Pod objektami Vodného diela Gabčíkovo by mohla vzniknúť cesta

Ťažšie dostupné obce v blízkosti Vodného diela Gabčíkovo by so zvyškom Slovenska mohla spojiť nová cesta. Štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR, analyzuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a ďalšími inštitúciami a organizáciami možnosť prebudovania už existujúcich priepustov pod prívodným kanálom vodného diela na cesty pre verejnosť. Toto riešenie je ekonomicky efektívnejšie, technicky prijateľnejšie ako budovanie úplne nového mosta, resp. prevádzka kompy, ale v prvom rade najrýchlejšie pre obyvateľov tak dotknutých obcí ako aj občanov, ktorí využívajú túto trasu.

„Vodohospodárska výstavba sa zaoberá trvalým riešením, ktoré by ľudom najmä v Dobrohošti, Vojke nad Dunajom, Kyselici, Rohovciach, Hornom Bare či Bodíkoch umožnilo prejsť autom, bicyklom alebo aj peši na druhú stranu vodného diela bez toho, aby boli viazaní na prevádzku kompy,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Potrebu takéhoto riešenia okrem iného ukázala aj tohtoročná zima, kedy poveternostné podmienky na 18 dní úplne znemožnili plavbu po Dunaji a ľudia museli využívať dlhú obchádzku.

Vodohospodárska výstavba, š. p., má  štúdiu uskutočniteľnosti a naďalej intenzívne pracuje na možnosti využitia dvoch z piatich priepustov v kilometri 4,0 pre automobilovú dopravu, peších i cyklistov  – potvrdil generálny riaditeľ štátneho podniku Daniel Kvocera: „Veľkú šancu na úspech dávajú projektu závery štúdie. Všetky inštitúcie, s ktorými zhotoviteľ štúdie rokoval, sú tomuto projektu naklonené. Veľmi pozitívne ho vnímajú aj starostovia dotknutých obcí. Myslím si, že ak všetky kompetentné orgány dajú projektu definitívne zelenú, nová cesta významne napomôže rozvoju regiónu.“

Štúdia naznačuje možnosť, že tieto priepusty je možné prebudovať na cestu pre osobné automobily a zo susediaceho priepustu by mohla vzniknúť cesta pre peších a cyklistov, ktorá by zároveň slúžila aj ako úniková cesta pre prípad nehody. Takáto úprava by si vyžiadala niekoľko výnimiek z technických noriem. Podľa projektantov je ale technicky realizovateľná a oplatí sa ju ďalej analyzovať.