Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera hovoril v TA3 o projekte Inovácie a modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

   

Dňa 24. apríla 2017 bol hosťom v relácii Téma dňa v slovenskej spravodajskej televízii TA3 generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, Ing. Daniel Kvocera. Témou živého rozhovoru bol projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, konkrétne z Nástroja na prepájanie Európy CEF. Investíciu vo výške viac ako 144 miliónov Eur, z ktorej 85 % tvorí európsky grant a 15 % prostriedky štátneho rozpočtu označil Daniel Kvocera za veľmi významnú : „Je to naozaj veľká investícia, ktorá dá sa povedať, že je v európskych rozmeroch, čo sa týka vodnej dopravy, ako je jedna z najväčších v Európskej únii. Takže o to viac sa z toho tešíme.“ Verejné obstarávanie bude vyhlásené a zverejnené v európskom vestníku verejných obstarávaní v priebehu tohto mesiaca.

Ďalšie podrobnosti o projekte či o konkrétnych aktivitách, ktoré zahŕňa inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, sa dozviete v archívnom videu zo živého vysielania.

http://www.ta3.com/clanok/1104201/p-vandak-o-i-matovicovi-peniaze-na-plavebne-komory-francuzsko-na-krizovatke.html

„Výhradnú zodpovednost za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednost za akékolvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“

 

 

General Director of the state enterprise Vodohospodárska výstavba, Daniel Kvocera talked in the televison TA3 about the project Innovation and modernization of the lock chambers at the water structure Gabčíkovo.

On 24th April 2017, general director of VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, STATE ENTERPRISE, Ing. Daniel Kvocera was the guest in television show the Theme of the day in Slovak news channel TA3.  The theme of the lively conversation was the Innovation and Modernization of the lock chambers at the water structure Gabčíkovo, which is co-financed from the European Union, specifically from the Connecting Europe Facility CEF. An investment in the amount of more than € 144 million, of which 85% is a European grant and 15% assets of the state budget, was specified by Daniel Kvocera as very important: „It is a really big investment and it can be said, in terms of waterway transport, in the European dimension, it is one of the largest in the European Union. Therefore, we are even more excited about it.“ Public procurement will be announced and published in the European Public Procurement Bulletin this month.

Further details about the project or specific activities that include innovation and modernization of the lock chambers at the water structure Gabčíkovo can be found in live archive video.

http://www.ta3.com/clanok/1104201/p-vandak-o-i-matovicovi-peniaze-na-plavebne-komory-francuzsko-na-krizovatke.html

„The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.“