Bezpečnosť a plynulosť vodnej dopravy zvyšujú nové gabčíkovské vráta v inovovanej a modernizovanej plavebnej komore

Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo boli v nepretržitej prevádzke od roku 1992 s výnimkou bežnej údržby a odstraňovania havárií. Komory napustili a vypustili viac ako 100-tisíckrát. Od ich spustenia do prevádzky sa plavebnými komorami preplavilo vyše 400-tisíc lodí. Teraz vďaka európskemu projektu prešla modernizáciou pravá plavebná komora, ktorá opäť slúži medzinárodnej vodnej doprave. Vynovenú pravú plavebnú komoru oficiálne odovzdal do užívania minister životného prostredia Ján Budaj, spoločne so štátnou tajomníčkou rezortu dopravy a výstavby Katarínou Brunckovou a generálnym riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Vladimírom Kollárom.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja patrí vodná doprava k ekologicky šetrnejším a bezpečnejším spôsobom prepravy obyvateľov a tovarov. „Konštruktéri a vodohospodári sa počas modernizácie museli vyrovnať s rôznymi nástrahami. Je dôležité, že práce na pravej plavebnej komore, ktoré sú súčasťou unikátneho európskeho projektu, sa podarilo zrealizovať s dôrazom na maximálnu odbornosť,“ zdôraznil minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Prijímateľom dotácie na projekt je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Štátna tajomníčka Katarína Bruncková vyzdvihla prínosy projektu: „Som nesmierne rada, že Ministerstvo dopravy SR spolu so štátnym podnikom  – Vodohospodárska výstavba – získali grant na projekt modernizácie gabčíkovských plavebných komôr z prostriedkov Európskej únie, konkrétne z Nástroja na prepojenie Európy. Celková hodnota projektu je 145 miliónov eur, z čoho necelých 123 mil. eur (85 %) je zo zdrojov EÚ a sumou 22 mil. eur (15 %) sa Slovenská republika podieľala na národnom spolufinancovaní tohto projektu. Som presvedčená o tom, že vďaka tomuto realizovanému projektu bude plavba lodí na tejto medzinárodnej trase bezpečnejšia, plynulejšia ako aj intenzívnejšia.“

Stavebné práce na modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (VDG) mali pre pandémiu ochorenia COVID-19 niekoľkomesačné meškanie. S osádzaním nových oceľových konštrukcií v pravej plavebnej komore sa začalo v júni 2020. Viac ako 1000 ton vážiace dolné vráta v plavebnej komore sa otvárajú ako dvojkrídlové dvere. Konštruktéri ich zvárali z pripravených dielcov za pomoci žeriavov priamo na dne plavebnej komory. Postupne prešli inováciou a modernizáciou nielen vráta a ich mechanika, ale tiež samotné múry, vrátane injektáže a stabilizácie podložia. Plavebné komory aj vodná elektráreň stoja na štrkovo-piesčitom podloží, preto bolo dôležité, aby bol nápustný a výpustný systém, cez ktorý prejde 300-tisíc kubíkov vody, dobre zabezpečený.

Pred uvedením modernizovanej pravej plavebnej komory do ostrej prevádzky vykonali vodohospodári individuálne skúšky, skúšky funkčnosti a tiež komplexné skúšky, ktoré boli oficiálne ukončené v októbri. „Skúšky preverili funkčnosť a spoľahlivosť jednotlivých technologických zariadení pravej komory s dôrazom na bezpečnosť plavby a samotnej prevádzky. Vďaka inovácii celého riadiaceho systému očakávame, že plavba cez stupeň Gabčíkovo bude rýchlejšia a plynulejšia,“ doplnil generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p., Vladimír Kollár.

 

Okrem pandémie spôsobili omeškanie prác aj neočakávané okolnosti zistené počas realizácie prác na hornom zhlaví, kde nebolo možné v rámci prípravy na osádzanie horných vrát pokračovať podľa pôvodne odsúhlaseného postupu. Táto skutočnosť si vyžiadala kompletnú zmenu technického riešenia armatúr horných vrát. Vodohospodári už začali aj s modernizačnými prácami v ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo. Práce sú naplánované na približne 14 mesiacov.

Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.