Vodné dielo Žilina prvýkrát za 15 rokov navštívil minister.

Peter Žiga je prvým ministrom životného prostredia v histórii prevádzky Vodného diela Žilina, ktorý absolvoval prehliadku priehrady. Pozrel si zároveň vodnú elektráreň, ktorá je jej súčasťou, a vyjadril spokojnosť nad správou vodného diela.

 Po stredajšom výjazdovom zasadnutí vlády si šéf rezortu, pod ktorý patrí aj prevádzkovateľ Vodného diela Žilina, štátny podnik Vodohospodárska výstavba,  našiel v programe čas aj na prehliadku priehrady a vodnej elektrárne. Sprevádzali ho generálny riaditeľ štátneho podniku Ladislav Lazár a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba. Minister Žiga sa zaujímal prioritne o prevádzku elektrárne. Okrem prehliadky prevádzkovej časti s turbínami  navštívil aj obchodné dodelenie, kde mu predstavili systém obchodovania s elektrinou vyrobenou na vodnom diele. Zaujímal sa aj o históriu vodného diela, o jeho protipovodňovú funkciu a o rekreačné využitie diela, ktoré sa teší obľube obyvateľov Žiliny a okolia.  Po skončení prehliadky Peter Žiga vyjadril spokojnosť nad správou Vodného diela Žilina i nad prevádzkou elektrárne, ktorá je jeho súčasťou.

Vodné dielo Žilina (VD Žilina, VDŽ) sa nachádza na rieke Váh, na okraji mesta Žilina v lokalite Šibenice v riečnom kilometri 254,613. Hlavný účel diela je využitie hydroenergetického potenciálu hornej časti rieky medzi elektrárňami Lipovec a Hričov na výrobu elektrickej energie.

VD Žilina je prvá stavba na Slovensku, ktorej vplyvy na životné prostredie boli posudzované komplexne metódou EIA. Návrhy na zmiernenie dosahov stavby na životné prostredie boli zakomponované do objektovej skladby stavby a spolupráca s odborníkmi na životné prostredie pokračovala aj pri realizácii diela a pokračuje aj počas jeho prevádzky napr. monitorovaním životného prostredia v blízkom okolí VDŽ. Hlavný energetický objekt diela je vodná elektráreň s dvomi Kaplanovými turbínami. Projektovaná ročná výroba elektrickej energie je 173 GWh, čo predstavuje úsporu 190 000 ton uhlia.

Vodné dielo Žilina má okrem hydroenergetickej a protipovodňovej funkcie aj rekreačnú, keďže poskytuje priestor na relax obyvateľom mesta a okolitých oblastí. Vodné dielo pravidelne hostí mnohé športové a rekreačné podujatia organizované pre verejnosť v spolupráci s mestom Žilina.