Ceny ministra sú rozdané – zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba si ocenenia prevzali jednotlivci i kolektív

Minister životného prostredia László Sólymos odovzdal pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 32 rezortných ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne pričinili o ochranu prírody a starostlivosť o životné prostredie. Nechýbali medzi nimi ani zamestnanci VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.).

Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba vyzdvihol po slávnostnom oceňovaní odbornosť zamestnancov: „Pracujú u nás kapacity, rešpektovaní odborníci, ktorí svoju prácu vnímajú ako poslanie. Oceneným gratulujem a  veľmi pekne im aj na tomto mieste ďakujem za ich dlhoročnú prácu. Som rád,  že robia podniku dobré meno.“

Cenu ministra si v kategórii jednotlivci z rúk ministra prevzal Ing. Štefan Vadkerti. Počas 38 rokov práce vo VV, š. p., sa venoval bezpečnosti vodných stavieb a technicko-bezpečnostnému dohľadu (TBD). Väčšinu svojho pracovného nasadenia venoval Vodnému dielu Gabčíkovo, pre ktoré je menovaný za hlavného zamestnanca dohľadu štátnej poverenej organizácie a je všeobecne uznávaný za autoritu pre bezpečnosť a prevádzkyschopnosť Vodného diela Gabčíkovo. Výsledky svojej práce a spolupráce s výskumnými ústavmi, vysokými školami a špecializovanými organizáciami publikoval na viacerých domácich aj zahraničných kongresoch a konferenciách. V rámci dohľadu nad Vodným dielom Gabčíkovo zavádzal do praxe nové metódy a metodiky meraní a analyzovaní stavu a bezpečnosti vodnej stavby. V súčasnosti je v rámci VV, š. p., vedúcim oddelenia TBD Gabčíkovo.

Čestné uznanie v kategórií jednotlivci udelil šéf envirorezortu Ing. Alfrédovi Ilkovi, ktorý sa svojím viac ako 30 ročným pôsobením pri výstavbe a prevádzkovaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros zaslúžil o to, že Vodné dielo Gabčíkovo plní všetky projektované ciele bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Jeho prístup k vodnému dielu a k problematike životného prostredia je zrejmý aj z toho, že na elektrárňach vodného diela Gabčíkovo vypracovával havarijné plány, zavádzal Systém environmentálneho manažérstva a od roku 2001 vykonáva činnosti certifikovaného audítora v tomto systéme.

V kategórii kolektív čestné uznanie získal kolektív TBD, ktorý viac ako 40 rokov kontinuálne vykonáva technicko-bezpečnostný dohľad nad priehradami, haťami, hrádzami, vodnými elektrárňami a odkaliskami na našom území. Počas tohto obdobia nedošlo na stavbách, nad ktorými bol zamestnancami úseku TBD vykonávaný technicko-bezpečnostný dohľad, k žiadnej katastrofe alebo závažnej havárii, ktorá by ohrozila ľudské životy.

Ďakovný list odovzdal minister László Sólymos Ing. Milanovi Homolovi za 35-ročnú prácu v štátnom podniku. Roky sa venuje technicko-bezpečnostnému dohľadu a bezpečnosti vodných stavieb I. až IV. kategórie. V súčasnosti je v rámci VV, š. p., vedúcim oddelenia TBD Bratislava a je menovaný hlavným zamestnancom dohľadu nad viacerými vodnými stavbami I. až IV. kategórie. Pri plnení pracovných úloh preukázal nielen svedomitosť, ale aj slušnosť a hlboko ľudský prístup.

Za vyše 30-ročnú prácu pri výstavbe a prevádzkovaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, si ďakovný list prevzal aj Ing. Peter Žikavský. Svojou prácou sa pričinil o to, že vodná stavba plní všetky projektované ciele bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Jeho prístup k vodnému dielu a problematike životného prostredia je zrejmý aj z toho, že od roku 2002 vykonáva činnosti certifikovaného audítora v Systéme environmentálneho manažérstva.

Cenu ministra životného prostredia udeľuje envirorezort ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoji environmentalistiky už od roku 1999.