Maľujeme farbami zeme

Na pôde Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave sprístupnili dnes, v stredu (30. januára), unikátnu putovnú výstavu výtvarných diel detí z 350 škôl Slovenska, Rakúska a Maďarska. Zapojili sa do medzinárodnej súťaže „Maľujeme farbami zeme“. Výtvarné dielka sú výnimočné tým, že ich vytvorili výlučne z prírodných materiálov. Farby boli vyrobené špeciálnym postupom z pôdnych vzoriek. Výstava je výberom z celkového počtu 35 tisíc diel. Je súčasťou cezhraničného slovensko – rakúskeho projektu SONDAR (Soil Strategy Network in the Danube Region). Jej cieľom je prispieť k šetrnejšiemu zaobchádzaniu s pôdou.

Ako na vernisáži uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ing. Vojtech Ferencz, PhD., nielen táto súťaž, ale aj množstvo ďalších aktivít v rámci projektu má vytvoriť systém rastúceho povedomia o pôde, jej dôležitosti a nenahraditeľnosti: „Pôda je základom pre život na zemi, zabezpečuje nám 90 percent potravy. Napriek tomu sa k nej však často správame macošsky. Všade na svete ju ohrozujeme nadmernou zástavbou, zanedbávaním a znečisťovaním“.

Na projekte SONDAR, ktorý strategicky riadi a spolufinancuje Úrad vlády Dolného Rakúska, sa za slovenskú stranu podieľajú dve rezortné organizácie MŽP SR – Vodohospodárska výstavba, š.p. a MPaRV SR – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. V Rakúsku je to združenie BIENE a BOKU Wien – inštitút pre ochranu a výskum pôdy. Projekt sa realizuje od novembra 2010 do konca októbra tohto roka. Slovenskí a dolnorakúski partneri v úzkej spolupráci vyberú a zadokumentujú vzorové príklady zmysluplného zaobchádzania s pôdou vo vybranej lokalite – v obci Záhorská Ves a Angern an der March. Účinok príkladov projektu by mal byť relevantný pre celý Podunajský región. Udržateľné hospodárenie v tejto oblasti môže mať rozhodujúci vplyv na pôdnu úrodnosť, na prevenciu v rámci protipovodňovej ochrany, ale i na zadržiavanie uhlíka v pôde, a tým tiež na ochranu klímy. Ambíciou je nielen realizovať opatrenia, ale tiež popísať procesy, ktoré sa potom môžu ďalej úspešne šíriť do ostatných regiónov a krajín.

Ochrana pôdy je mimoriadne dôležitá aj v súvislosti s protipovodňovými opatreniami. Medzi stratou pôdnej kvality a výskytom extrémnych povodní je priama spojitosť. Zastavanie územia, zhutnenie pôdy a tvorba nepriepustných povrchov vznik povodní podporujú. „Keď sme boli oslovení na spoluprácu na projekte Sondar, nemuseli sme dlho hľadať oblasti spoločného záujmu s ostatnými partnermi. Týmto prienikom je vzťah pôda a voda. Naším cieľom je nielen budovať stavby, ktoré sú užitočné výrobou elektrickej energie, protipovodňovou ochranou alebo zabezpečovaním plavby, ale prispievajú i k lepšiemu životnému prostrediu. Chceme tiež podporovať inovatívne prístupy a riešenia na ochranu pôdy. Súhlasím s tým, že je najvyšší čas, aby sme sa k pôde tejto zeme začali správať inak. Aj preto je potrebné prispieť k všeobecnej zmene myslenia verejnosti“, uviedol na vernisáži 1. zástupca generálneho riaditeľa podniku Vodohospodárska výstavba, š.p. JUDr. Peter Hajduček.

Je preukázané, že pri každej záplave sa usadzujú riečne sedimenty. Záplavy sú tak v pôdach rozpoznateľné a sú možným indikátorom pre pravdepodobné budúce záplavy. I táto súvislosť bude použitá na identifikáciu potenciálne ohrozených území pozdĺž Moravy. Slovenskí a rakúski partneri údaje v rámci projektu SONDAR sumarizujú. Výsledkom bude finančne nenáročná a jednoduchá metodika na identifikáciu rizikových oblastí. Do konca tohto roka ich čaká ešte mnoho úloh a podujatí. Na území západného Slovenska a Dolného Rakúska sa napríklad odborníci zamerajú na dokumentovanie opatrení obcí, v ktorých zaviedli zaujímavé a užitočné opatrenia na ochranu pôdy na komunálnej úrovni. Nebudú chýbať ani informačné a vzdelávacie aktivity, workshopy, medzinárodné odborné konferencie… Ako uviedli všetci zúčastnení, spolupráca Rakúska a Slovenska sa ukázala ako mimoriadne úspešná a mohla by byť príkladom pre iné štáty.