Plavba cez plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo na Dunaji bude obnovená

Oprava poškodených vrát pravej plavebnej komory bola úspešne ukončená dnes v podvečerných hodinách. Technikom sa napriek komplikovaným podmienkam podarilo  odstrániť poruchu ložísk, ktorá spôsobovala vychyľovanie vrát.

Momentálne bolo odstranené provizórne hradenie. V súvislosti s jeho odstraňovaním musel byť znížený prietok do starého ramena Dunaja a naopak zvýšený do prívodného kanálu, aby sa uľahčila manipulácia s hradením. Po dokončení servisných prác bude plavba cez plavebnú komoru VD Gabčíkovo obnovená. Spustenie plavby očakávame o 20:00 hod.

Vzhľadom na mohutnosť celej stavby akou je plavebná komora vodného diela, boli práce na odstraňovaní poruchy mimoriadne náročné. Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke už 22 rokov a doteraz na ňom boli robené len bežné údržbové práce. Preto bude v budúcnosti  potrené vykonať komplexnú rekonštrukciu oboch plavebných komôr. Takáto rekonštrukcia už prebieha na ľavej plavebnej komore a po jej ukončení, prejdú technici k celkovej rekonštrukcii pravej komory.

Chceme zdôrazniť, že servisné práce na megastavbách, medzi ktoré sa radí aj Vodné dielo Gabčíkovo, trvajú spravidla niekoľko týždňov, prípadne mesiacov. Našim technikom sa opravu podarilo zrealizovať v rekordne krátkom čase štyroch dní.

Vodohospodárska výstavba, š.p. ďakujem všetkým zamestnancom ako aj technikom a špecializovaným pracovníkom z partnerských organizácií a dodávateľským firiem, vďaka ktorým sa podarilo opraviť poškodenie obmedzujúce plavbu po Dunaji.

 

Mgr. Diana Migaľová Baschierová PhD.

hovorkyňa Vodohospodárskej výstavby š.p.