Oznámenie o plánovanej letnej simulovanej záplave ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR) sa uskutoční letná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v zmysle dohody medzi ochrancami prírody, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského rybárskeho zväzu, vodohospodárov a súhlasu Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja a v zmysle aktuálne platného Dočasného manipulačnému poriadku pre SVD G – N na území SR, aktualizácia XII.

Základné parametre záplavy:

  • termín začatia: 17.6.2024
  • dĺžka trvania: 21 dní (do 8.7.2024)
  • kulminačný prietok: 60 m3.s-1 (18 dni)

Plánovaný priebeh záplavy:

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť: