Minister László Sólymos ocenil 32 ľudí a 2 kolektívy za prínos v životnom prostredí

Tradičné ocenenia v troch kategóriách – ďakovný list, čestné uznanie a cena ministra životného prostredia si z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa prevzali v priestoroch bratislavskej Moyzesovej siene súčasní, ale aj niekdajší zamestnanci rezortných a príspevkových organizácií ministerstva.

Ocenenia sú prejavom vďaky za vynikajúce výsledky a významný prínos v ochrane životného prostredia a v rozvíjaní environmentálneho povedomia. „V rezorte pôsobí množstvo odborníkov, ktorí svoju prácu robia svedomito, zodpovedne a s osobným nasadením, takýchto ľudí si musíme vážiť, vyzdvihnúť ich prínos a oceniť ich úsilie. Aj mojou snahou je presadzovať riešenia, kde ekonomický rozvoj ide ruka v ruke s environmentálnou zodpovednosťou,“ uviedol minister László Sólymos.

Niektorí z ocenených riešili problematiku zásobovania pitnou vodou v obciach, modernizáciu čistiarní odpadových vôd, aktívne sa podieľali pri protipovodňovej ochrane či rekonštrukciách ochranných hrádzí. Pomáhali tiež rozvíjať chránené krajinné oblasti a podieľali sa na procese prevzatia prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo do rúk štátu.

Cenu ministra životného prostredia udeľuje envirorezort ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoji environmentalistiky už od roku 1999.

Slávnostný akt sa koná každoročne pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Za Vodohospodársku výstavbu, š.p. boli ocenení za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie nasledovní zamestnanci:

Čestné uznanie- Ružena Katonová

Ďakovný list ministra životného prostredia Slovenskej republiky – Ing. Peter Porubský a Ing. Adrian Kováč.

Zoznam ocenených (pdf)