Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo budú inovované a zmodernizované – 85 % celkových nákladov projektu pokryje európsky grant

Prevádzka vodnej dopravy po Dunaji bude plynulejšia a bezpečnejšia. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získalo európsky grant na obnovu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Implementačnými orgánmi budú Agentúra rozvoja vodnej dopravy a Vodohospodárska výstavba, štátny podnik. Úvodné stretnutie k projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ sa uskutočnilo v utorok 8. 11. 2016 v Bratislave.

 

Cieľom projektu, ktorý bol podporený Európskou úniou v rámci druhej výzvy Nástroja na prepájanie Európy (CEF) sumou viac ako 122 miliónov EUR, je zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo.

„Budúci rok uplynie 25 rokov od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky a  dovolím si povedať, že projekt inovácie a modernizácie plavebných komôr značne predĺži funkčnosť a životnosť našej unikátnej vodnej stavby na ďalšie desaťročia. Jej význam ďaleko presahuje hranice Slovenska a ja pevne verím, že komfort inovovaných a zmodernizovaných plavebných komôr pocítia a ocenia všetci Európania preplavujúci sa po Dunaji cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo,“ povedal generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š. p., Daniel Kvocera.

Zmluvu o finančnom príspevku vo výške viac ako 122 miliónov eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) už podpísal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek.

„Som presvedčený, že pôjde o zmysluplné využitie peňazí, vďaka ktorým bude plavba lodí na tejto medzinárodnej trase plynulejšia a bez zdržaní. Modernizácia plavebných komôr bude znamenať odstránenie trvalej prekážky a zabezpečia sa viac ako štandardné prevádzkové parametre plavebných komôr so zaručenou bezpečnosťou a trvalou spoľahlivosťou pri ich paralelnom využívaní,“ povedal minister A. Ersék. Zároveň dodal: „Tento projekt nie je jediný, ktorý na Dunaji pripravujeme. Slovenská republika sa bude uchádzať o ďalšie európske zdroje na projekty vodnej dopravy: či už ide o zlepšenie splavnosti Dunaja v Bratislave, alebo modernizáciu plavebnej dráhy v Hrušovskej zdrži.“

V rámci projektu sa aktuálne pripravuje štúdia realizovateľnosti, ktorá je nevyhnutným predpokladom financovania prostredníctvom fondov EÚ. Štúdia zadefinuje práce, ktoré je nutné vykonať v rámci modernizácie plavebných komôr VD Gabčíkovo a zabezpečí technickú špecifikáciu všetkých komponentov infraštruktúry, ktoré budú modernizované.

„Zariadenie obidvoch plavebných komôr je už technicky zastaralé a komory sú momentálne na konci svojho životného cyklu. V minulosti došlo k poškodeniu horných vrát pravej plavebnej komory, čo ochromilo plavbu po Dunaji na niekoľko dní. Aj to potvrdilo nutnosť opráv,“ konštatoval minister životného prostredia SR László Sólymos a dodal: „Som presvedčený, že spoločnými silami a zapojením odborníkov na vodnú dopravu či už z rezortu dopravy alebo životného prostredia, zabezpečíme tie najlepšie podmienky pre bezproblémovú medzinárodnú plavbu po Dunaji od Nemecka po Čierne more.“

Predpoklad začiatku samotných stavebných úprav je v polovici budúceho roka, pričom práce sa budú realizovať počas nepretržitej prevádzky. Obe komory by mali byť zmodernizované do konca roka 2020.

Prijímateľom grantu z nástroja CEF je ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Implementačnými orgánmi sú Agentúra rozvoja vodnej dopravy a Vodohospodárska výstavba, štátny podnik.

Rozpočet projektu: 144 665 000 EUR

Výška grantu: 122 965 250 EUR (85 %)

Spolufinancovanie: 21 699 750 EUR (15 %)

 

Lock chambers of the water structure Gabčíkovo will be innovated and modernized – 85 % of total project cost will cover the European Grant

 

The water transport operation on the river Danube will become smoother and safer. The Ministry of Transport, Construction, and Regional Development received the European grant for innovation of the lock chambers at the water structure Gabčíkovo. The Implementing Authority will be Waterborne Transport Development Agency and Vodohospodárska výstavba, STATE ENTERPRISE (WATER MANAGEMENT CONSTRUCTION, STATE ENTERPRISE). The initial meeting for the project „Innovation and modernization of lock chambers at the water structure Gabčíkovo“ was held on Tuesday, 8. 11. 2016 in Bratislava.

 

The aim of the project, which was supported by the European Union under the second call of Connecting Europe Facility (CEF) by more than 122 million EUR, is to increase the safety and strength of a water transport at the water structure Gabčíkovo.

„Next year will expire 25 years since the water structure Gabčíkovo was put into the operation, and I have the honor to say that the project innovation and modernization of lock chambers will significantly extend the functionality and durability of our unique water structure for decades. Its significance goes far beyond the borders of Slovakia and I firmly believe that comfort of innovated and modernized lock chambers will be felt and appreciated by all Europeans that will sail on the river Danube through the lock chambers at the water structure Gabčíkovo“, said Daniel Kvocera, the general director of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, state enterprise.

The Agreement about the financial contribution in the amount of 122 million EUR from Connecting Europe Facility (CEF) was signed by the Minister of Transport, Construction, and Regional Development of SR, Arpád Érsek.

„I am convinced that it will be a meaningful use of money, which will help boating on this International route to be smoother, and without delays. Modernization of lock chambers thereby will remove persistent barrier and will provide more than the standard operating parameters of lock chambers with ensured safety and continuous reliability during parallel use, said Minister A. Ersék. He added: „This is not the only project that we are preparing on the river Danube. The Slovak Republic will apply for additional European funds for waterway projects: whether it is improved navigability of the river Danube in Bratislava, or modernization of the fairway in the Hrušov reservoir.“

Currently, within the project has been prepared a feasibility study, which is an unnecessary prerequisite for funding through EU funds. The study will define the work that has to be completed in order to modernize the lock chambers at the water structure Gabčíkovo and ensure the technical specifications of all infrastructure components that will be upgraded.

„The equipment of both lock chambers is already technically obsolete and lock chambers are currently at the end of its life cycle. In the past, the damage at the upper right gate of the lock paralyzed the cruise on the river Danube for a few days. This also confirmed the need of repairs, “said Minister of the Environment of SR, László Sólymos. He added: „I am convinced that by joint efforts and involvement of experts on water transport, either from the transport or the environment sector, we will be able to provide the best conditions for trouble-free International navigation on the river Danube from Germany to the Black sea.”

The assumption for the start of the building renovations is being planned in the middle of next year, while the work will be carried out during the continuous operation. Both lock chambers should be modernized by the end of the 2020.

The Ministry of Transport, Construction and Regional Development of SR is the beneficiary of the CEF grant. The implementing authorities are Waterborne Transport Development Agency and Vodohospodárska výstavba, state enterprise.

Project budget: 144 665 000 EUR

Amount of grant: 122 965 250 EUR (85 %)

Co-financing: 21 699 750 EUR (15 %)