Plánovaná jarná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja spojená s mimoriadnou manipuláciou na objektoch VD Gabčíkovo – oznámenie

Oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR) sa uskutoční jarná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ďalej len „ĽRS“) spojená s mimoriadnou manipuláciou na objektoch VD Gabčíkovo zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v zmysle dohody medzi ŠOP SR, BROZ, VÚVH, SRZ, SVP, š.p. a VV, š.p. a súhlasu Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ“), kde vzhľadom na priebeh samotnej jarnej simulovanej záplavy ako aj veľkosť maximálneho prietoku cez odberný objekt Dobrohošť na úrovni 120 m3.s-1 v zmysle Dočasného manipulačnému poriadku pre SVD G – N na území SR, aktualizácia XII. (ďalej len „DMP, akt. XII“) sa táto záplava považuje za odlišnú manipuláciu na objektoch VD Gabčíkovo.

Jarná simulovaná záplava bude realizovaná v súlade s rozhodnutím OÚ o schválení DMP, akt. XII zo dňa 31.1.2024, ktorého podmienkou bolo, že prevádzkovateľ zrealizuje mimoriadnu manipuláciu v ĽRS počas jarnej záplavy 2024 s prietokom 120 m3.s-1 po dobu trvania 15 dní, ktorú týmto plníme.

Základné parametre záplavy:

  • termín začatia: 2.3.2024
  • dĺžka trvania: 25 dní (do 27.3.2024)
  • kulminačný prietok: 120 m3.s-1 (15 dní)

Plánovaný priebeh záplavy:

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť: