Návrh Dodatku č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G – N, aktualizácia XI

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, pripravila na základe rokovaní so zástupcami SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina návrh Dodatku č. 2 Aktualizácie dočasného manipulačného poriadku č. 11 a požiadala Okresný úrad Bratislava o jeho schválenie. Návrh Dodatku č. 2 upravuje napr. postupy dispečingu riadenia prietokov a prevádzky, aktualizuje kontaktné údaje dotknutých organizácií a hlavne umožňuje prepúšťať do ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja cez Odberný objekt v Dobrohošti viac vody, ktorá je potrebná pre tento cenný biotop. Predbežne boli s návrhom Dodatku č. 2 oboznámení aj zástupcovia ďalších dotknutých organizácií, z ktorých možno uviesť samosprávu obcí Dobrohošť, Bodíky a Vojka nad Dunajom, Sekciu vôd MŽP SR, Štátnu ochranu prírody SR, Lesy SR, š. p., Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Dopravný úrad a pod.

Vzhľadom na aktuálne pandemické obmedzenia nie je možné, aby sa mohla verejnosť oboznamovať s tlačenou verziou schvaľovaného návrhu Dodatku č. 2, preto VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, zverejňuje jeho plnú verziu.