Medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb

V termíne 27. 9. – 29. 9. sa v Bratislave konal II. medzinárodný workshop o bezpečnosti vodných stavieb, ktorý sme spoluorganizovali s Ministerstvom životného prostredia SR a Medzinárodným centrom pre hodnotenie vôd IWAC so sídlom v Kazachstane. 

Špeciálne poďakovanie patrí ministrovi Jánovi Budajovi, ktorý udelil nášmu podujatiu záštitu. Ďalším komu sa chceme poďakovať je Svetová banka, ako aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAid, ktorí sa pričinili o to, aby sa všetci zástupcovia krajín centrálnej Ázie mohli v tieto dni pri takejto príležitosti stretnúť. 

Vodné stavby sú najvýznamnejšou zložkou ekonomík krajín Strednej Ázie. Ich trvalo udržateľné riadenie, prevádzka a údržba sú dôležité pre regionálnu stabilitu a ekonomický rozvoj krajín. V tomto smere sú otázky zaistenia bezpečnosti stavieb a predchádzanie rizikám nehôd prioritou pre krajiny regiónu. Sme veľmi radi, že si navzájom odovzdávame skúsenosti s konkrétnymi bezpečnostnými koncepciami, metódami monitorovania stavu vodných stavieb , najlepšími postupmi ich prevádzkovania a riadenia vo vodnom hospodárstve.

Mnohé vodné stavby v Strednej Ázii sa nachádzajú na hraničných tokoch, čo predurčuje potrebu koordinovaných prác na zlepšenie ich technického stavu a zvýšenie ich bezpečnosti. Súčasná úroveň ohrozenia vodných stavieb v regióne si vyžaduje uplatňovanie jasných bezpečnostných koncepcií, zavádzanie pokročilých metód monitorovania a včasného varovania, ako aj zvyšovanie inštitucionálnej kapacity národných a medzinárodných organizácií.

Workshopu sa zúčastnilo 35 účastníkov, medzi ktorými sú štátni zamestnanci, technickí špecialisti a experti z Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska, Uzbekistanu a Slovenska, ako aj zástupcovia medzinárodných a regionálnych organizácií. 

Program pre účastníkov bol bohatý. Počas plavby po Dunaji prebiehali prezentácie. Následne bola pripravená prehliadka objektov stupňa Čunovo, vrátane haťových polí, areálu vodných športov Divoká voda a návštevy Múzea moderného umenia Danubiana. Počas cesty autobusom na VD Gabčíkovo boli informovaní o systéme dotovania ramennej sústavy vodou a spolupráci s ochranárskymi organizáciami.  

Na Vodnom diele Gabčíkovo sa oboznámili s realizáciou projektu Upgrade of Gabčíkovo locks – 2015-SK-TM-0151-W a boli oboznámení aj so strategickým cieľom projektu, ktorým je zvýšenie výkonnosti, spoľahlivosti a tým konkurencieschopnosti vodnej cesty Dunaj, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Navštívili i Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Návštevníci ocenili kus našej dlhoročnej práce a to, ako vodné hospodárstvo funguje na Slovensku. 

Ďalšie dva dni prebiehala konferencia v hoteli Radisson Park Inn, kde mali účastníci workshopu zo strednej Ázie možnosť študovať európske skúsenosti vo vodnom hospodárstve na príklade Slovenska. Ocenili najmä prezentácie odborníkov z Vodohospodárskej výstavby, STU, VÚVH, SHMÚ, ale i Slovenského vodohospodárskeho podniku a Microstep-MIS. Na druhej strane prezentované príspevky z krajín strednej Ázie boli pre slovenských expertov inšpiráciou pre potenciálne spoločné projekty. 

Medzinárodný workshop mal za cieľ pomôcť pri štúdiu najlepších praktík v manažmente vodných stavieb, výmene poznatkov a skúseností pri zaisťovaní bezpečnosti a zlepšovaní spolupráce vo vodnom hospodárstve v Strednej Ázii. Na základe jeho výsledkov budú vypracované návrhy na ďalšiu spoluprácu v oblasti manažmentu vodných zdrojov a bezpečnosti vodných stavieb v Strednej Ázii.

Celý workshop vyvrcholil slávnostným večerom s kultúrnym programom, za účasti nášho generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Kollára. Tešíme sa z pozitívnych ohlasov a na ďalšiu spoluprácu v nadchádzajúcom období.