• Akronym: Ochrana vtáctva Podunajska
  • Projekt bude realizovaný v nasledujúcom území: Slovenská republika, Maďarsko
  • Administratívny región: SK010 Bratislavský kraj, SK021 Trnavský kraj, SK023 Nitriansky kraj, HU221 Győri
  • Začiatok projektu: 1.1.2009
  • Koniec projektu: 31.06.2013
  • Žiadateľ: Vodohospodárska výstavba, š. p. (VVB)
  • Partner: Agravia s.r.o. (AGRAVIA)
  • Partner: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava (PriF UK)
  • Partner: Severodunajské riaditeľstvo životného prostredia a vôd (EDUKOVIZIG), Maďarsko
  • Partner: Združenie ochrany prírody Szigetköz (SZITE), Maďarsko

Ciele:

V minulosti predstavovala vnútrozemská delta Dunaja jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe. Jej najväčšie časti boli zničené počas posledných desaťročí; v súčasnosti strata a ničenie biotopov pokračuje ako výsledok bývalých regulačných zásahov do toku rieky a slabej starostlivosti o územie. Klesajúca kvalita biotopov a viacero iných faktorov (napr. neregulované rušenie ľuďmi) viedla k veľkému úbytku populácií typických lúčnych druhov vtákov (Cicconia nigra, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Riparia riparia atď.) Dnes tlak negatívnych vplyvov pokračuje, preto sú potrebné neodkladné zásahy na záchranu a /alebo udržanie kvality a kvantity lúčnej avifauny.

Všeobecným cieľom projektu je zlepšiť stav ochrany lužných druhov vtákov, ktoré sú chránené v CHVÚ Dunajské luhy a SPA Szigetköz (Alcedo atthis, Anas querquedula, A. strepera, Ardea purpurea, Asio flammeus, Aythya nyroca, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, C. pygargus, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Porzana parva, Riparia riparia, Sterna hirundo a Tringa totanus). Za týmto účelom bude potrebné obnoviť najohrozenejšie biotopy cieľových druhov; zaviesť prijateľný manažment územia; vytvoriť podmienky pre dlhodobo udržateľný stav ochrany cieľových druhov a zvýšiť povedomie kľúčových stakeholderov a verejnosti o ochrane lužných biotopov.

Špecifické ciele projektu:

1. Obnova vybraných mokradí, vyschnutých riečnych ramien a mŕtvych ramien vrátane obnovy dodávky vody.

2. Obnova napojenosti riečnych ramien, vodného režimu a tokových podmienok.

3. Prenájom alebo nákup pozemkov a následné zavedenie prijateľného manažmentu biotopov.

4. Eliminácia migračných bariér pre ryby na dvoch strategických miestach a obnova potravnej základne pre vtáky.

5. Obnova opustených lúk ako potravných a hniezdnych biotopov vtákov.

6. Obnova vtáčích refúgií a hniezdísk prostredníctvom vysádzaní pôvodných druhov drevín.

7. Implementácia opatrení na prevenciu neúmyselného a/alebo nelegálneho rušenia cieľových populácií vtákov.

8. Získanie relevantných vedeckých podkladov o cieľových druhoch a ich biotopoch.

9. Zvýšenie povedomia kľúčových stakeholdrov a verejnosti.

10. Implementácia dodatočných opatrení, ktoré zvýšia atraktívnosť biotopov pre cieľové druhy (tvorba vhodných hniezdnych možností).

MAPA PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA

Aktivity a prostriedky: 

A. Prípravné aktivity: sú potrebné pre neskoršiu realizáciu konkrétnych ochranárskych aktivít. Zahŕňajú: matematický hydrologický model ľavobrežného systému riečnych ramien medzi Dobrohošťou a Sapom, prípravu technickej dokumentácie pre obnovu riečnych ramien, odbornú štúdiu na revitalizáciu systému riečnych ramien Medveďovského ramena a Veľkolélskeho ramena, odborné štúdie o obnove lúk, výsadba pôvodných drevín a špecifické ochranárske opatrenia pre cieľové druhy vtákov.

B. Nákup a prenájom pôdy: prenajmeme alebo zakúpime strategické pozemky v rámci projektového územia za účelom zavedenia vhodného spôsobu obhospodarovania a/alebo implementácie následných konkrétnych ochranárskych opatrení.

C. Konkrétne ochranárske opatrenia:

1. Revitalizácia vybraných vyschnutých riečnych ramien a mŕtvych ramien vrátane obnovenia dodávky vody: obnova močiara Istragov, systému riečnych ramien Dunajské kriviny, riečneho ramena Szárazerdei a revitalizácia vybraných vyschnutých ramien.

2. Obnova napojenosti riečnych ramien, vodného režimu a tokových pomerov: obnova vybraných izolovaných riečnych ramien, revitalizácia Medveďovského ramena, Veľkolélskeho ramena, ramena Szárazerdei, obnova mokradí v ramene Ásványi.

3. Odstránenie migračných bariér pre ryby na dvoch strategických miestach: výstavba rybovodu na dvoch strategických miestach ľavobrežného systému riečnych ramien medzi Dobrohošťou a Sapom.

4. Obnova opustených lúk na troch lokalitách: obnova nížinných lúk ako potravných a hniezdnych biotopov a vtákov.

5. Zvýšenie podielu pôvodných drevín v rámci projektového územia: revitalizácia prirodzených vtáčích refúgií a hniezdísk prostredníctvom výsadby pôvodných drevín.

7. Implementácia opatrení na zamedzenie neúmyselného a/alebo nelegálneho vyrušovania populácií cieľových druhov vtákov: hniezda Ciconia nigraHaliaeetus albicilla Milvus migrans lokalizované a chránené pred vyrušovaním, hniezdne kolónie Ardea cinereaEgretta garzetta a Nycticorax nycticorax chránené pred vyrušovaním, denné hliadky stráže prírody na projektovom území, nové rampy umiestnené a udržiavané na začiatkoch lesných ciest v projektovom území.

8. Implementácia dodatočných opatrení, ktoré zvýšia atraktívnosť biotopov pre cieľové druhy (tvorba vhodných hniezdnych možností): obnova kolmých riečnych brehov ako hniezdnych biotopov pre brehuľu riečnu Riparia riparia, inštalácia hniezdnych podložiek pre bociana čierneho Ciconia nigra a orliaka morského Haliaeetus albicilla, zlepšenie hniezdnych možností pre rybárika riečneho Alcedo atthis.

D. Povedomie verejnosti a šírenie výsledkov:

Tvorba webstránky a jej údržba; publikovanie informácií, vzdelávacích a propagačných materiálov; inštalácia informačných panelov; inštalácia vtáčích pozorovacích veží; komunikácia a pravidelné stretnutia so stakeholdrami; výmena skúseností, vzdelávanie a tréning projektového personálu, kľúčových stakeholdrov a rozhodovacích inštitúcií; prezentácie a terénne exkurzie pre študentov a verejnosť; interaktívna putovná výstava – Život vtákov v Dunajských luhoch; propagácia projektu na konferenciách a v médiách.

E. Celkové riadenie a monitorovanie projektu:

Riadenie projektu; hydrologický monitoring; monitoring vplyvu projektových aktivít na vtáčie populácie; monitoring vplyvu projektových aktivít na ostatnú biotu; účtovníctvo projektu; networking s inými projektmi; audit projektu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Očakávané výsledky:

Zlepšenie stavu ochrany cieľových druhov vtákov z prílohy I a II/1 Alcedo atthis, Anas querquedula, A. strepera, Ardea purpurea, Asio flammeus, Aythya nyroca, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, C. pygargus, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Porzana parva, Riparia riparia, Sterna hirundo a Tringa totanus v CHVÚ Dunajské luhy a SPA Szigetköz.

Hniezdne biotopy týchto cieľových vtáčích druhov budú obnovené alebo zlepšené na 270 ha a v dĺžke 4,1 km riečnych ramien; zlepšené potravné biotopy na 319 ha a dĺžke 16,4 km riečnych ramien.

Budú obnovené v súčasnosti vyschnuté riečne a mŕtve ramená (obnovená dodávka vody): močiar Istragov (77 ha), systém riečnych ramien Dunajské kriviny (2 ha a 1,4 km), riečne rameno Szárazerdei (1,5 ha) a vybrané malé vyschnuté riečne ramená (18 ha).

Obnovená napojenosť riečneho ramena, vodný režim a tokové podmienky: systém riečnych ramien Medveďovského ramena (4 km), systém riečnych ramien Veľkolélskeho ramena (5,5 km), riečne rameno Szárazerdei (1,5 ha, 1,5 km), mokrade v systéme riečnych ramien Ásványi (70 ha), vybrané malé izolované riečne ramená (18 ha, 4 km).

Postavené dva rybovody na strategických miestach ľavobrežného systému riečnych ramien medzi Dobrohošťou a Sapom.

Obnovených minimálne 150 ha nížinných lúk so zavedeným pravidelným obhospodarovaním na troch lokalitách.

Zalesnených minimálne 35 ha pôdy pôvodnými druhmi drevín, spolu zasadených minimálne 15 000 mladých stromov.

Umiestnených minimálne 10 nových rámp, obmedzený nelegálny vjazd áut na piatich lokalitách.

Obnovené kolmé riečne brehy v minimálnej dĺžke 25 m na 4 miestach – tvorba hniezdnych biotopov pre brehuľu riečnu Riparia riparia.

Významné obmedzenie vyrušovania citlivých druhov človekom na minimálne 2 014 ha.

Zvýšené povedomie o cieľových vtáčích druhoch, revitalizácii riek a otázkach ochrany prírody, vydané a distribuované informačné a propagačné materiály (brožúra/3 500 výtlačkov, letáky/7 000, nálepky/15 000, pohľadnice/5 000, plagáty/3 000, kalendáre/8 000, správa pre verejnosť/1 000, atď.), inštalovaných 20 informačných panelov, vydaná reprezentačná publikácia (800 výtlačkov), založená, udržiavaná a navštevovaná webstránka, projekt propagovaný v miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných médiách.

Druhy, na ktoré sa projekt zameriava a problémy a hrozby z pohľadu vtáčích druhov, ktoré sú chránené v projektovom území CHVÚ:

Projekt sa zameriava na osemnásť druhov.:

1. Rybárik riečny (Alcedo atthis)

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

2. Kačica chrapľavá (Anas querquedula):

Atlas vtákov Slovensk www.vtaky.sk

3. Kačica chripľavá (Anas strepera):

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

4. Volavka purpurová (Ardea purpurea):

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

7. Bocian čierny (Ciconia nigra):

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

8. Kaňa močiarna (Circus aeruginosus):

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

10. Ďateľ čierny (Dryocopus martius):

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

11. Volavka striebristá (Egretta garzetta):

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

12. Orliak morský (Haliaeetus albicilla):

Keywords: vtáky

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

13. Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus):

Dubnické štrkovisko

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

14. Haja tmavá (Milvus migrans):

Keywords: Vtáky

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

15. Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax):

Keywords: Vtáky

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

16. Brehuľa hnedá (Riparia riparia):

Keywords: vtáky

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

17. Rybár riečny (Sterna hirundo):

ad

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

18. Kalužiak červenonohý (Tringa totanus):

Keywords: vtáky

Atlas vtákov Slovenska www.vtaky.sk

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Biotopy ovplyvnené projektom:

Projekt sa priamo nezameriava na biotopy.

Všeobecným cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany lužných vtáčích druhov, ktoré sú chránené v CHVÚ Dunajské luhy a SPA Szigetköz.

Ciele projektu zahŕňajú realizáciu opatrení na štyroch rôznych úrovniach:

Špecifické ciele projektu:

1. Obnova vybraných vyschnutých riečnych ramien a mŕtvych ramien vrátane obnovy dodávky vody. Výber lokalít sledoval priority cieľových druhov, preto boli vybraté nasledovné lokality: Močiar Istragov, riečne rameno Szárazerdei, systém riečnych ramien Dunajské kriviny. Ďalšie lokality (riečne ramená a mŕtve ramená) budú vybrané po dokončení matematického modelu hydrologických podmienok na ľavobrežnom systéme riečnych ramien medzi Dobrohošťou a Sapom pre realizáciu malých hydrologických zásahov.

2. Obnova napojenosti riečneho ramena, vodného režimu a tokových podmienok sa bude realizovať v systéme riečnych ramien Medveďovského ramena, Veľkolélskeho ramena, systéme riečnych ramien Ásványi a v riečnom ramene Szárazerdei. Ďalšie lokality (riečne ramená a mŕtve ramená) budú vybrané po finalizácii matematického modelu hydrologických podmienok na ľavobrežnom systéme riečnych ramien medzi Dobrohošťou a Sapom pre realizáciu malých hydrologických zásahov.

3. Prenájom alebo výkup pozemkov organizáciou ochrany prírody v projektovom území a následné zavedenie vhodného manažmentu biotopov. Zmena obhospodarovania súkromnej pôdy je vo všeobecnosti možná len potom, ako budú pozemky prenajaté alebo odkúpené. Možné aktivity plánované na týchto plochách: výsadba domácich drevín a lesných porastov namiesto ornej pôdy alebo plantáží hybridných topoľov, obnova lúk namiesto ornej pôdy alebo nevyužívaných plochách, obnova záplavového režimu, degradovaných mokradí a kolmých riečnych brehov atď. Stav ochrany niekoľkých cieľových vtáčích druhov nie je v projektovom území priaznivý a potrebuje neodkladné ochranárske zásahy. Z dlhodobého hľadiska je prenájom a výkup pozemkov za účelom ochrany prírody najrýchlejším a najlacnejším spôsobom ochrany.

4. Odstránenie migračných bariér pre ryby na dvoch strategických miestach vybudovaním špeciálnych rybovodov na hatiach, ktoré predstavujú migračnú bariéru, ale nemôžu byť kompletné odstránené.

5. Obnova opustených lúk na troch lokalitách – bude zahájené pasenie na vybraných lokalitách.

6. Zvýšenie podielu pôvodných drevín a zvýšenie biodiverzity v plantážach hybridných topoľov v projektovom území.

7. Realizácia opatrení na prevenciu rušenia populácií cieľových vtáčích druhov v projektovom území.

8. Získanie relevantných vedeckých údajov o cieľových druhoch a ich biotopoch. Dôležitým prístupom tohto projektu je, že výskum bude realizovaný v dvoch rozličných CHVÚ rozdelených štátnou hranicou. Populácie všetkých druhov žijú v oboch CHVÚ a jedine spojený monitoring môže zabezpečiť dostatočné informácie o populáciách a ohrozujúcich faktoroch.

9. Zvýšenie povedomia kľúčových stakeholdrov a verejnosti.

10. Realizácia dodatočných opatrení zatraktívni biotopy pre cieľové druhy (tvorba vhodných hniezdnych možností). Keďže momentálne nie je možná veľkoplošná revitalizácia prírodných biotopov a ich dynamiky v projektovom území, navrhli sme sériu opatrení, ktoré povedú k tvorbe chýbajúcich hniezdnych biotopov cieľových vtáčích druhov, ako sú tvorba krátkych brehových úsekov bez brehového opevnenia (hniezdne možnosti pre Riparia riparia), ponechanie viacerých lesných oblastí bez zásahov (hniezdne biotopy pre Dryocpus martius, Milvus migrans, Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra…), výsadba skupín stromov pôvodných druhov na strategických miestach (budúce hniezdiská Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra…) atď.

Ciele projektu a následných ochranárskych aktivít boli vybrané podľa návrhu programu starostlivosti pre CHVÚ Dunajské luhy. Všetky existujúce informácie z návrhu programu starostlivosti boli využité pri stanovení hrozieb a návrhu najefektívnejších aktivít pre dosiahnutie zlepšenia stavu ochrany cieľových druhov a zabezpečenie dlhodobej stability ich populácií. Príprava hlavných ochranárskych aktivít začne v roku 2009 a program starostlivosti o CHVÚ bude schválený pred tým, ako príprava a realizácia aktivít začne. Po schválení programu starostlivosti o CHVÚ Dunajské luhy v roku 2009 budú projektové aktivity detailne špecifikované v súlade so schváleným programom starostlivosti.

Všetky plánované aktivity budú realizované spôsobom, ktorý bude čo najviac šetriť palivo. Tam, kde to bude možné, budú uprednostňované bezmotorové aktivity – bicykle a kánoe na kratšie a stredné vzdialenosti počas monitorovania, stráženia a kontroly projektového územia. Jedným z dôležitých kritérií pre výber kupovaného auta bude aj spotreba paliva. Výsadba stromov a ponechanie mŕtveho dreva v lese na prenajatých alebo zakúpených pozemkoch podporí fixáciu uhlíka v biomase. Projekt revitalizuje niekoľko významných mokradí. Mokrade sú všeobecne známe ako efektívne rezervoáre uhlíka.

Vybrané územia budú uzatvorené pre prístup motorovými vozidlami (čo znamená aj nulovú produkciu CO2).

Aktivity Vodohospodárskej výstavby š.p. na rok 2011 Projekt LIFE Zahájenie skúšobného napúšťania prívodného kanála do močiara Istragov z PPK PK

Predpokladaný termín zahájenia napúšťania prívodného kanála k ČS Dedinský ostrov – koniec marca 2011.

Dokončenie technickej dokumentácie aktivity C.1 – Revitalizácia močiara Istragov

Predpokladaný termín dokončenia projektovej dokumentácie – 28.2.2011

(Projekt počíta so 4 prehrádzkami)

Predpokladaný termín podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia – 10.3.2011

Predpokladaný termín získania stavebného povolenia – 05 – 06/2011

Predpokladaný termín zahájenia  stavebných prác – 09/2011

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác – 03/2012

Aktivita C.2 – Revitalizácia ramena Dunajské kriviny

Projektová dokumentácia je dokončená.

Predpokladaný termín podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia – 03/2011

Predpokladaný termín získania stavebného povolenia – 05 – 06/2011

Predpokladaný termín zahájenia  stavebných prác – 09/2011

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác – 03/2012

Aktivity A.4, C.3 – Stavba rybovodov na dvoch strategických miestach v ramennom systéme

Predpokladaný termín dokončenia projektovej dokumentácie – 30.4.2011

Aktivita nepodlieha povinnosti získania stavebného povolenia, bude splnená iba ohlasovacia povinnosť a zabezpečené súhlasy SVP, š.p. a Lesy SR, š.p.

Predpokladaný termín získania vyjadrení a schválenia – 06/2011 (07/2011)

Predpokladaný termín zahájenia  stavebných prác – 09/2011

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác – 03/2012

Aktivita C.4 – Revitalizácia vybraných vyschnutých a odrezaných riečnych ramien

Lokality Rusovský ostrov a Ostrov orliaka morského:

Predpokladaný termín dokončenia projektovej dokumentácie – 30.4.2011

Aktivita nepodlieha povinnosti získania stavebného povolenia, bude splnená iba ohlasovacia povinnosť a zabezpečené súhlasy SVP, š.p. a Lesy SR, š.p.

Predpokladaný termín získania vyjadrení a schválenia – 06/2011 (07/2011)

Predpokladaný termín zahájenia  stavebných prác – 09/2011

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác – 03/2012

Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Danube Birds Conservation