• Názov projektu: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
 • Číslo projektu: LIFE14 NAT/SK/001306
 • Program: LIFE+ 2014-2020
 • Prijímateľ: Bratislavské regionálne združenie (BROZ)
 • Trvanie projektu: 01/2015-1/2022

Ďalší partneri

Miesto realizácie:  Projekt sa na Slovensku týkal rozsiahleho územia dunajských ramien v oblasti Dobrohošť – Sap, Kľúčovského a Číčovského ramena, Čiližského potoka, a mokradí v alúviách rieky Váhu, Ipľa a Dunaja. V Maďarsku sa projekt týka územia Národného parku Dunaj – Ipeľ.

Partneri projektu:

 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)
 • Národné lesnícke centrum (NLC)
 • Riaditeľstvo Národného parku Dunaj-Ipeľ (Maďarsko) (DINPD)

 

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 5 999 420 EUR. Spolufinancovanie projektu z prostriedkov Európskej únie  predstavuje pre VV 60 %  346 680 EUR. Spolufinancovanie MŽP  predstavuje pre VV 35 %   202 230 EUR. Vlastné zdroje sú vo výške 5 % – 28 890  EUR.

 

Zmluva o spolufinancovaní MŽP                                                   www.crz.gov.sk/4123204

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je obnoviť kľúčové prírodzené biotopy lužných lesov a zaviesť trvalo udržateľný manažment týchto oblastí. Obnova biotopov bude dosiahnutá zlepšením vodného režimu v rozsiahlom systéme riečnych ramien a priamymi zásahmi, ktoré zabezpečia priaznivý stav ochrany cieľových biotopov. Realizácia revitalizačných opatrení, ako je obnova zanesených riečnych ramien a mokradí, prebudovanie existujúcich prehrádzok (bariér) na ramenách, ktoré majú za cieľ oživiť prúdiace úseky a priviesť vodu tam, kde sa časom stratila.

 

Aktivity, ktoré boli realizované v rámci projektu:

 • Štúdia obnovy prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania (VÚVH)
 • Odborná štúdia obnovy laterálnej konektivity dunajských ramien s hlavným tokom Dunaja a zlepšenie vodného režimu mokradí (VÚVH)
 • Technická dokumentácia (VVB)
 • Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu, reprodukcie týchto druhov a spracovanie návrhu aktivít na ochranu lesných ekosystémov (NLC, BROZ, DINPD)
 • Odborná štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov (BROZ)