Vodnú elektráreň Gabčíkovo uviedli do prevádzky pred 20 rokmi

V súčasnosti produkuje elektráreň približne desatinu elektriny spotrebovanej na Slovensku. Využíva na výrobu elektrickej energie hydroenergetický potenciál časti Dunaja.

Letecký pohľad na plavebné komory Sústavy vodných diel Gabčíkovo.

Gabčíkovo/Bratislava 17. mája (TASR) – Do trvalej prevádzky uviedli pred 20 rokmi 17. mája 1996 Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG) v rámci Vodného diela Gabčíkovo (VDG).

Vodné dielo Gabčíkovo sa nachádza na rieke Dunaj pri Bratislave. Názov má podľa neďalekej obce Gabčíkovo.

Pôvodne bolo projektované a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (SVDGN). S jeho budovaním sa začalo v roku 1977 na základe medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom. Maďarsko v roku 1989 od zmluvy jednostranne odstúpilo. Slovensko potom realizovalo len časť diela pri Bratislave v pozmenenej podobe.

Vodná elektráreň Gabčíkovo je našou najväčšou vodnou elektrárňou. V súčasnosti produkuje približne desatinu elektriny spotrebovanej na Slovensku. Využíva na výrobu elektrickej energie hydroenergetický potenciál časti Dunaja. Voda preteká z priehradnej zdrže cez turbíny a pokračuje cez odpadový kanál do Maďarska. VEG má osadených 8 Kaplanových turbín s jednotlivým výkonom 90 MW, spolu je to výkon 720 MW. Priemer obežného kola turbíny je 9,3 metra, čas nábehu turbíny je 50 sekúnd.

Ponad vodný stupeň a plavebné komory, ktoré tvoria ďalšiu časť VDG, vedie 10 metrov široký cestný most. Každá z dvoch plavebných komôr má pôdorys s rozmermi 34 x 275 metrov a minimálna hĺbka vody je 4,5 metra. Komory umožňujú lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 – 23,3 metra.

Zmluva o prevádzke VEG na obdobie 30 rokov medzi štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba a Slovenskými elektrárňami (SE) bola uzatvorená 10. marca 2006. Vláda túto zmluvu vypovedala 4. decembra 2014. Dôvodom mali byť vážne porušenia zmluvy zo strany majoritného akcionára SE, talianskeho Enelu. Kontrolu nad VEG vláda SR prebrala 10. marca 2015. Štát právoplatne vyhral na Krajskom súde v Bratislave spor so spoločnosťou Slovenské elektrárne o neplatnosť nájomnej zmluvy k VEG a 28. apríla 2015 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o neplatnosti nájomnej zmluvy k Vodnej elektrárni Gabčíkovo (VEG).

V čase uvedenia elektrárne do trvalej prevádzky (máj 1996) vtedajší minister hospodárstva Ján Ducký ocenil 70 pracovníkov z radov budovateľov vodnej elektrárne. V slávnostnom prejave odznelo aj to, že prínosom celého Vodného diela Gabčíkovo, okrem využívania Dunaja na výrobu elektrickej energie, je aj ochrana priľahlých území pred povodňami. Vodné dielo Gabčíkovo prispieva k zabezpečeniu vodnej dopravy a zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou a zlepšuje podmienky rozšírenia veľkoplošného zavlažovania poľnohospodárskych pozemkov a udržiava rovnovážny stav z hľadiska ekológie.

Celkové náklady na Vodné dielo Gabčíkovo, vrátane investícií do vodovodov, kanalizácií, úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd pre okolité obce sa podľa odhadov vyšplhali na viac ako 1,3 miliardy eur.

 

Zdroj TASR.