Vnútrozemská delta Dunaja – Vodohospodári po prvý raz v histórii pripravili za jeden rok až dve simulované záplavy

Vnútrozemská delta Dunaja nemôže strádať – zdôrazňuje aktuálne vedenie VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.). Vodohospodári v tejto súvislosti pripravili dve simulované záplavy v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Uskutočňujú sa počas jarného a letného obdobia, teda v termínoch, keď to unikátna dunajská príroda najviac potrebuje. Aktuálne prúdi do ramennej sústavy Dunaja prietok vody na úrovni 90 metrov kubických za sekundu.

Simulované záplavy a zvýšené prietoky sú podľa generálneho riaditeľa VV, š. p., Vladimíra Kollára technicky náročné a nákladné, ale pre prídu nevyhnutné: „Základom pre zachovanie vzácnych biotopov a druhov rastlín a živočíchov vo vnútrozemskej delte Dunaja je práve kinetická energia vody.“

Minister životného prostredia SR Ján Budaj podčiarkol význam unikátnej lokality: „Aj napriek tomu, že samotná ramenná sústava sa oproti tej pôvodnej zachovala iba sčasti, patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám v Európe. Je to jedna z prírodných rezervácií v dotyku s hlavným mestom.“

Tomáš Kušík, predseda BROZ-u, ktoré v minulom roku iniciovalo petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja, vyzdvihol dôležitosť záplav pre lužné lesy a dodal: „Umelými záplavami v tejto oblasti sa usilujeme prinavrátiť režim, aký bol pred vodným dielom.“

Vodohospodári pripravili simulované záplavy na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a v zmysle aktualizovaného Manipulačného poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.