Hydroconsult

História organizácie

V rokoch 1952- 2009 bol Hydroconsult projekčno-inžinierskou, poradenskou a dodávateľskou organizáciou, ktorá sa zaoberala  pozemnými a vodohospodárskymi stavbami na Slovensku a v zahraničí. Počas svojho pôsobenia sa rozvinul na vysokošpecializovanú firmu vyvíjajúcu riešenia všetkých základných problémov vo vodnom hospodárstve, v ochrane a tvorbe životného prostredia. 

Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 26. októbra 2009 zanikol štátny podnik HYDROCONSULT BRATISLAVA jeho zlúčením so štátnym podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA.

Hydroconsult bol zaradený do organizačnej štruktúry podniku Vodohospodárska výstavba š.p. ako jeho odbor na Úseku technického rozvoja a investícií. Vďaka tomu sa zachovali a ďalej rozvíjajú dlhoročné skúsenosti Hydroconsultu s prípravou a realizáciou vodohospodárskych diel a riešením problémov spojených s ich prevádzkou.

Činnosti

Hydroconsult – Oblasti expertízy

 • Hydrotechnika a hydroenergetika

  • kompexné riešenie vodohospodárskych problémov
  • navrhovanie a projektovanie priehrad, veľkých a malých vodných elektrární
  • riešenie úpravy tokov
  • plavebné zariadenia
  • ochrana pred povodňami
 • Ekologické projekty

  • posudzovanie rozsahu znečistenia a ochrana podzemných a povrchových vôd pred kontamináciou
  • monitorovanie vplyvov stavieb na životné prostredie
  • komplexné návrhy ochranných opatrení
  • revitalizácia vodných tokov
 • Vodovody a kanalizácie, technologické zariadenia

  • zhodnocovanie terajších a riešenie nových zdrojov pitnej a úžitkovej vody
  • riešenie vodovodných sústav a diaľkových vodovodov
  • navrhovanie tlakových pásiem s optimálnym rozmiestnením vodojemov
  • projektovanie studní a čerpacích staníc
  • navrhovanie úpravní pitnej a úžitkovej vody
  • odkanalizovanie odpadových a splaškových vôd
  • rekonštrukcie kanalizačných sústav
  • preverovanie existujúcich vodárenských zariadení a navrhovanie ich efektívnej modernizácie
 • Čistenie odpadových vôd

  • odborné poradenstvo a spracovanie projektovej dokumentácie pri riešení problémov odkanalizovania sídlisk a priemyselných objektov
  • čistenie odpadových vôd z nemocníc a sanatórií
  • spracovanie generelu v odkanalizovaní sídlišť a priemyselných objektov
  • čistenie a využitie zrážkových vôd
  • spracovanie nových návrhov a projektov čistiarní odpadových vôd všetkého druhu
  • intenzifikácia, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
  • preverovanie a vyhodnocovanie doterajšej prevádzky čistiarne odpadových vôd
 • Skládky odpadov

  • odborné poradenstvo pri riešení problémov v odpadnom hospodárstve
  • pri vyhľadávaní vhodných lokalít
  • pri rozdodovaní o type a veľkosti skládky
  • pri riešení spôsobu likvidácie odpadu
  • spracovanie komplexných štúdií vplyvu skládok na životné prostredie
  • spracovanie komplexnej dokumentácie nových skládok pre komunálne a priemyselné odpady
  • vypracovanie štúdií a projektov sanácií starých a nevyhovujúcich skládok.
 • Pozemné stavby a architektúra

  • architektonická koncepcia vodohospodárskych diel, inžinierskych stavieb, rekreačných stavieb a zariadení
  • návrhy a projekty rekonštrukcií obytných, administratívnych budov, priemyselných objektov
  • návrhy a projekty rodinných domov
  • detailné projekty
  • prevádzkové a účelové projekty.
 • Modelovanie prúdenia povrchových a podzemných vôd

Referencie Hydroconsult

Výročné správy