Podmienky pre plavbu cez Gabčíkovo sa výrazne sprísnia

Plavebné komory budú strážiť plavební inšpektori

Gabčíkovo, 21.8.2014 –  Po oprave plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo musí Vodohospodárska výstavba, š.p. (ďalej len VV, š.p.) prijať opatrenia zabezpečujúce bezproblémovú plavbu. Na vodnom diele začnú pôsobiť „plavební policajti“ a nezodpovední lodivodi sa dostanú na „čiernu listinu“. Nastavené pravidlá majú zvýšiť bezpečnosť v plavebných komorách hlavne pre ľudí, ale tiež pre lode a komory samotné.

Plavebná komora, ktorej porucha minulý mesiac odstavila plavbu Dunajom na 4 dni, znova preplavuje lode. Počas poruchy sa technici prioritne sústredili na jej rýchle odstránenie, vďaka tomu sa im podarilo komoru spojazdniť v rekordne krátkom čase.

Častou príčinou poškodenia komôr sú práve lode, ktoré nezvládnu manipuláciu v plavebnej komore alebo sú nedisciplinované pri plavbe. Stáva sa, že narazia do múru komory alebo do vrát. Komora, ktorá takéto nárazy zažíva opakovane je tým značne namáhaná. Príkladom je  rumunská loď, ktorá v roku 2010 narazila do vrát keď nimi prešla napriek tomu, že na svetelnej signalizácii mala červenú.

Vodohospodárska výstavba, š.p. robí všetky technické opatrenia potrebné k tomu aby bol Gabčíkovo slúžilo potrebám medzinárodnej plavebnej cesty. No ani najlepšie technické opatrenia nepostačujú, ak ich súčasťou nie sú aj prevádzkové opatrenia. Na prevádzkových opatreniach spolupracuje VV, š.p. so Dopravným úradom (Štátnou plavebnou správou). Aby sa zabránilo podobným incidentom ako v roku 2010, Vodohospodárska výstavba, š.p. sa dohodla s Dopravným úradom (Štátnou plavebnou správou) že ten zabezpečí na  vodnom diele výkon štátneho odborného dozoru formou plavebných inšpektorov. Tí budú na diele prítomní nepretržite. „Plavební inšpektori sú pre lodnú dopravu rovnakou autoritou akou je pre cestných pirátov dopravná polícia. Inšpektori môžu nezodpovednému kapitánovi lode odobrať preukaz a zakázať mu činnosť na vodných cestách Slovenskej republiky,“ hovorí Ján Breja, Predseda dopravného úradu. Takýto dozor nad plavebnými komorami sa vykonával už v minulosti. No v roku 2011 bol zrušený. Od toho času  však výrazne stúpol počet incidentov v plavebných komorách. Preto je potrebné aby  plavební inšpektori opäť prevzali  plnohodnotný dohľad nad bezproblémovou plavbou cez komory vodného diela. „Verím, že znovuzavedenie výkonu odborného dozoru formou plavebných inšpektorov priamo na vodnom diele pomôže znížiť počet incidentov v plavebných komorách, čím sa výrazne zvýši bezpečnosť nie len pre samotnú komoru ale predovšetkým pre ľudí, ktorí sa ňou preplavujú,“ zdôraznil Splnomocnenec vlády pre Sústavu vodných diele Gabčíkovo – Nagymaros, Ladislav Lazár.

Ďalším preventívnym opatrením slúžiacim na ochranu plavebných komôr i plavidiel a ľudí nachádzajúcich sa v nich je tzv. „čierna listina kapitánov.“ „Ide o zoznam kapitánov a lodných spoločností, ktoré v minulosti zapríčinili incident v plavebnej komore. Z právneho hľadiska nie je možné im zakázať prejazd komorou. Môžeme však ich prejazd presunúť na čas kedy nebude komoru využívať nijaká iná loď,“ argumentuje splnomocnenec. To znamená, že budú na preplavenie čakať dlhšie než obvykle, keďže nebudú môcť vplávať do komory súčasne s iným plavidlom.

Súčasťou dohľadu nad  bezpečnou plavbou cez komory budú, v prípade podozrenia,  aj alkoholové testy. Pokiaľ by plavební inšpektori boli prítomní na vodnom diele už skôr a kontrolovali by lodivodov, neraz by sa stalo, že by kapitán musel loď odstaviť pred bránami Gabčíkova kvôli vlastnej fyzickej nespôsobilosti ku plavbe. A práve takýmto prípadom chceme predísť v spolupráci s Dopravným úradom (Štátnou plavebnou správou). Plavební inšpektori budú mať k dispozícii loď, ktorou budú monitorovať celé vodného dielo, čo predstavuje úsek od mostu Apollo až po sútok Starého koryta Duanaja s odpadovým kanálom pri obci Sap.

„Všetky novoprijaté opatrenia sú pripravované pre to, aby plavba v komorách bola čo najbezpečnejšia. Nezodpovedné posádky lodí, predovšetkým ich kapitáni, sú totiž v niektorých prípadoch reálnym nebezpečenstvom pre ostatných účastníkov plavby, pre plavebnú komoru na Vodnom diele Gabčíkovo, ale aj pre seba samých,“ uzavrel Lazár.