Plnenie Dohody´95 v roku 2012

Jednou z povinností Vodohospodárskej výstavby, š.p. (VV, š.p.) je prevádzkovať Vodné dielo Gabčíkovo v súlade s medzivládnou dohodou z 19. apríla 1995 uzatvorenou medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, ktorá sa týka prietoku vody v starom koryte Dunaja a mošonského Dunaja.

Slovenská strana (slovenský prevádzkovateľ ) uzatvorenú Dohodu plne rešpektuje a prevádzku Vodného diela vykonáva tak, aby boli prietoky Dunaja v starom koryte ako i mošonského Dunaja s priesakovým kanálom v súlade s ňou. Inak to nebolo ani v  roku 2012. Prevádzkovateľ VV, š.p. Bratislava dotoval staré koryto Dunaja prietokmi vody v súlade s Dohodou ´95 a ustanoveniami podmienok „Dočasného manipulačného poriadku pre SVD G – N na území SR aktualizácia VIII a IX“ s výnimkou mesiacov február, jún a september.

Vo februári 2012 bola priemerná mesačná dotácia vyššia o 90 m3/s, spôsobená prepúšťaním ľadových krýh a ľadovej triešte v zmysle požiadaviek operatívneho štábu pre riadenie prevádzky v zimnom režime (bol vyhlásený II stupeň povodňovej aktivity). V mesiaci jún bola dotácia vyššia o 98 m3/s, v súlade s ( DMP akt. IX ) a v mesiaci september o 56 m3/s, čo bolo spôsobené odstávkou 400 kV rozvodne (vtedy môže vodná elektráreň Gabčíkovo spracovať len 1000 m3/s).

Priemerná ročná dotácia 418 m3/s stanovená na základe prietokov vody v riadiacom vodočte Bratislava – Devín, kontrolovaná kontinuálnymi meraniami a pozorovaniami, bola v roku 2012 prekročená o 20 m3/s. Zvýšené prietoky sa počas povodňových aktivít zimného režimu ako aj pri odstávkach technologických zariadení nekompenzujú.

Z ročnej dotácie starého koryta Dunaja bolo energeticky využitých 294 m³/s na vodnej elektrárni Čunovo čo reprezentuje 70,3 %.

Výsledná dotácia starého koryta Dunaja bola v roku 2012 v súlade s požiadavkami na prevádzku Vodného diela Gabčíkovo.