Kompa

Na základe rokovaní štátneho podniku Vodohospodárska výstavba so starostami obcí začala v pondelok (4.2.2013) Vodohospodárska výstavba, š.p. so skúšobnou prevádzkou kompy s vyhradeným prednostným pruhom pre obyvateľov obcí  Vojka nad Dunajom,  Dobrohošť,  Rohovce, Bodíky, Horný Bar a Kyselica.

Obyvatelia obcí pri Vodnom diele Gabčíkovo – Dobrohošť, Vojka nad Dunajom a Bodíky majú pri vstupe na kompu právo prednostne využiť  vyhradený pruh. Nárok na využívanie prednostného pruhu sa preukazuje osvedčením o Evidencii motorového vozidla v príslušnej obci.  Ak ide o fyzickú osobu, majiteľ motorového vozidla musí mať trvalý pobyt v jednej z uvedených obcí Ak je motorové vozidlo registrované na firmu, respektíve na právnickú osobu, musí byť sídlo firmy rovnako v jednej z uvedených obcí.

Obyvatelia obcí  Rohovce, Horný Bar a Kyselica môžu využívať prednostný pruh na základe písomného súhlasu obce, ku ktorému vydá Vodohospodárska výstavba, š.p. preukaz PREDNOSTNÉHO VSTUPU NA KOMPU.

Všetci obyvatelia, ktorí používajú prednostný pruh sa musia na kompu dostaviť 10 minút pred jej odchodom, inak budú prepravený  v poradí v akom prišli. Celú organizáciu prepravy pre všetkých občanov zabezpečuje a riadi zamestnanec strážnej služby, ktorý zodpovedá za dodržiavanie podmienok prepravy.

V čo najkratšom čase osadí Vodohospodárska výstavba v obciach informačné tabule s vyznačením presnej dopravnej situácie na kompe ON LINE. Momentálne pokračujú práce na príprave elektrického pripojenia k novému digitálnemu systému. Ďalšie informácie o prevádzke kompy nájdete na webových stránkach obcí. Aktuálne informácie vám prinesieme aj prostredníctvom webovej stránky štátneho podniku Vodohospodárska výstavba www.vvb.sk