Inovácia a modernizácia plavebných komôr: Testovanie pravej komory si vyžiada mimoriadne zníženie hladiny vody na stupni Gabčíkovo o približne 2 metre

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), odskúša tento týždeň nové pomocné horné vráta – „Klapku na hornom záhlaví pravej plavebnej komory “. Testovanie pravej komory, ktoré  si vyžiada mimoriadne zníženie hladiny vody na stupni Gabčíkovo o približne 2 metre, sa bude realizovať spolu s generálnym dodávateľom prác na európskom projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“.

Skúšku klapky v modernizovanej pravej plavebnej komore je nevyhnutné realizovať pri zníženej hladine hornej vody na stupni Gabčíkovo. S mimoriadnou manipuláciou na potrebnú kótu 129 m n. m.  sa začne od stredy 28.7.2021 o 01.00 hod. Skúška klapky bude v zmysle harmonogramu prác realizovaná v piatok 30.7.2021. Následne dôjde od 18.00 hod. k postupnému zvyšovaniu úrovne vody. Dosiahnutie bežnej prevádzkovej hladiny na stupni Gabčíkovo môže v závislosti od hydrologickej situácie na Dunaji trvať tri až päť dní.

„Odskúšanie funkčnosti jednotlivých prvkov zmodernizovanej plavebnej komory patrí k najdôležitejším úlohám v rámci tejto modernizácie a inovácie. Musíme si byť stopercentne istí, že všetky zariadenia a komponenty fungujú tak ako majú,“ zdôraznil generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, Vladimír Kollár.

Klapka je navrhnutá tak, aby umožňovala haťovanie – prepad vody výšky 1,1 m pri vztýčenej polohe. Ďalšími funkciami klapky je možné núdzové použitie ako horné hradenie komory alebo ako náhrada za horné vráta pri hornej hladine na kóte 129,00 m n.m.

V rámci mimoriadnej manipulácie sa nepredpokladá prerušenie vodnej dopravy, v určitých úsekoch však môže dôjsť k zúženiu plavebnej dráhy. Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv mimoriadnej manipulácie na prevádzku kompy Vojka-Kyselica.

Čo sa týka jednotlivých inovovaných zariadení pravej plavebnej komory, aktuálne sa ukončujú individuálne skúšky a prebieha príprava na komplexné skúšky. V rámci komplexných skúšok budú otestované všetky režimy pravej plavebnej komory (preplavovanie, haťová prevádzka a pod.) a  vzájomná súčinnosť novoinštalovaných konštrukcií a riadiaceho systému v ručnom, poloautomatickom a automatickom režime. Na záver sa zrealizuje 12-dňová skúšobná prevádzka pravej plavebnej komory, v rámci ktorej sa preverí pripravenosť inovovanej plavebnej komory na reálnu plavebnú prevádzku. Po ukončení všetkých skúšok príde na rad súbežná prevádzka oboch plavebných komôr. Až následne VV, š. p., pristúpi k odstaveniu ľavej plavebnej komory a začne sa s jej modernizáciou. Presný termín bude závisieť od úspešného zrealizovania  všetkých skúšok.

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Grant z Nástroja na prepájanie Európy CEF schválený v roku 2016 predstavuje krytie vo výške 122 965 250 eur (bez DPH). K hlavným aktivitám projektu patrí najmä modernizácia horných a dolných vrát, inovácia systému plnenia a vypúšťania komôr, stabilizácia podložia a realizácia expertného kontrolného systému.

Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.