Vodohospodárska výstavba, š.p. sa aktívne zúčastní konferencie o stave a budúcnosti veľkých svetových riek

Kľúčové otázky týkajúce sa výskumu veľkých riek a ich efektívneho a trvalo udržateľného manažmentu budú predmetom blížiacej sa medzinárodnej konferencie s názvom „The Status and Future of the World’s Large Rivers“. Uskutoční sa vo Viedni v Austria Center v dňoch 21. – 25. augusta 2023 a chýbať na nej nebude ani odborné zastúpenie štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š.p.).

Medzi vedcami z celého sveta svoje odborné poznatky odprezentuje Ing. Ján Hakáč, PhD. z úseku technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) VV, š.p.. V poradí už piaty ročník tejto konferencie otvorí štyri kľúčové témy.

Prvou z nich bude hydrológia, hydraulika a hydraulické následky. Druhou témou bude transport sedimentov a morfológia riek. Zúčastnení vedci a odborná verejnosť sa budú zaoberať i samotným znečistením riek, ekológiou a nápravnými opatreniami. V neposlednom rade budú diskutovať o integrovanom manažmente povodia riek (hydroenergetika, povodňová bezpečnosť a ochrana, vodné zdroje a zavlažovanie).

Účasť na predmetnej medzinárodnej konferencii bude prínosom pre získanie informácií o najnovších vedeckých pokrokoch a výmenu odborných skúseností, ktoré po praktickej aplikácii prispejú ku skvalitneniu a zefektívneniu činnosti TBD, a takisto z dôvodu nadviazania kontaktov pre ďalšiu potenciálnu medzinárodnú spoluprácu.

Dôvodom, prečo konferencia vznikla sú tlaky a vplyvy na veľké svetové rieky, ktoré sa v posledných rokoch výrazne zvýšili. Veľké rieky sú obzvlášť vystavené problémom viacnásobného využitia, často s protichodnými cieľmi. V globálnom meradle neexistuje komplexné hodnotenie súčasného stavu veľkých svetových riek. Mätúce sú aj často protichodné požiadavky na takéto rieky a antropogénne vplyvy, ako aj potenciál obnovy a súvisiace problémy.

V roku 2011 prvá medzinárodná konferencia na tému „stav a budúcnosť veľkých svetových riek“ vo Viedni v Rakúsku poskytla globálne fórum pre širokú diskusiu o kľúčových otázkach týkajúcich sa výskumu veľkých riek a ich efektívneho a trvalo udržateľného manažmentu. Táto úspešná akcia pokračovala v roku 2014 v meste Manause v Brazílii pri významnej rieke Amazonka, v roku 2017 v Naí Dillí v Indii pri rieke Ganga. Konferencia v online svete sa uskutočnila počas pandémie v roku 2021.

V tejto súvislosti bol v roku 2014 zriadený nový program UNESCO / IHP (Medzivládny hydrologický program, z anglického originálu Intergovernmental Hydrological Programme), ktorého cieľom je podporiť globálnu sieť programov a partnerov súvisiacich s prácou a výskumov na veľkých riekach. O štyri roky neskôr sa iniciatíva WLRI (Iniciatíva veľkých riek sveta, z anglického originálu World’s Large Rivers Initiative) stala oficiálnou súčasťou pracovného programu UNESCO-IHP. Jednou z hlavných úloh tejto iniciatívy je pokračovať v úspešnej sérii konferencií venovaných veľkým svetovým riekam.