Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti

Bratislava, 29.6.2015 – Prepojenie dvoch pohraničných obcí, zabezpečenie voľného pohybu osôb v pohraničnej oblasti, ďalší rozvoj turizmu, posilnenie a podpora cezhraničnej spolupráce. To sú ciele projektu výstavby mosta pre chodcov a cyklistov, ktorý spojí obce Dobrohošť (SR) a Dunakiliti (HU). Predmetom projektu bola príprava štúdií a plánov, konkrétne štúdie uskutočniteľnosti a projektovej dokumentácie. Most by mal spojiť prihraničné územie Žitného Ostrova (SR) a Szigetközu (HU).

 

Obce Dobrohošť a Dunakiliti rozdeľuje staré koryto rieky Dunaj. Náš veľtok má vďaka Vodnému dielu Gabčíkovo obrovský prínos pre Slovensko. „Vodné dielo má pomáhať ľuďom, ktorí žijú v jeho okolí. Most bude ďalší dôležitý krok k zlepšeniu života obyvateľov pri vodnom diele“, hovorí Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. Projekt „Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti“ bol implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výsledky projektu dnes počas záverečnej konferencie predstavili Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, ako hlavný partner projektu, UDUVIZIG Györ, Obec Dunakiliti, Obec Dobrohošť a Regionálna rozvojová agentúra ISTER ako ďalší partneri.

 

Projekt má pomôcť rozvoju bilaterálnych vzťahov a odstrániť tak infraštruktúrne,  spoločenské, hospodárske, kultúrne a environmentálne obmedzenia. Prepojením obcí vznikne nový most a hraničný priechod, pre chodcov a cyklistov kratšia a bezpečnejšia dopravná cesta. Projekt tiež pozitívne ovplyvní turistické ukazovatele pohraničných oblastí, vytvoria sa nové pracovné miesta, čo bude mať kladný vplyv na kvalitu života.

 

V štúdii uskutočniteľnosti autori porovnávali 6 variantov riešenia projektu. Všetky varianty zohľadňovali požiadavky súvisiace s plavbou na tomto úseku, podmienky správcov toku oboch krajín a tiež nároky súvisiace s vplyvom stavby na životné prostredie počas výstavby aj počas užívania. Zohľadnené boli aj technické parametre navrhovaného mosta z hľadiska bezpečnosti používania, statickej a mechanickej odolnosti, majetkové pomery trasou dotknutých pozemkov a náklady na realizáciu aj na prevádzku.

 

Z výsledkov multikriteriálneho hodnotenia vyplýva, že najlepšie hodnotenie dosiahol variant E, pre ktorý vydalo MŽP kladné záverečné stanovisko. Výsledný návrh je rozpracovaný v dokumentácii pre územné rozhodnutie a v dokumentácii pre stavebné povolenie, ktoré vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s.

 

Realizácia mostu by sa mala uskutočniť až po vypracovaní ďalšieho projektu cezhraničnej spolupráce v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.