• Názov projektu: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne
  • Číslo projektu: LIFE 12 NAT/SK/001137
  • Program: LIFE+ 2007-2013
  • Prijímateľ: Bratislavské regionálne združenie (BROZ)
  • Trvanie projektu: 01/2014-3/2019

Ďalší partneri

Miesto realizácie:  Súčasťou projektového územia je 5 Chránených vtáčích území (CHVÚ), ktoré  patria do európskeho systému chránených území NATURA 2000. SKCHVU004 Dolné Pohronie, SKCHVU005 Dolné považie, SKCHVU007 Dunajské luhy , SKCHVU016 Záhorské Pomoravie, SKCHVU020 Parížske močiare

Zmluva o spolufinancovaní MŽP                                                   www.crz.gov.sk/1856441/

Partneri projektu:

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
  • Výskumný ústav vodného hospodárstva,
  • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
  • Slovenská agentúra životného prostredia,

 Celkové oprávnené výdavky projektu sú 3 676 064 EUR. Spolufinancovanie projektu z prostriedkov Európskej únie  je vo výške 50 %, čo predstavuje pre VV  693 062 EUR. Spolufinancovanie MŽP je vo výške 42,42 % čo predstavuje pre VV  587 928 EUR. Vlastné zdroje sú vo výške 7,58 % – 105 134  EUR.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany a populačných charakteristík cieľových druhov prostredníctvom obnovy nimi využívaných biotopov (potravných a hniezdnych). Projektové aktivity zahŕňajúce vhodné spôsoby obnovného manažmentu majú viesť k zlepšeniu podmienok pre tieto druhy vtákov v území, ochrane prírody celkovo a prírodných hodnôt v tomto regióne.