov, ktoré vydáva SVP, KÚŽP (odbor štátnej vodnej správy), VV,š.p. a „ohlásenie drobnej stavby“ (k elektrickým prípojkám) od mestskej časti BA Rusovce. Zároveň ich vyzvala k odstráneniu čiernych stavieb na pozemku prislúchajúcemu k ich hausbótu do 30.4.2013.

Ak tak majitelia neurobia v danom termíne, v zmysle zákona sa VV,š.p. znova obráti na príslušný úrad. Hneď po nadobudnutí jeho právoplatného rozhodnutia o odstránení čiernych stavieb, je VV,š.p. pripravená odstrániť tieto stavby a elektronické prípojky aj na vlastné náklady, pričom si bude uplatňovať náhradu týchto nákladov od majiteľov hausbótov.

Elektrické prípojky v predmetnej lokalite realizuje Západoslovenská energetika, a.s., ktorú VV,š.p. dňa 11.10.2012 požiadala o poskytnutie informácií o existujúcich elektrických prípojkách v KÚ Rusovce a KÚ Jarovce. Následne prišla odpoveď, že energetické zariadenia sú vybudované podľa platných noriem.