Blysni sa vodným dielom

Pravidlá a podmienky výtvarnej súťaže

Blysni sa vodným dielom (ďalej tiež len „pravidlá“)

 

A. Úvodné ustanovenia

1. Výtvarná súťaž „Blysni sa vodným dielom“ (ďalej tiež len „súťaž“) prebieha na území Slovenskej republiky v období od 22. 3. 2015 do 23. 04. 2015.

2. Súťaže sa môžu zúčastniť základné školy (ďalej tiež len „ZŠ“) so sídlom v Slovenskej republike s právnou subjektivitou (ZŠ ďalej tiež len „škola“) zaslaním (popr. prinesením) pôvodných výtvarných prác svojich žiakov, pričom ZŠ sa takto môžu zúčastniť súťaže iba s výtvarnými prácami žiakov svojho prvého stupňa (tzn. prvé až piate triedy).

3. Usporiadateľom súťaže je podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 32/B (ďalej tiež len „usporiadateľ“).

 

B. Priebeh súťaže

1. ZŠ sa do súťaže prihlási tým, že zašle usporiadateľovi poštou (popr. mu osobne prinesie) v súťažnej lehote trvajúcej odo dňa 22. 3. 2015 do dňa 15. 4. 2015 vrátane (pri osobnom predaní vždy v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod.) na adresu: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava,súťažné výtvarné práce svojich žiakov podľa bodu A. ods. 2 pravidiel. Pri zaslaní súťažných výtvarných prác musí byť na obálke uvedené heslo: „Blysni sa vodným dielom“. Pre posúdenie, či pri zaslaní súťažných výtvarných prác bola dodržaná stanovená súťažná lehota, je rozhodujúci dátum podania zásielky na pošte.

2. Každá jednotlivá súťažná výtvarná práca musí byť na zadnej strane označená týmito údajmi: názvom školy, jej adresou, menom a priezviskom kontaktnej osoby, telefónnym číslom a e-mailom školy, ako aj triedou, do ktorej chodí žiak, ktorý konkrétnu súťažnú výtvarnú prácu vytvoril, ako aj meno a priezvisko žiaka, ktorý výtvarnú prácu vytvoril. (Ak ten, kto súťažnú výtvarnú prácu vytvoril, ju na prednej strane podpíše, smie tak urobiť iba iniciálkami, tzn. nie celým svojim menom a/alebo priezviskom.).

3. Povinnou témou každej súťažnej výtvarnej práce je vlastné zobrazenie harmónie vody a zeme – tak ako ju súťažiaci vníma, resp. čo pre súťažiaceho téma „voda a zem“ znamená. Zobrazenie tejto témy musí mať charakter plagátu, teda obrazovúčasť aj časť doplnenú o textový slogan, resp. heslo, ktoré bude obsahovať výzvu na ochranu zeme a vody

4. Podmienky súťažných výtvarných prác a ich zaslanie (popr. prinesenie) usporiadateľovi:

a. Súťažné výtvarné práce musia obsahovo zodpovedať tematickému zadaniu podľa bodu B. ods. 3 pravidiel.

b. Súťažné výtvarné práce musia byť pôvodné a vytvorené žiakom prvého stupňa ZŠ, ktorá sa do súťaže prihlásila. Škola za každého žiaka ZŠ pritom môže do súťaže dodať len jednu súťažnú výtvarnú prácu. Táto výtvarná práca musí byť výsledkom individuálnym, nie kolektívnou tvorbou žiakov príslušnej triedy prihlásenej školy.

c. Každá súťažná výtvarná práca musí byť označená spôsobom vyplývajúcim z bodu B. ods.2. pravidiel. Súťažná výtvarná práca, ktorá nebude takto označená, nebude do súťaže zaradená.

d. Súťažné výtvarné práce zasielajú do súťaže výhradne jednotlivé ZŠ (nie teda ich žiaci). Maximálny počet súťažných výtvarných prác, ktorý môže každá škola zaslať (popr. priniesť) do súťaže, je 50. Pokiaľ sa v niektorej ZŠ zapojí do súťaže prostredníctvom prihlásenej školy viac ako 50 výtvarných prác, najlepších 50 diel zo všetkých takýchto tried v rámci jednotlivej školy vyberie a zašle (popr. prinesie) do súťaže príslušná škola. Ak niektorá škola zašle (popr. prinesie) usporiadateľovi viac ako 50 výtvarných prác, usporiadateľ zaradí do súťaže len 50 z nich podľa jeho náhodného výberu.

e. Súťažné výtvarné práce musia byť plošné a ich formát nesmie byť väčší ako A1.

f. Prípustné výtvarné techniky súťažných prác sú: pastel, akvarel (vodové farby), olejomaľba, tempery, farebné fixy, farebný tuš (resp. farebný atrament), koláž.

5. Vyhodnotenie zaslaných (popr. prinesených) súťažných výtvarných prác hodnotiacou komisiou prebehne v priebehu dňa 16. 4. 2015. Hodnotiaca komisia, ktorá sa bude skladať zo zástupcov top manažmentu a komunikačného oddelenia usporiadateľa vyberie celkom 10 najlepších súťažných výtvarných prác a rozhodne o ich poradí v súťaži. Hlavnými hodnotiacimi kritériami pritom budú: nápaditosť, originalita, úroveň výtvarného prevedenia výtvarnej práce a spôsob stvárnenia témy súťaže.

6. Hodnotené budú iba prijaté súťažné výtvarné práce, ktorých obsah, označenie a spôsob zaslania (popr. prinesenia) usporiadateľovi bude v súlade so súťažnými podmienkami uvedenými v bode B. ods. 1. až 4. pravidiel.

7. Vybrané súťažné výtvarné práce a víťazné ZŠ budú vyhlásené a zverejnené dňa 17. 4. 2015 na internetových stránkach: www.vvb.sk. Víťazné ZŠ budú taktiež kontaktované telefonicky alebo e-mailom (podľa údajov uvedených na zadnej strane vybraných súťažných výtvarných prác).

8. Výhercovia vybraných – výherných súťažných výtvarných prác, ktoré do súťaže zaslali (popr. priniesli) školy, a ktoré vybrala hodnotiteľská komisia, dostanú celkom desať súťažných výhier. Súťažné výhry pre víťaza na 1.Až 10. mieste sú nasledujúce: Výherca súťaže o vecnú cenu na 1. mieste dostane vecnú cenu tabletApple Ipad Mini, 16 GB v hodnote 300- € (slovom tristo eur) s DPH. Výhercovia na 2. až 10. mieste získajú knižné ceny a výletnú plavbu loďou po Dunaji v rámci podujatia Deň Dunaja 2015 v termíne 20.6.2015 na Vodnom diele Gabčíkovo

9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vybrať prostredníctvom hodnotiacej komisie menej ako 10 súťažných výtvarných prác. V takomto prípade budú ceny rozdelené iba podľa počtu skutočne vybraných súťažných výtvarných prác, pričom celková hodnota všetkých súťažných výhier, uvedená v bode B ods. 8 zostane zachovaná.

10.  Škola, ktorej žiak sa umiestnil v súťaži na prvom mieste, dostane od usporiadateľa interaktívnu tabuľu TriumphBoardMultiTouch v hodnote 1000 Eur (slovom tisíc eur) s DPH.

11.  Odovzdanie súťažných výhier bude prebiehať v deň otvorenia vernisáže výtvarných prác na MŽP SR dňa 22. 4. 2015.

12.  Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vady, riziká či záväzky súvisiace so súťažnou výhrou a jej užívaním.

13.  Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade výhry je povinný zaplatiť daň z príjmov v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov a usporiadateľ nie je zodpovedný za zdanenie tohto príjmu. V súlade s ust. § 9 ods. 2 pism. m) zákona o dani z príjmov, sú od dane z príjmu oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.

C. Ďalšie použitie súťažných výtvarných prác

1. Súťažné výtvarné práce zaslané (popr. prinesené) usporiadateľovi nebudú škole vrátené.

2. Každá ZŠ sa zaslaním (popr. prinesením) súťažných výtvarných prác do súťaže zaväzuje, že pred odovzdaním súťažných výhier výhercom víťazných výtvarných prác a ZŠ udelí usporiadateľovi výhradný písomný súhlas (výhradnú sublicenciu) k tomu, aby súťažné výtvarné práce vybrané hodnotiacou komisiou i každú jednotlivú z nich uverejnil, používal všetkými zákonnými spôsobmi používania a v neobmedzenom rozsahu, rozmnožoval a akokoľvek šíril (hlavne ich vystavoval,zaznamenával, vytlačil, vydával, používal na firemných kalendároch, na webových stránkach usporiadateľa a na plagátoch), ako aj ich v súvislosti s tým i akokoľvek spracovával, upravoval, spojoval s textom, s výtvarnými a/alebo inými dielami i navzájom, a to sám, v rámci podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK i prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby, po dobu piatich rokov odo dňa ich vybrania podľa bodu B. ods. 5. pravidiel, opakovane, na území celej SR, bez akejkoľvek ďalšej platobnej povinnosti usporiadateľa voči komukoľvek a bez akéhokoľvek obsahového alebo účelového obmedzenia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, že v prípade neudelenia tohto súhlasu zo strany súťažiacich a ZŠ nie je povinný poskytnúť takejto škole súťažnú výhru.

3. Každá ZŠ týmto pritom zároveň:

a. potvrdzuje, že: I. pred zaslaním (popr. prinesením) súťažných výtvarných prác do súťaže získala oprávnenie k udeleniu výhradného súhlasu (výhradnej sublicencie) podľa bodu C. ods. 2. pravidiel a II. svojim menom, na svoje vlastné náklady a na svoje riziko vysporiadala všetky prípadné s tým súvisiace autorské práva pôvodcov súťažných výtvarných prác a/ alebo akýchkoľvek tretích osôb, a

b. zaväzuje sa, že: I. ak by bolo k určitému usporiadateľovmu použitiu, rozmnožovaniu a/alebo šíreniu vybraných súťažných výtvarných prác alebo niektorej z nich potrebná zmluva s autorom diela či iný právny úkon v písomnej forme, usporiadateľovi ho bez ďalších nárokov dodá, obstará alebo sprostredkuje, a II. uplatnil by ktokoľvek voči usporiadateľovi požiadavky na odmenu alebo inú úhradu za uverejnenie či akékoľvek použitie, rozmnožovanie a/ alebo šírenie vybraných súťažných prác alebo niektorej z nich, uspokojí takúto požiadavku namiesto usporiadateľa (to všetko ihneď a bez nároku na akúkoľvek ďalšiu úhradu či iné plnenie zo strany usporiadateľa alebo kohokoľvek iného na jeho strane).

 

D. Všeobecné ustanovenia

 

1. Prihlásením do súťaže podľa bodu B. ods. 1. pravidiel každá prihlásená ZŠ potvrdzuje, že v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad či podmienok súhlasí s Pravidlami a podmienkami výtvarnej súťaže „Blysni sa vodným dielom“ a že sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať a riadiť sa nimi. Pravidlá súťaže a ich prípadná zmena budú uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa www.vvb.sk.

2. Prihlásením do súťaže tiež každá prihlásená ZŠ vyjadruje svoj súhlas s použitím údajov uvedených na zadnej strane súťažných výtvarných prác, ktoré zaslala (popr. priniesla) do súťaže, a to pri vyhlásení vybraných súťažných prác podľa bodu B. ods. 7. pravidiel, pri uverejnení a/ alebo použití, rozmnožovaní a šírení (i opakovanom) vybraných súťažných výtvarných prác a v rámci ostatnej propagačnej, reklamnej a marketingovej činnosti usporiadateľa.

3. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a jej priebehu je možné sa obrátiť na komunikačné oddelenie podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK e-mail: diana.migalova@vvb.sk.

4. Súťažné výhry ani akékoľvek iné plnenia, súvisiace so súťažou, nie sú súdne vymáhateľné. Pri všetkých nejasnostiach, rozporoch alebo sporoch, týkajúcich sa súťaže, účasti v súťaži, súťažných podmienok, výberu víťazných súťažných výtvarných prác, rozhodnutí o ich poradí, vyhlásení výsledkov, súťažných cien a pravidiel súťaže, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko usporiadateľa.

5. Namiesto výhernej ceny nie je možné poskytnúť peňažnú hotovosť ani nie je možné požadovať vydanie inej výhernej ceny, ako tej, ktorá je stanovená pravidlami, alebo poskytnúť akékoľvek, v pravidlách neuvedené plnenie zo strany usporiadateľa či kohokoľvek iného na jeho strane.

6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek skrátiť, prerušiť alebo zrušiť bez akejkoľvek náhrady či zmeniť alebo doplniť jej pravidlá.