Ukončenie jarnej simulovanej záplavy
Včera o 16-tej hodine ukončila VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jarnú simulovanú záplavu.
Z historického hľadiska sa jedná o jednu z najväčších simulovaných záplav, pretože dynamický prietok vody 120m3 za sekundu prúdil do ľavostrannej sústavy Dunaja po dobu 15 dní.
Okrem významne priaznivých účinkov pre okolitú faunu a flóru v spomínanej ramennej sústave nám táto simulovaná záplava poskytla priestor na realizáciu množstva meraní a pozorovaní, ktorý pri bežnom prietoku nie je možný. Získané dáta, ktoré sme počas jarnej záplavy namerali, nám pomôžu pri optimalizácii vodného režimu ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja.
Umelá záplava dunajských ramien je jedným zo spôsobov, ako chrániť dunajské lužné lesy a mokrade a na ktorú sú naviazané reprodukčné cykly množstva vzácnych živočíchov.
Pozrite sa na unikátne zábery dunajskej delty, ktoré sme počas jarnej simulovanej záplavy zachytili špeciálnym dronom.
ℹ️ VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ako prevádzkovateľ Vodného diela Gabčíkovo pripravila jarnú simulovanú záplavu na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody SR a dohody so Slovenským vodohospodárskym podnikom, Lesmi SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenským rybárskym zväzom a Bratislavským regionálnym občianskym združením. S realizáciou mimoriadnej manipulácie počas jarnej simulovanej záplavy súhlasil Okresný úrad Bratislava.