Prinášame priestor pre budúcnosť novej generácie

Prinášame priestor pre budúcnosť novej generácie

Predchádzajúci týždeň bol pre Vodohospodársku Výstavbu, š. p. plný aktivít, v ktorom sme okrem iného
navštívili aj študentov stavebnej fakulty na ďalšom ročníku Kariérneho dňa na Stavebnej fakulte STU.

Pravidelná udalosť sa tento krát na pôde fakulty konala 28. novembra a študentom i prednášajúcim firmám priniesla bohatú výmenu informácií. Pracovníci Vodohospodárskej Výstavby, š. p. boli jedným z 23 veľkých stavebných spoločností a štátnych podnikov k dispozícii študentom v stánku vo vestibule fakulty. Tu prezentovali svoje portfólio, pôsobenie na trhu, kariérne možnosti a odpovedali na otázky zvedavých študentov.

Podstatnou súčasťou programu boli verejné odborné prednášky zástupcov vybraných stavebných spoločností a štátnych podnikov. Vodné hospodárstvo, špecializované merania, či bezpečnosť vodných stavieb, boli nosné témy prednášky Vodohospodárskej Výstavby, š. p., prezentované našimi odborníkmi, p. Prvým a p. Minárikom a na slovo vzatým p. profesorom Andrejom Šoltészom.

Pre študentov posledného ročníka fakulty, ktorí hľadajú plnohodnotné uplatnenie, alebo študentov nižších ročníkov zaujímajúcich sa o prax, či stáž, môže byť deň, ako tento mimoriadne kľúčovým.

Veríme, že Vodohospodárska Výstavba, š. p. je ideálnym miestom pre kariérnu budúcnosť absolventov,
či stážistov zameraných na vodné hospodárstvo a teší nás, že záujem mladej generácie o toto odvetvie narastá.

Ďakujeme za ďalšiu účasť na Kariérnom dni Stavebnej fakulty STU.