Monitorujeme zvýšenú hladinu rieky Dunaj a 2. stupeň povodňovej aktivity v bratislavskom okrese
Nielen zabezpečenie medzinárodnej vodnej cesty, ale najmä povodňová ochrana na území Slovenskej republiky je účelom Vodného diela Gabčíkovo.
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ako správca gabčíkovského Vodného diela je zodpovedná za výkon zabezpečovacích prác na objektoch a zariadeniach, ktoré má vo svojej správe.
Ten, kto spravuje stavby a zariadenia na tokoch je povinný vykonávať vlastnými silami a prostriedkami, teda odbornou organizáciou opatrenia na ochranu pred povodňami a na zmiernenie ich škodlivých účinkov.
🌊Aktuálna vlna kulminuje v profile Devín na úrovni cca 712 cm s prietokom 6600 m3/s. V spracovaní zvýšeného prietoku má najväčší podiel vodná elektráreň Gabčíkovo s 8 turbínami a hltnosťou 4000-4200 m3/s, zvyšok je prepúšťaný do starého koryta Dunaja cez stupeň Čunovo. Do prepúšťania vody je zapojená vodná elektráreň Čunovo a všetky vodohospodárske objekty: stredová hať, hať na obtoku a hať v inundácii.
Od júna 2013, od poslednej skoro storočnej vody (974 cm, 10 645 m3/s) je terajšia vlna tretia, ktorá prekročila prvý stupeň povodňovej aktivity (670 cm):
1. júl 2021 – 688 cm, 6110 m3/s
2. december 2023 – 692 cm, 6300 m3/s
3. jún 2024 – 712 cm, 6600 m3/s
🔎 Hladina rieky Dunaj pomaly klesá a jej stav neustále monitorujeme okrem iného aj pomocou dronu, ktorý nám včera poskytol takéto zábery: