Vodohospodárska výstavba, š. p. sa tento rok zúčastní súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023

Po úspechoch v roku 2017, kedy VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV) získala Národnú cenu SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť (NCSRKSZ), sme sa opäť rozhodli zabojovať o toto prestížne ocenenie.

Ešte v marci tohto roka prijalo vedenie VV jednoznačné rozhodnutie zúčastniť sa opäť na Národnej cene za spoločenskú zodpovednosť v kategórii B – Spoločenská zodpovednosť a podnik, ktorej už 21. ročník usporadúva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Svojou účasťou chce VV využiť možnosť prezentovať svoje doterajšie výsledky v spoločenskej zodpovednosti a ich dopad, získať námety pre ďalšie zlepšovanie v tejto oblasti a zároveň aj identifikovať dobrú prax od kompetentných posudzovateľov NCSRKSZ. Na neposlednom mieste je to pre štátny podnik výborná príležitosť porovnania s ostatnými organizáciami.

VV je nielen významným producentom elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj starostlivým správcom majetku štátu a prevádzkuje Vodné dielo Gabčíkovo aj Vodné dielo Žilina tak, aby sa maximalizovali ich pozitívne prínosy pre celú spoločnosť, vrátane rozvoja vodných športov, turizmu a kultúry. Samostatnou, no rovnako zodpovednou oblasťou činnosti VV je výkon technicko-bezpečnostného dohľadu, kde pôsobí ako národná autorita pre bezpečnosť priehrad, hrádzí a odkalísk. Napriek snahe o efektívnosť činností štátneho podniku, si vedenie VV uvedomuje zodpovednosť aj za vytváranie vhodných a motivujúcich pracovných podmienok pre svojich zamestnancov.

 

„K účasti v súťaži o Národnú cenu SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť pristupujeme pokorne, s vedomím nielen toho, čo sme doteraz dosiahli, ale hlavne s vedomím potenciálu nášho ďalšieho rozvoja a zlepšovania sa,“ povedal Andrej Kasana, dočasne poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNY PODNIK.

Pre tvorbu súťažných podkladov bol vytvorený tím, ktorého členovia sa zúčastnili úvodného stretnutia na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, kde boli detailne oboznámení s priebehom súťaže a tvorbou potrebných podkladov. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa očakáva v novembri tohto roka.

___________

Národnú cenu SR za kvalitu a sociálnu zodpovednosť udeľuje od roku 2000 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Práve táto súťaž je jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2022 až 2026. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy aj podnikateľskej sféry, do používania manažérskych metód, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, výkonnosti všetkých činností organizácií a následné zvýšenie kvality života občanov. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť ako jediná na celom našom území ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

Harmonogram (PDF) 

Viac na: https://www.normoff.gov.sk/stranka/177/narodna-cena-sr-za-kvalitu-a-spolocensku-zodpovednost/