Vohodospodárska výstavba, š. p. ukončila letnú simulovanú záplavu
Včera o 16-tej hodine ukončila Vodohospodárska výstavba, š. p. letnú simulovanú záplavu, ktorá začala 17. júna a trvala 22 dní.
Tok vody, ktorý do zákutí ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja pritekal z odberného miesta pri Dobrohošti naberal postupne na svojej sile, ktorej maximálny objem bol až 60 000 litrov za sekundu.
Umelá záplava dunajských ramien je jedným zo spôsobov, ako chrániť dunajské lužné lesy a mokrade a na ktorú sú naviazané reprodukčné cykly množstva vzácnych živočíchov. Vďaka umelo zvýšenému prietoku a manipulácii na jednotlivých prehrádzkach sa voda dostane na miesta, ktoré by bez nej neprežili.
Vodohospodárska výstavba, š. p. ako prevádzkovateľ Vodného diela Gabčíkovo pripravila letnú simulovanú záplavu na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody SR a Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava.
Pozrite sa na zábery dunajskej delty, ktoré sme počas letnej simulovanej záplavy zachytili dronom.