Envirorezort, ministerstvo kultúry, vodohospodári a dobrovoľníci dnes pomáhali pri záchrane jarkov štiavnických tajchov

Envirorezort, ministerstvo kultúry, vodohospodári a dobrovoľníci dnes pomáhali pri záchrane jarkov štiavnických tajchov

Systém štiavnických vodných kanálov bol vybudovaný pred niekoľkými storočiami, no dodnes hrá významnú úlohu v adaptácii na zmenu klímy mesta Banská Štiavnica a  okolia. Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s rezortnými podnikmi Vodohospodárska výstavba, Slovenský vodohospodársky podnik, s občianskym združením Štiavnický tajch a s podporou Ministerstva kultúry SR a Zastúpením Európskej komisie v SR zorganizovalo podujatie zamerané na záchranu historického diela. Podujatia sa zúčastnilo takmer 80 dobrovoľníkov.

Zadržanie vody v krajine a protipovodňové opatrenia považuje envirorezort za svoje priority, ktoré sú zahrnuté aj v Stratégii adaptácie SR na zmenu klímu. Vodozádržné a prírode blízke protipovodňové opatrenia v podobe výstavby, rekonštrukcie, údržby a opravy vodných stavieb a poldrov sú kľúčovou súčasťou adaptačného procesu. Pozornosť však treba venovať aj stavbám a zariadeniam, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú prechod veľkých vôd a chránia územie pred nekontrolovanými záplavami, obzvlášť, ak sa tieto objekty blížia ku koncu životnosti.

Prezradím veľké environmentálne tajomstvo. Ak modernú ochranu životného prostredia zbavíme odborných pojmov, často nepredstavuje nič iné ako návrat ku koreňom. Návrat k tomu, čo prirodzene robili generácie pred nami. Bez toho, aby si plnohodnotne uvedomovali dopad svojej práce na klímu a na planétu.,“ povedal minister životného prostredia Milan Chrenko.

Postupnú opravu jednotlivých historických vodných stavieb Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy ako aj správu najvýznamnejších historických vodných nádrží zabezpečuje SVP v zmysle Čiastkového projektu obnovy historických vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice.

V etape prípravy rekonštrukčných prác sa v súčasnosti nachádza aj Halčiansky tajch. Základnými kritériami pre určovanie poradia jednotlivých opráv sú bezpečnosť obyvateľstva pod vodnými stavbami, technická spôsobilosť objektov na prevádzku, pôvodný účel vodnej stavby a ďalšie. Do záchrany a údržby jarkov sa intenzívne zapájajú aj dobrovoľníci, ktorí pravidelne organizujú brigády na čistenie historických kanálov.

„Naši predkovia využitím hydropotenciálu vôd zachytených v tajchoch dokázali upravovať rudu, poháňať banské zariadenia a hlavne čerpať banskú vodu, ktorá zaplavovala štôlne a šachty. Banskoštiavnický vodohospodársky systém už v súčasnosti neplní pôvodnú funkciu, neexistujú niektoré tajchy a každým rokom ubúda aj z jarkov, preto považujem za povinnosť vodohospodárov zachrániť aspoň fragmenty pôvodného systému tak, aby tento systém spĺňajúci aj najnáročnejšie environmentálne kritéria mohol inšpirovať aj našich nasledovníkov.“ konštatoval dočasne poverený generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Andrej Kasana.