SÚŤAŽE 2017 „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, vyhlasuje súťaž pre žiakov základných škôl a súťaž pre študentov stredných škôl. Obe súťaže s názvom „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO MOJIMI OČAMI„ sú zamerané na vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti a zvyšovanie povedomia o význame vodných stavieb.

POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Lászlóa Sólymosa

Vyhlasovateľ a organizátor súťaží: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej aj len „usporiadateľ“)

Poslanie súťaží:

Výtvarné súťaže pre žiakov základných a stredných škôl organizuje VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, pri príležitosti 25. výročia uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Vodné dielo Gabčíkovo je najväčšou vodnou stavbou na Slovensku a patrí k najväčším vodným stavbám v Európe Súťažami, ktoré sú zamerané na vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti, chceme osláviť štvrťstoročie prevádzky vodného diela spolu so žiakmi a študentmi. Cieľom súťaží je zároveň motivovať mladých ľudí k ochrane vody, zeme, rastlín i živočíchov a prispieť k vyššiemu povedomiu o význame vodných stavieb.

1.) Výtvarná súťaž pre základné školy a 1. stupeň 8-ročných gymnázií

Téma: Výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo, ktoré tento rok oslavuje 25. výročie uvedenia do prevádzky (koláž s použitím minimálne dvoch rôznych prírodných materiálov)

Súťažné kategórie:

A kategória – žiaci 1. – 5. ročníka základných škôl

 

B kategória – žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl resp. 1. stupňa 8-ročných gymnázií

 

 

 

Ako na to?

Jednotlivec v rámci súťaže vytvorí na výkres formátu A3 výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo, ktorý bude do ďalších rokov ochrancom tejto vodnej stavby a bude zároveň dohliadať na ochranu rastlín a živočíchov v jej okolí. Žiak, resp. študent, maskota pomenuje a vytvorí ho ako koláž s použitím minimálne dvoch rôznych prírodných materiálov (napríklad listy, kamienky, textílie, prírodný špagát, a pod.), s možnosťou ďalšieho výtvarného dotvorenia práce kombinovanými technikami (s využitím napr. kresby alebo maľby).

Prosíme neposielať práce trojrozmerné, menšieho alebo väčšieho formátu ako A3 či zarámované.

Dátum konania súťaže: 20. 4. – 31. 5. 2017 (pri príležitosti Dňa Zeme)

 

 

Výsledky budú vyhlásené

a výhercovia ocenení: 17. 6. 2017 počas podujatia k Medzinárodnému Dňu Dunaja na Vodnom diele Gabčíkovo

 

Ceny pre víťazov:

A kategória: 1. miesto – elektronická učebná pomôcka – moderný tablet +pohár víťazov od generálneho riaditeľa VV, š. p.

2. – 5. miesto – školské pomôcky a knihy

B kategória: 1. miesto – elektronická učebná pomôcka – moderný tablet +pohár víťazov od generálneho riaditeľa VV, š. p.

2. – 5. miesto – didaktické pomôcky a knižné ceny

2.) Súťaž pre stredné školy

Téma: Vytvor so spolužiakom/spolužiačkou video, ktorým svojich rovesníkov presvedčíte, aby chránili prírodu a mysleli ekologicky. Vo videu nesmú účinkovať ľudia. Podmienkou je, aby ste videom upozornili na konkrétne prípady znečistenia vôd a krajiny a ich možné dopady na život na Zemi.

 

 

Ako na to?

Dvojčlenná skupina (zložená z dvoch študentov rovnakej strednej školy alebo gymnázia) nahrá mobilným telefónom alebo kamerou krátky príbeh s posolstvom, ktorým upozornia na konkrétne prípady znečistenia vôd a krajiny a ich možné dopady na život na Zemi (video musí mať dĺžku od 60 do 360 sekúnd a musí byť spracované v jednom z prípustných formátov – .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI alebo .WMV ), tak aby zaujali svojich rovesníkov a upriamili pozornosť na problematiku ochrany životného prostredia.

Dátum konania súťaže: 20. 4. – 31. 5. 2017 (pri príležitosti Dňa Zeme)

Výsledky budú vyhlásené a výhercovia ocenení:

17. 6. 2017 počas podujatia k Medzinárodnému dňu Dunaja na Vodnom diele Gabčíkovo

 

Ceny pre víťazov:

1. miesto – každý jeden študent z víťaznej súťažnej dvojice získa – moderný tablet + pohár víťazov od generálního riaditeľa VV, š. p.

 

2. – 5. miesto – dvojice získajú vecné ceny – didaktické pomôcky a knižné ceny

 

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže:

V prípade výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií, musí mať každá z výtvarných prác na zadnej strane uvedené nasledovné údaje: krstné meno a priezvisko autora, vek autora a trieda, ktorú v školskom roku 2016/17 navštevuje, názov a adresa školy, meno pedagóga a kontaktné údaje (e-mail adresa alebo telefónne číslo), zaradenie do jednej z kategórií (A alebo B kategória) a meno pre maskota.

V prípade  súťaže pre stredné školy si školy môžu vybrať, či súťažné videá zašlú poštou, prípadne osobne doručia nahraté na DVD nosiči, USB kľúči alebo ich zašlú elektronicky, tzn. e-mailom s priloženým linkom na externé úložisko dát (napr. uschovna.cz a pod) s nahratým súborom. Ku každému jednotlivému súťažnému videu musí byť priložená školou vyplnená a podpísaná prihláška („Prihláška do súťaže „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ určenej pre stredné školy“), ktorá je zverejnená aj na internetovej stránke usporiadateľa www.vvb.sk. Súťažné video musí byť v úvode alebo v závere označené menami dvojice autorov.

Súťažné práce v oboch súťažiach musia spĺňať technické podmienky stanovené v pravidlách a podmienkach konkrétnej súťaže a musia byť zaslané poštou alebo elektronicky, prípadne osobne doručené, najneskôr do 31. 5. 2017 (vrátane).

Adresa usporiadateľa:

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Karloveská 2
P. O. BOX 45

842 04 Bratislava
Slovenská republika

e-mail usporiadateľa:

sutaze@vvb.sk

 

Súťažné práce je potrebné na obálke (alebo v predmete emailovej správy) označiť heslom „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO MOJIMI OČAMI“.

Viac o súťažiach sa dozviete (nižšie) v Pravidlách a podmienkach výtvarných súťaží „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“.

 

 

 

Pravidlá a podmienky súťaže

„Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“

pre žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií,

zameranej na vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti a zvyšovanie povedomia o význame vodných stavieb, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

 

Téma: Vytvor výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo, ktoré tento rok oslavuje 25. výročie uvedenia do prevádzky (koláž s použitím minimálne dvoch rôznych prírodných materiálov)

 

 

A. Úvodné ustanovenia

 1. 1.Environmentálna výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií „ Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ (ďalej tiež len „súťaž“), prebieha na území Slovenskej republiky v období od 20. 04. 2017 – 31. 05. 2017.
 2. 2.Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl (ďalej tiež len „základná škola“, resp. „ZŠ“) a študenti 1. stupňa 8-ročných gymnázií (ďalej tiež len „gymnázium“ a spolu so základnou školou aj len ,,škola“) so sídlom v Slovenskej republike a s právnou subjektivitou, a to zaslaním, príp. osobným doručením, pôvodných výtvarných prác žiakov a študentov. Súťaž sa uskutoční  v 2 vekových kategóriách, pričom kategória A je určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl (tzn. prvé až piate triedy) a kategória B pre žiakov druhého stupňa (tzn. šieste až deviate triedy) a študentov 8-ročných gymnázií (tzn. triedy prima až kvarta). Žiaci a študenti súťažiaci v kategórii A a v kategórií B budú na výkres s rozmerom A3 vytvárať s použitím minimálne dvoch rôznych prírodných materiálov výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo. Žiak resp. študent zároveň vymyslí svojmu maskotovi meno.
 3. 3.Usporiadateľom súťaže je podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom: P. O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 32/B (ďalej tiež len „usporiadateľ“).

B. Priebeh súťaže

 1. 1. Žiaci, resp. študenti sa do súťaže môžu prihlásiť prostredníctvom svojej školy, ktorá do súťaže zašle súťažné výtvarné práce svojich žiakov podľa bodu A. ods. 2. usporiadateľovi poštou (prípadne mu ich osobne doručí) v súťažnej lehote trvajúcej od 20. 04. 2017 do 31. 05. 2017 vrátane (pri osobnom doručení vždy v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod.) na adresu: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom Karloveská 2,     P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava. Pri zaslaní súťažných výtvarných prác musí byť na obálke uvedené heslo: „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“. Pre posúdenie, či pri zaslaní súťažných výtvarných prác bola dodržaná stanovená súťažná lehota, je rozhodujúci dátum podania zásielky na pošte.
 2. 2. Každá jednotlivá súťažná výtvarná práca musí byť na zadnej strane označená nasledovnými údajmi: krstné meno a priezvisko autora, vek autora a trieda, ktorú v školskom roku 2016/17 navštevuje, názov a adresa školy, meno pedagóga a kontaktné údaje (e-mail adresa alebo telefónne číslo), zaradenie do jednej z kategórií (A alebo B kategória) a meno pre maskota. Ak ten, kto súťažnú výtvarnú prácu vytvoril, ju na prednej strane podpíše, smie tak urobiť iba iniciálkami, tzn. nie celým svojim menom a/alebo priezviskom.).
 3. 3. Povinnou témou každej súťažnej výtvarnej práce je vytvorenie výtvarného návrhu maskota Vodného diela Gabčíkovo v podobe koláže minimálne z dvoch rôznych prírodných materiálov, pričom súťažiaci môže svoju prácu dotvoriť aj kombinovanými technikami.
 4. 4. Podmienky súťažných výtvarných prác a ich zaslanie (príp. doručenie) usporiadateľovi:
  1. a.) Súťažné výtvarné práce musia obsahovo zodpovedať tematickému zadaniu podľa bodu B. ods. 3 pravidiel.
  2. b.) Súťažné výtvarné práce musia byť pôvodné a vytvorené žiakom školy (ZŠ alebo gymnázia), ktorá ho do súťaže prihlásila. Škola za každého žiaka pritom môže do súťaže zaslať, resp. osobne doručiť len jednu súťažnú výtvarnú prácu. Táto výtvarná práca musí byť výsledkom individuálnym, nie kolektívnou tvorbou žiakov príslušnej triedy školy.
  3. c.) Každá súťažná výtvarná práca musí byť označená spôsobom vyplývajúcim z bodu B. ods. 2. pravidiel. Súťažná výtvarná práca, ktorá nebude takto označená, nebude do súťaže zaradená.
  4. d.) Súťažné výtvarné práce zasielajú do súťaže výhradne jednotlivé školy, prípadne pedagógovia týchto škôl (nie ich žiaci). Maximálny počet súťažných výtvarných prác, ktorý môže každá škola zaslať (príp. osobne doručiť) do súťaže je 40. Ak niektorá škola zašle (prípadne osobne doručí) usporiadateľovi viac ako 40 výtvarných prác, usporiadateľ zaradí do súťaže len 40 z nich podľa jeho náhodného výberu.
  5. e.) Súťažné výtvarné práce musia byť plošné (prípustné je 2D zobrazenie) a vyhotovené na výkrese formátu A3.
  6. f.) Prípustné výtvarné techniky súťažných prác sú: koláž (nalepené minimálne dva rôzne prírodné materiály – napr. kamienky, listy, prírodný špagát, a pod.) alebo koláž v kombinácii s ďalšími výtvarnými technikami (napríklad maľba, kresba, pri použití pastelu, akvarelu, resp. vodových farieb, olejomaľby, temperových farieb, farebných fixiek, farebného tušu, resp. farebného atramentu).
 5. 5. Zaslané (príp. osobne doručené) súťažné výtvarné práce vyhodnotí súťažná porota zložená zo zástupcov všetkých úsekov usporiadateľa a jeho generálneho riaditeľa. Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne od 08. 06. 2017 do 14. 06. 2017. Súťažná porota  vyberie vo vekovej kategórii A päť najlepších súťažných výtvarných prác a vo vekovej kategórii B päť najlepších súťažných výtvarných prác. Hlavnými hodnotiacimi kritériami pritom budú: nápaditosť, originalita, úroveň výtvarného prevedenia výtvarnej práce a spôsob stvárnenia témy súťaže.
 6. 6. Hodnotené budú iba tie súťažné výtvarné práce, ktorých obsah, označenie a spôsob zaslania (príp. osobného doručenia) usporiadateľovi bude v súlade so súťažnými podmienkami uvedenými v bode A ods.2 a v bode B. ods. 1. až 4. pravidiel.
 7. 7. Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 17. 06. 2017 počas podujatia k Medzinárodnému dňu Dunaja 2017, ktoré sa uskutoční na Vodnom diele Gabčíkovo. Zverejnené budú na internetovej stránke www.vvb.sk dňa 19. 06. 2017. Školy ktorých žiaci budú ocenení, budú taktiež kontaktované telefonicky alebo e-mailom (podľa údajov uvedených na zadnej strane vybraných súťažných výtvarných prác).
 8. 8. Výhercovia vybraných – výherných súťažných výtvarných prác, ktoré do súťaže zaslali (príp. osobne doručili) školy, a ktoré vybrala súťažná porota usporiadateľa, dostanú celkovo desať súťažných výhier (päť v kategórii A a päť v kategórii B). Víťaz v kategórii A a víťaz v kategórii B, ktorý sa umiestni na 1. mieste, získa hlavnú cenu elektronickú učebnú pomôcku – moderný tablet a pohár víťazov od generálneho riaditeľa usporiadateľa. Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 2. až 5. mieste, ako v kategórii A, tak aj v kategórii B, získajú vecné ceny (didaktické pomôcky a knižné ceny).
 9. 9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vybrať menej ako je vopred deklarovaný počet ocenených v bode B ods. 8 pravidiel. V takomto prípade budú ceny rozdelené iba podľa počtu skutočne vybraných súťažných výtvarných prác.
 10. 10. Odovzdanie súťažných výhier sa uskutoční počas podujatia organizovanému k Medzinárodnému dňu Dunaja dňa 17. 06. 2017 a práce budú vystavené v termíne od 20. 06. 2017 v sídle štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKY VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, na Karloveskej 2 v Bratislave.
 11. 11. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nedostatky, poškodenia, riziká či záväzky súvisiace so súťažnou výhrou a jej užívaním.

C. Ďalšie použitie súťažných výtvarných prác

 1. 1. Súťažné výtvarné práce zaslané (príp. osobne doručené) usporiadateľovi nebudú škole vrátené.
 2. 2. Zaslaním súťažného výtvarných prác žiakov do súťaže zo strany školy, škola zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že medzi ňou a žiakmi ako autormi výtvarných prác ako autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení sú splnené všetky podmienky na oprávnené zaslanie a použitie výtvarných prác ako autorského diela zo strany školy usporiadateľovi súťaže, ako aj podmienky na udelenie bezodplatnej nevýhradnej sublicencie k výtvarným prácam zo strany školy usporiadateľovi podľa bodu 3. písm. C.
 3. 3. Zaslaním výtvarných prác do súťaže škola udeľuje usporiadateľovi bezodplatnú nevýhradnú sublicenciu k tomu, aby súťažné výtvarné práce usporiadateľ používal všetkými zákonnými spôsobmi používania a v neobmedzenom rozsahu, rozmnožoval a akokoľvek šíril, ako aj ich v súvislosti s tým i akokoľvek spracovával, upravoval, spojoval s textom, s výtvarnými a/alebo inými dielami i navzájom, využíval ich  pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované usporiadateľom, a to sám, v rámci podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK i prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby, na území celej SR, bez akejkoľvek ďalšej platobnej povinnosti usporiadateľa voči komukoľvek a bez akéhokoľvek časového, obsahového alebo účelového obmedzenia.
 4. 4. Každá škola zaslaním súťažných výtvarných prác zároveň:
 1. a.) potvrdzuje, že:

I. pred zaslaním (príp. osobným doručením) súťažných výtvarných prác do súťaže získala oprávnenie k udeleniu nevýhradného súhlasu (nevýhradnej sublicencie) podľa bodu C. ods. 2. a 3 pravidiel

II. svojim menom, na svoje vlastné náklady a na svoje riziko vysporiadala všetky prípadné s tým súvisiace autorské práva pôvodcov súťažných výtvarných prác a/alebo akýchkoľvek tretích osôb, a

 1. b.) zaväzuje sa, že:

I. ak by bolo k určitému usporiadateľovmu použitiu, rozmnožovaniu a/alebo šíreniu vybraných súťažných výtvarných prác alebo niektorej z nich potrebná zmluva s autorom diela či iný právny úkon v písomnej forme, usporiadateľovi ho bez ďalších nárokov dodá, obstará alebo sprostredkuje,

II. uplatnil by ktokoľvek voči usporiadateľovi požiadavky na odmenu alebo inú úhradu za uverejnenie či akékoľvek použitie, rozmnožovanie a/alebo šírenie vybraných súťažných prác alebo niektorej z nich, uspokojí takúto požiadavku namiesto usporiadateľa (to všetko ihneď a bez nároku na akúkoľvek ďalšiu úhradu či iné plnenie zo strany usporiadateľa alebo kohokoľvek iného na jeho strane).

D. Všeobecné ustanovenia

 1. 1. Prihlásením do súťaže podľa bodu B. ods. 1. pravidiel každá škola a jej žiaci potvrdzujú, že v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad či podmienok, súhlasia s Pravidlami a podmienkami výtvarnej súťaže a že sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať a riadiť sa nimi. Pravidlá súťaže a ich prípadná zmena budú uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa www.vvb.sk.
 2. 2. Prihlásením do súťaže škola vyhlasuje, že jej žiaci ako autori súťažných výtvarných prác (resp. ich zákonní zástupcovia), ako aj jej zamestnanci udelili svoj súhlas so spracúvaním a použitím ich osobných údajov v rozsahu v akom boli uvedené na zadnej strane výtvarných prácach a v sprievodnej dokumentácii, a to v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to za účelom ich spracovania zo strany usporiadateľa pre účely súťaže, a to po dobu trvania súťaže, ako aj pre účely vzdelávacích, propagačných, výstavných a osvetových aktivít usporiadateľa po dobu 5 rokov.
 3. 3. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a jej priebehu je možné sa obrátiť na usporiadateľa telefonicky, t. č.: +421 906 311 164 alebo elektronicky, e-mail: sutaze@vvb.sk.
 4. 4. Súťažné výhry ani akékoľvek iné plnenia, súvisiace so súťažou, nie sú súdne vymáhateľné. Pri všetkých nejasnostiach, rozporoch alebo sporoch, týkajúcich sa súťaže, účasti v súťaži, súťažných podmienok, výberu víťazných súťažných výtvarných prác, rozhodnutí o ich poradí, vyhlásení výsledkov, súťažných cien a pravidiel súťaže, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko usporiadateľa.
 5. 5. Namiesto výhernej ceny nie je možné poskytnúť peňažnú hotovosť ani nie je možné požadovať vydanie inej výhernej ceny, ako tej, ktorá je stanovená pravidlami, alebo poskytnúť akékoľvek, v pravidlách neuvedené plnenie zo strany usporiadateľa či kohokoľvek iného na jeho strane.
 6. 6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek skrátiť, prerušiť alebo zrušiť bez akejkoľvek náhrady či zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Oznámenie o skrátení, prerušení alebo zrušení súťaže bude uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa www.vvb.sk.
 7. 7. Školy berú na vedomie skutočnosť, že usporiadateľ je oprávnený v súlade s § 8 ods.2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení poskytnúť výhry len školám, ktoré sú štátnymi rozpočtovými alebo štátnymi príspevkovými organizáciami.

 

 

Pravidlá a podmienky súťaže

„Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ pre študentov stredných škôl,

zameranej na vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti a zvyšovanie povedomia o význame vodných stavieb, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

 

Téma: Vytvor so spolužiakom/spolužiačkou video, ktorým svojich rovesníkov presvedčíte, aby chránili prírodu a mysleli ekologicky. Vo videu nesmú účinkovať ľudia. Podmienkou je, aby ste videom upozornili na konkrétne prípady znečistenia vôd a krajiny a ich možné dopady na život na Zemi.

 

A. Úvodné ustanovenia

 1. 1. Súťaž pre študentov stredných škôl  „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ (ďalej tiež len „súťaž“), prebieha na území Slovenskej republiky v období od 20. 04. 2017 – 31. 05. 2017.
 2. 2. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti 1. – 4. ročníka stredných škôl (ďalej tiež len „stredná škola“, resp. „SŠ“) a študenti 5. – 8 ročníka (resp. kvinta až oktáva) osemročných gymnázií (ďalej len „škola“) so sídlom v Slovenskej republike a s právnou subjektivitou, a to zaslaním originálnych prác študentov v podobe krátkych videí (ďalej len „súťažné video“) poštou, elektronicky (ďalej tiež len „zaslaním“) alebo osobným doručením. Dvojica študentov musí v zmysle témy súťaže nahrať mobilným telefónom alebo kamerou video, ktoré škola, v ktorej je dvojica súťažiacich študentov, zašle poštou, príp. osobne doručí na DVD nosiči, USB kľúči alebo ho zašle elektronicky, a to e-mailom s priloženým linkom na externé úložisko dát na internete, kde bude súťažné video uložené. Video musí byť spracované v jednom z prípustných formátov (.MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI alebo .WMV). Dĺžka krátkeho videa je od 60 do 360 sekúnd. Vo videu nesmú účinkovať ľudia a snímky nesmú zachytávať tváre ľudí, prípustné sú však zvukové komentáre autorov súťažných videí, rovnako aj písané komentáre.
 3. 3. Usporiadateľom súťaže je podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom: P. O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00 156 752, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 32/B (ďalej tiež len „usporiadateľ“).

B. Priebeh súťaže

 1. 1. Študenti sa do súťaže môžu prihlásiť prostredníctvom svojej školy, ktorá do súťaže zašle súťažné videá svojich študentov podľa bodu A. ods. 2.  usporiadateľovi poštou (prípadne mu osobne doručí) v súťažnej lehote trvajúcej od 20. 04. 2017 do 31. 05. 2017 vrátane (pri osobnom doručení vždy v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod.) na adresu: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom Karloveská 2, P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava, alebo na e-mailovú adresu sutaze@vvb.sk Pri zaslaní (resp. osobnom doručení) súťažných videí musí byť na obálke uvedené heslo: „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“. V prípade zasielania e-mailu s priloženým linkom na externé úložisko musí byť heslo uvedené v predmete správy. Pre posúdenie, či pri zaslaní súťažných videí bola dodržaná stanovená súťažná lehota, je rozhodujúci dátum podania zásielky na pošte (príp. dátum odoslania súborov cez úložisko dát na internete).
 2. 2. Ku každému jednotlivému súťažnému videu musí byť priložená a školou vyplnená Prihláška do súťaže „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ určenej pre stredné školy, ktorú je možné si stiahnuť na webovej stránke usporiadateľa, www.vvb.sk. Súťažné video musí byť v úvode alebo v závere označené menami dvojice autorov.
 3. 3. Povinnou témou každého súťažného videa je inovatívne a originálne spracovaná výzva k ochrane životného prostredia. Študenti/študentky upozornia na konkrétne prípady znečisťovania vôd a krajiny a možné dopady neekologického správania sa na život na Zemi.  Použité kamerové záznamy musia byť získané v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
 4. 4. Podmienky súťažných videí a ich zaslanie poštou, resp. osobné doručenie alebo zaslanie e-mailom s priloženým linkom na externé úložisko usporiadateľovi:
  1. a.) Súťažné videá musia obsahovo zodpovedať tematickému zadaniu podľa bodu B. ods. 3 pravidiel.
  2. b.) Súťažné videá musia byť pôvodné a vytvorené dvojicou študentov školy, ktorá ich  sa do súťaže prihlásila. Škola za každú súťažiacu dvojicu pritom môže do súťaže dodať len jedno súťažné video. Súťažné video musí byť výsledkom práce dvojice, nie tvorbou jednotlivca, príslušnej triedy prihlásenej školy.
  3. c.) Každé súťažné video musí byť označené spôsobom vyplývajúcim z bodu B. ods. 2. pravidiel.
  4. d.) Súťažné videá zasielajú do súťaže výhradne jednotlivé školy, prípadne pedagógovia týchto škôl (nie ich samotní študenti). Maximálny počet súťažných videí, ktorý môže každá škola zaslať (príp. osobne doručiť) do súťaže, je 40. Ak niektorá škola zašle (prípadne osobne doručí) usporiadateľovi viac ako 40 súťažných videí, usporiadateľ zaradí do súťaže len 40 z nich podľa jeho náhodného výberu.
  5. e.) Súťažné videá musia byť spracované v jednom z prípustných formátov (.MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI alebo .WMV).
  6. f.) Súťažné videá nesmú obsahovať žiadne urážlivé alebo hanlivé výrazy. Rovnako nesmú svojím obsahom porušovať právne predpisy.
  7. g.) Žiadna časť súťažného videa nesmie propagovať produkty, značky, služby a nesmie klamať, zavádzať alebo svojim spracovaním uvádzať do omylu.
 5. 5. Zaslané (príp. osobne doručené) súťažné videá vyhodnotí súťažná porota  zložená zo zástupcov všetkých úsekov usporiadateľa a jeho generálneho riaditeľa. Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne od 08. 06. 2017 do 14. 06. 2017. Súťažná porota vyberie spomedzi všetkých zaslaných videí, ktoré spĺňajú podmienky a pravidlá súťaže päť najlepších súťažných videí. Hlavnými hodnotiacimi kritériami pritom budú: obsahová náplň súťažného videa, kvalita spracovania a originalita nápadu.
 6. 6. Hodnotené budú iba tie súťažné videá, ktorých obsah, označenie a spôsob zaslania (príp. osobného doručenia) usporiadateľovi bude v súlade so súťažnými podmienkami uvedenými v bode A ods. 2 a v bode B. ods. 1. až 4. pravidiel.
 7. 7. Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 17. 06. 2017 počas podujatia k Medzinárodnému dňu Dunaja, ktoré sa uskutoční na Vodnom diele Gabčíkovo. Zverejnené budú na internetovej stránke www.vvb.sk dňa 19. 06. 2017. Školy, ktorých študenti budú ocenení, budú taktiež kontaktované telefonicky alebo e-mailom podľa údajov uvedených na Prihláške do súťaže „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“.
 8. 8. Výhercovia vybraných – výherných súťažných videí, ktoré do súťaže zaslali školy alebo osobne doručili školy, a ktoré vybrala súťažná porota usporiadateľa, dostanú celkovo desať súťažných výhier. Ocenených bude 5 dvojíc s najlepšími súťažnými videami. Víťazná dvojica, ktorá sa umiestni na 1. mieste, získa hlavnú cenu: elektronickú učebnú pomôcku – 2 moderné tablety a 2 poháre víťazov od generálneho riaditeľa usporiadateľa. Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 2. až 5. mieste získajú vecné ceny (didaktické pomôcky a knižné ceny).
 9. 9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vybrať menej ako je vopred deklarovaný počet ocenených v bode B ods. 8 pravidiel. V takomto prípade budú ceny rozdelené iba podľa počtu skutočne vybraných súťažných videí.
 10. 10. Odovzdanie súťažných výhier sa uskutoční počas podujatia organizovanému k Medzinárodnému Dňu Dunaja dňa 17. 06. 2017.
 11. 11. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nedostatky, poškodenia, riziká či záväzky súvisiace so súťažnou výhrou a jej užívaním.

C. Ďalšie použitie súťažných videí

 1. 1. DVD nosiče a USB kľúče so súťažnými videami, zaslané (príp. osobne doručené) usporiadateľovi, nebudú škole vrátené.
 2. 2. Zaslaním súťažného videa žiakov do súťaže zo strany školy, škola zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že medzi ňou a žiakmi ako autormi videa ako autorského diela v zmysle zákona   č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení sú splnené všetky podmienky na oprávnené zaslanie a použitie videa ako autorského diela zo strany školy usporiadateľovi súťaže, ako aj podmienky na udelenie bezodplatnej nevýhradnej sublicencie k videám zo strany školy usporiadateľovi podľa bodu 3. písm. C.
 3. 3. Zaslaním videí do súťaže škola udeľuje usporiadateľovi bezodplatnú nevýhradnú sublicenciu k tomu, aby súťažné videá usporiadateľ používal všetkými zákonnými spôsobmi používania   a v neobmedzenom rozsahu, rozmnožoval a akokoľvek šíril, ako aj ich v súvislosti s tým i akokoľvek spracovával, upravoval, spojoval s textom, s výtvarnými a/alebo inými dielami i navzájom, využíval ich  pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované usporiadateľom, a to sám, v rámci podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK i prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby, na území celej SR, bez akejkoľvek ďalšej platobnej povinnosti usporiadateľa voči komukoľvek a bez akéhokoľvek časového, obsahového alebo účelového obmedzenia.
 4. 4. Každá škola zaslaním súťažných videí zároveň:
 1. a.) potvrdzuje, že:

I. pred zaslaním (príp. osobným doručením) súťažných videí do súťaže získala oprávnenie k udeleniu nevýhradného súhlasu (nevýhradnej sublicencie) podľa bodu C. ods. 2. a 3 pravidiel

II. svojim menom, na svoje vlastné náklady a na svoje riziko vysporiadala všetky prípadné s tým súvisiace autorské práva pôvodcov súťažných videí a/alebo akýchkoľvek tretích osôb, a

 1. b.) zaväzuje sa, že:

I. ak by bolo k určitému usporiadateľovmu použitiu, rozmnožovaniu a/alebo šíreniu vybraných súťažných videí alebo niektorej z nich potrebná zmluva s autorom diela či iný právny úkon v písomnej forme, usporiadateľovi ho bez ďalších nárokov dodá, obstará alebo sprostredkuje,

II. uplatnil by ktokoľvek voči usporiadateľovi požiadavky na odmenu alebo inú úhradu za uverejnenie či akékoľvek použitie, rozmnožovanie a/alebo šírenie vybraných súťažných videí alebo niektorého z nich, uspokojí takúto požiadavku namiesto usporiadateľa (to všetko ihneď a bez nároku na akúkoľvek ďalšiu úhradu či iné plnenie zo strany usporiadateľa alebo kohokoľvek iného na jeho strane).

D. Všeobecné ustanovenia

 1. 1. Prihlásením do súťaže podľa bodu B. ods. 1. pravidiel každá škola a jej študenti potvrdzujú, že v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad či podmienok súhlasia s Pravidlami a podmienkami súťaže a že sa zaväzujú tieto pravidlá dodržiavať a riadiť sa nimi. Pravidlá súťaže a ich prípadná zmena budú uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa www.vvb.sk.
 2. 2. Prihlásením do súťaže škola vyhlasuje, že jej študenti ako autori zaslaných súťažných videí, ako aj  jej zamestnanci udelili súhlas s poskytnutím ich osobných údajov usporiadateľovi a so spracovaním ich osobných údajov v rozsahu akom boli uvedené v rámci jednotlivých videí a v sprievodnej písomnej alebo elektronickej dokumentácii v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to za účelom ich spracovania zo strany usporiadateľa pre účely súťaže, a to po dobu trvania súťaže, ako aj pre účely vzdelávacích, propagačných, výstavných a osvetových aktivít usporiadateľa po dobu 5 rokov.
 3. 3. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a jej priebehu je možné sa obrátiť na usporiadateľa telefonicky, t. č.: +421 906 311 164 alebo elektronicky, e-mail: sutaze@vvb.sk.
 4. 4. Súťažné výhry ani akékoľvek iné plnenia, súvisiace so súťažou, nie sú súdne vymáhateľné. Pri všetkých nejasnostiach, rozporoch alebo sporoch, týkajúcich sa súťaže, účasti v súťaži, súťažných podmienok, výberu víťazných súťažných videí, rozhodnutí o ich poradí, vyhlásení výsledkov, súťažných cien a pravidiel súťaže, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko usporiadateľa.
 5. 5. Namiesto výhernej ceny nie je možné poskytnúť peňažnú hotovosť ani nie je možné požadovať vydanie inej výhernej ceny, ako tej, ktorá je stanovená pravidlami, alebo poskytnúť akékoľvek, v pravidlách neuvedené plnenie zo strany usporiadateľa či kohokoľvek iného na jeho strane.
 6. 6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek skrátiť, prerušiť alebo zrušiť bez akejkoľvek náhrady či zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Oznámenie o skrátení, prerušení alebo zrušení súťaže bude uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa www.vvb.sk.
 7. 7. Školy berú na vedomie skutočnosť, že usporiadateľ je oprávnený v súlade s § 8 ods.2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení poskytnúť výhry len školám, ktoré sú štátnymi rozpočtovými alebo štátnymi príspevkovými organizáciami.