Plavebné komory v Gabčíkove sú na hranici životnosti. Vodohospodári začali s ich modernizáciou

Za vyše štvrťstoročie sa plavebnými komorami Vodného diela Gabčíkovo preplavili stovky tisíc lodí. Aby aj naďalej zabezpečovali bezpečnosť, spoľahlivosť a plynulosť plavby na Dunaji, je nevyhnutná ich kompletná obnova. Začiatok stavebných prác na projekte Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo dnes symbolicky odštartovali poklepaním základného kameňa zástupcovia rezortov životného prostredia, dopravy, Európskej komisie a generálneho dodávateľa prác.

 

„Cez plavebné komory sa od začiatku prevádzky preplavilo vyše 400 tisíc lodí a naplnené boli viac ako 100 tisíc-krát, čo má za následok aj prevádzku ohrozujúce priesaky a stav je taký, že plavebné komory sú už na hranici životnosti. Preto má inovácia a modernizácia pre lodnú dopravu na Slovensku i v Európe obrovský význam, tak to vnímame i my, a tak to vnímajú aj zástupcovia Európskej únie,“ povedal Daniel Kvocera, generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), s tým, že ide o prvú veľkú obnovu od začiatku prevádzky, teda od roku 1992.

 

Modernizovať sa bude za plnej prevádzky, pričom ako prvá bude inovovaná pravá plavebná komora. V rámci projektu dôjde k výmene niekoľko stotonových horných a dolných vrát, vrátane ich príslušenstva. Inovovať sa bude aj plniaci a prázdniaci systém, či regulačné uzávery vtokov a výtokov, ktoré zabezpečujú uzatvorenie a otvorenie plniacich kanálov pre naplnenie a vypustenie plavebnej komory. Bezpečnosť stavby sa zároveň zvýši stabilizáciou celého podložia plavebných komôr. Novinkou na Vodnom diele Gabčíkovo bude vyššia kontrola a riadenie lodnej dopravy prostredníctvom takzvaného expertného kontrolného systému.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii.

 

„Dnes píšeme ďalšiu stranu histórie tejto významnej vodnej stavby, ktorá okrem protipovodňovej funkcie a výroby čistej elektriny zaisťuje aj plynulejšiu a bezpečnejšiu lodnú dopravu,“ povedal László Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR.

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Grant z Nástroja na prepájanie Európy CEF schválený v roku 2016 predstavuje krytie vo výške 122 965 250 eur.

Generálnym dodávateľom prác je spoločnosť Metrostav a.s., ktorá sa stala víťazom medzinárodného verejného obstarávania. Externý stavebný dozor zabezpečí Združenie VDG – Plavebné komory, zastúpené  spoločnosťou Dopravoprojekt a.s.

Súčasne, so začatím prác na modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, sa naplnil aj ďalší míľnik v rámci projektu FAIRway Danube, ktorý predstavuje prvú fázu implementácie „Master plánu rehabilitácie a údržby plavebnej  dráhy na Dunaji a jeho splavných prítokov”. Master plán bol schválený ministrami dopravy všetkých podunajských krajín v decembri 2014. Cieľom je dosiahnuť a zabezpečiť dobré plavebné podmienky počas celého roka pri minimálnej úrovni služieb. Dnešným dňom sa uviedlo do pilotnej prevádzky vytyčovacie plavidlo a meracie plavidlo.

Podľa ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka, súčasný stav plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, ako aj priľahlých úsekov vodnej cesty, vykazuje znaky obmedzenia spoľahlivosti, plnej prevádzky, schopnosti a následne aj plavebnej bezpečnosti: „Dunaj je naša najdôležitejšia medzinárodná vodná cesta. Preto je našou povinnosťou zabezpečiť na ňom spoľahlivú a bezpečnú prevádzku vodnej dopravy. Som rád, že naše úsilie získať financie na obnovu plavebných komôr, ako aj výrobu plavidiel pre zabezpečenie splavnosti bolo úspešné a verím, že projekt dotiahneme do úspešného konca,“ zdôraznil šéf rezortu dopravy a výstavby.

FAIRway Danube je realizovaný v spolupráci šiestich krajín: Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska. Projekt je spolufinancovaný z nástroja CEF (Connecting Europe Facility) programu Európskej únie vo výške 19,6 mil. eur, pre SR vo výške 3,2 mil. eur.

 

Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.

Life cycle of Gabčíkovo locks is over. Water management has launched their upgrade

Thousands of ships have been sailing through Gabčíkovo locks for more than twenty-five years. The locks must be completely renewed in order to provide their functionality, security and fluent sailing on the Danube. Construction works under the project of “Upgrade of Gabčíkovo locks“ have been launched today by symbolic tapping cornerstone by representatives of environmental, transport authorities, European Commission and the general supplier of works.

 

The locks have been used by more than 400 thousand ships. They have been filled more than 100 thousand times. This procedure has resulted in leakages endangering the operation. Currently, the locks are at the end of their life cycle. Therefore, their innovation and modernization are vitally important for the ship transport both in Slovakia and in Europe – this is how we and representatives of the European Union perceive it“, said Mr. Daniel Kvocera, Director General of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ( VV, š. p.), and added that this works would be the first big locks revitalization since the beginning of the commissioning in 1992.

 

Revitalizing works will be running under the full operation. The works will start with modernization of the right lock. Upper and lower gates – each of them weighting several hundreds of tons – and their accessories will be exchanged. Filling and empting systems will be innovated. Regulatory locks of drainage outlets and inlets ensuring closing and opening of filling channels for filling and drainage of the lock will be innovated. Construction security will be endorsed by the advanced stabilization of the whole underlay of the locks. An expert control system will be introduced in the Gabčíkovo dam and it will ensure the advanced control and management of the ship transport.

The project of “Innovation and Modernization of Locks for Enhancement of Security and Intensity of Water Transport in Gabčíkovo Water Structure” belongs to the greatest river transport projects in the European Union.

 

„Today we add another chapter to the history of this important water construction which ensures the more continuous and more secure transport – apart from its anti-flood function and pure power generation“, said László Sólymos, Deputy Prime-Minister and Minister of the Environment of the Slovak Republic.

The project of “Upgrade of Gabčíkovo locks” is being co-financed by the EU-funds. 122. 965. 250 EUR were granted from the Connecting Europe Facility CEF approved in 2016.

The stock company Metrostav a.s  had won the international public tender and became the general supplier of works. Construction works will be supervised by the Gabčíkovo water association Združenie VDG – Plavebné komory and represented by the stock company Dopravoprojekt a.s.

Launching modernization of Gabčíkovo locks also means another milestone of the project “FAIRway Danube”, which is the first stage of the implementation of the “Master Plan for Rehabilitation and Maintenance of the Fairway on the Danube and Its Navigable Tributaries”. The Master Plan was approved by transport ministers of all Danube countries in December 2014. Its goal is to achieve and ensure good sailing conditions the whole year round providing minimum services. The pilot operation of ranging vessel and measuring vessel was launched today.

The Slovak transport and construction Minister Arpád Érsek is of the opinion that the current state of Gabčíkovo locks and adjacent sections of the fairway disables the full operation and sailing security: “The Danube is our most important fairway. Therefore, we must ensure the operation which is reliable and secure for the water transport. I am glad that we were successful in getting financial means necessary for revitalization of the locks and production of vessels ensuring navigability. I am confident that we will successfully implement this project“, underlined the Minister of Environment and Construction.

FAIRway Danube is implemented by six co-operating countries: Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Bulgaria and Romania. The project is being co-financed by the CEF (Connecting Europe Facility) of the European Union in the amount of 19,6 million EUR, for Slovakia in the amount of 3,2 million EUR.

 

„The author of this publication is liable for the sole responsibility for this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any information contained therein.“