Veľké upratovanie v ramennej sústave Dunaja

Dva štátne podniky – Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik prostredníctvom techniky odstraňujú bariéry a naplaveniny v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Cieľom je zlepšiť prúdenie vody a pripraviť sa na jarné umelé záplavy, ktoré pomôžu prinavrátiť život do krajiny vnútrozemskej delty Dunaja.

 

„Som presvedčený, že naša unikátna ľavostranná ramenná sústava si zaslúži náležitú pozornosť a najmä efektívne opatrenia, ktoré napomôžu ekosystémom. Je veľmi dôležité, aby sa starostlivosti  o vnútrozemskú deltu Dunaja dostala potrebná váha, aby už nestrádala a režim v nej čo najviac simuloval prirodzené podmienky. Je pre mňa nepredstaviteľné, že sa pred niekoľkými rokmi simulované záplavy a zvýšené prietoky vôbec nerealizovali,“ povedal Vladimír Kollár, generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU.

Záchrane ramennej sústavy Dunaja sa venuje aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie BROZ. V apríli minulého roka environmentalisti spustili petíciu, pod ktorú sa podpísalo 11-tisíc občanov. Kvôli simulovaniu záplav sa mení aj manipulačný poriadok pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Tento rok by sa simulované záplavy mali realizovať už podľa dodatku č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku XI. O zmene v súčasnosti rozhoduje Okresný úrad v Bratislave. Vďaka novej úprave bude umožnené realizovať každoročne dve simulované záplavy, okrem jarnej aj letnú. Dôjde aj k čiastočnému naviazaniu prietokov do ramennej sústavy na prietoky Dunaja, čím sa režim v ramennej sústave priblíži prirodzenejšiemu stavu.

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Odštepného závodu Bratislava, Závodu VD Gabčíkovo, odstraňujú bariéry a naplaveniny z toku, z okolia prehrádzok a z vnútra priepustov. Kmene, konáre, kríky, odpad či sedimenty vyberajú pomocou ťažkej techniky, nákladných áut s hydraulickou rukou a čeľusťami. V prípade potreby majú k dispozícii aj kráčajúce rýpadlo. O separáciu a likvidáciu odstráneného odpadu sa postará Vodohospodárska výstavba, š. p. Po vyčistení lokality vodohospodári inštalujú hradidlá na jednotlivých prehrádzkach v zmysle aktualizácie Dočasného manipulačného poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros XI.