Tlačová konferencia pri príležitosti odhalenie pamätného kameňa Doc. Ing. Júliusovi Binderovi
Dnes, v priestoroch Vodného diela Gabčíkovo sa konala tlačová konferencia pri príležitosti odhalenia pamätného kameňa významnej osobnosti, bez ktorej by samotné Vodné dielo Gabčíkovo neožilo. Hovoríme o Doc. Ing. Júliusovi Binderovi, Dr.h.c.
Bol to bývalý generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p., ktorý výrazne prispel k vybudovaniu SVD G-N. Patril k realizátorom Vodného diela Gabčíkovo a jeho slávny výrok „SYPTE“ bol začiatkom prehradzovania starého koryta Dunaja a následným „oživením“ gabčíkovského vodného stupňa.
V rámci dnešnej tlačovej konferencie odhalil generálny riaditeľ VV, š. p. Ing. Peter Molda, za prítomnosti podpredsedu vlády a ministra životného prostredia p. Tarabu, pamätný kameň venovaný práve Ing. Júliusovi Binderovi .
Generálny riaditeľ VV, š.p. ďalej informoval o ekonomických výsledkoch 📈podniku za prvý polrok tohto roka.
„Plán tržieb na 1. polrok sme splnili na takmer 130%, čo je výrazne viac, ako bol samotný predpoklad. Na druhej strane, čo je benefitom pre štát, zo zisku minulého roka uhradíme do štátneho rozpočtu celkom 221,55 miliónov eur vo forme osobitného odvodu zo zisku, dane z príjmov, odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach a odvodu z nadmerných príjmov výrobcov elektriny“. Povedal na tlačovej konferencii generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Ing. Peter Molda.