Vodné dielo Žilina je schopné aj po vyše dvoch dekádach prevádzky bezpečne prevádzať veľké prietoky

Vedenie VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť prevádzky vodných stavieb v správe VV, š. p., a usiluje sa o ich neustále skvalitňovanie. Aj za týmto účelom bol zrealizovaný hydrotechnický výskum Vodného diela Žilina, ktorý pre VV, š. p., vypracovala Katedra hydrotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V rámci prác sa preverila kapacita hate Vodného diela Žilina za pomoci matematického modelovania na 1-dimenzionálnych a 3-dimenzionálnych modeloch prúdenia vody v kombinácii s fyzikálnym modelovaním.

Iniciatíva na optimalizáciu manipulácie s haťou vzišla zo strany podniku VV, š. p., ktorý je prevádzkovateľom Vodného diela Žilina.

„Výsledky výskumu poslúžia na skvalitnenie prevádzky Vodného diela Žilina, čím sa zoptimalizuje prevádzka vodnej elektrárne a zabezpečí vyššia bezpečnosť pri prevádzaní veľkých prietokov, vrátane storočnej vody,“ vysvetlil generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár. Výsledky budú zohľadnené pri aktualizácii Manipulačného poriadku Vodného diela Žilina.

Výskum bol rozdelený na dve etapy, pričom v rámci 1. etapy boli vytvorené matematické modely, výsekový model jedného haťového poľa v mierke 1:30 a model Vodného diela Žilina s tromi poliami hate v mierke 1:50. Modely boli v 2. etape spresňované na základe dodatočných geometrických podkladov od VV, š. p., a kalibrované na základe výstupov z matematického modelu a výsekového fyzikálneho modelu.

Práce na výskume budú pokračovať aj v roku 2022, keď bude zrealizované obdobné modelovanie časti stupňa Čunovo – stredovej hate za účelom úpravy kriviek prietočnosti hate slúžiacich na manipuláciu.

Zároveň pripájame aj link na video: https://youtu.be/UdUvqy89bDM