Tlačová správa

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros Ladislav Lazár a štátny tajomník pre životné prostredie Ministerstva rozvoja vidieka Maďarskej republiky Zoltán Illés na spoločnom rokovaní, ktoré sa konalo v pondelok v popoludnajších v Bratislave, prerokovali a podpísali Spoločnú výročnú správu o výsledkoch monitorovania životného prostredia za rok 2011. Monitorovanie životného prostredia sa uskutočňuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja, podpísanej dňa 19. apríla 1995.

Obaja splnomocnenci konštatovali, že Slovenská republika a Maďarsko si plnia záväzky vyplývajúce z medzivládnej Dohody a vzájomná výmena údajov a informácií o stave životného prostredia je bezproblémová.