Brehy Vodného diela Žilina sú čistejšie

Brehy Vodného diela Žilina sú čistejšie vďaka odtiahnutiu nepovolených karavanov.

V priestoroch Vodného diela Žilina neoprávnene parkovali karavany a mobilné prívesy, ktoré prekážali údržbe vodného diela. Zároveň sa v okolí týchto objektov pravidelne znečisťoval priestor a ničila príroda. Vodohospodárska výstavba, š.p. (ďalej len VV, š.p.) ako majiteľ diela preto vyzvala majiteľov karavanov, aby ich odstránili v termíne do 21.7.2014. Jeden karavan bol z technických príčin odstránený po tomto termíne. Napriek tomu sa podarilo k 28.7.2014 docieliť to, že na pozemkoch VV, š.p. sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne karavany.

V prípade, ak by majitelia karavanov nezabezpečili ich odpratanie dobrovoľne, musela by ich VV, š.p. nechať odpratať odťahovou službou za asistencie polície.

Aby sa v budúcnosti zabránilo podobnej situácii, VV, š.p. na prístupovú cestu ku svojim pozemkom nechala osadiť značky zakazujúce vjazd a parkovanie karavanov a prívesných vozíkov. Pokiaľ sa karavany znova ocitnú na pozemkoch VDŽ, bude podnik nútený nechať ich odtiahnuť.

Pozemky, na ktorých karavany stáli nie sú určené na parkovanie a cesta v ich okolí nie je verejnou komunikáciou. Má slúžiť výhradne pre potreby správcu vodného diela a pre peších návštevníkov, resp. cyklistov a korčuliarov. Napriek tomu sa stáva, že túto cestu sa snažia používať aj ľudia bez oprávnenia na vjazd.

Aby sa zabránilo vjazdu nepovolaných vozidiel na pozemky vodného diela, sú na príjazdoch k pešej zóne osadené mobilné zábrany – tzv. stĺpiky. Tie sú však už teraz opakovane poškodzované. Bezohľadní vodiči zvyknú využiť chvíľu kedy je stĺpik zasunutý v ceste, pretože ponad neho prešlo auto s povolením vjazdu. Tento stĺpik ostáva na úrovni cesty len 30 sekúnd a následne sa znova vysunie. Často pri pokusoch o prejazd zachytia podvozkom stĺpik, ktorý sa nezodpovedným zaobchádzaním poškodzuje a jeho opravy sú finančne nákladné.

Takéto konanie VV, š.p. považuje za vandalizmus. Aby sa predišlo podobným pokusom o prejazd, bolo potrebné zabezpečiť na stĺpiky svetelnú signalizáciu, ktorá nezodpovedných vodičov upozorní na jeho dvíhanie.

V prípade opakovaného porušovania dopravných značiek osadených na pozemkoch Vodného diela Žilina, bude VV, š.p. nútená prijať také opatrenia, ktoré vyriešia problém vandalizmu, a to v spolupráci s mestom Žilina.

Vodné dielo Žilina má slúžiť všetkým občanom mesta i jeho návštevníkom,. Všetci si však musia uvedomiť, že svojim bezohľadným prístupom k majetku VV, š.p. môžu znepríjemniť trávenie voľných chvíľ na vodnom diele aj disciplinovaným návštevníkom. Tí potom budú musieť trpieť obmedzenia využívania objektu vodného diela, ktoré budú  zavedené kvôli nezodpovednosti niekoľkých bezohľadných občanov mesta.