Vodohospodárska výstavba, š. p., prispieva k zlepšovaniu stavu prírody vo vnútrozemskej delte Dunaja

Z dôvodu podpory procesov liahnutia obojživelníkov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), aktuálne prispieva k efektívnejšiemu dotovaniu ramien a mokradí v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja vodou. Deje sa tak prostredníctvom nového spôsobu zahradzovania priepustov na prehrádzkach, ktoré sa začalo dnes a potrvá nasledujúcich niekoľko týždňov. Prostredie nasýtené vodou napomôže nielen vodným a na vodu viazaným živočíchom, ale aj porastom lužného lesa v tejto unikátnej lokalite.

Na novom spôsobe zahradzovania priepustov na prehrádzkach v ramennej sústave Dunaja sa dohodli vodohospodári z podniku VV a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., spolu s ochranármi zo Štátnej ochrany prírody a z BROZ-u v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva.

„V jarnom období tak spoločne zabezpečíme priaznivé podmienky pre rastliny a živočíchy v ramennej sústave Dunaja,“ zdôraznil generálny riaditeľ podniku VV Vladimír Kollár.

Objem vody prepúšťaný do ramennej sústavy Dunaja cez odberný objekt v Dobrohošti sa v aktuálnom období nezmení, bude zodpovedať bežnému prevádzkovému režimu, čo je približne 30 m3.s-1. Prostredníctvom zahradzovania a odhradzovania priepustov na prehrádzkach sa ale zmení a zlepší spôsob distribuovania vody priamo v ramennej sústave Dunaja.

Nejde však o simulované záplavy. Tie sú naplánované v termíne od polovice mája do konca júna 2022. Tak ako minulý rok, aj teraz sa počíta s realizáciou dvoch simulovaných záplav ramennej sústavy Dunaja.