2. február – Svetový deň mokradí
? Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí. Prečo sú životne dôležité pre budúcnosť ľudstva ?
? Mokrade patria k najpestrejším, no zároveň aj k najohrozenejším typom ekosystémov. Viaže sa na ne množstvo vzácnych a ohrozených druhov rastlinných či živočíšnych druhov. Poskytujú totiž rad ekosystémových služieb, prospešných pre celé ľudstvo. Napriek tomu, ich počty sa stále znižujú na celom svete, bohužiaľ, aj na Slovensku. Ich dôležitosť a potrebu ich ochrany si každoročne pripomíname práve 2. februára, počas Svetového dňa mokradí.
Mokrade majú mnoho podôb, na Slovensku sa vyskytujú predovšetkým v podobe riečnych nív, močiarov, rašelinísk a slatín. Sú veľkým zdrojom pitnej a úžitkovej vody, podporujú biodiverzitu ♻️, zabezpečujú ochranu pred povodňami a eróziou. Aj z hľadiska ochrany klímy sú mokrade veľmi dôležité. Sú hlavnou zásobárňou vody na Zemi, doslova pôsobia ako špongie, ktoré dokážu pohltiť veľké množstvo vody. V čase nadbytku ju zachytávajú a v čase núdze zas uvoľňujú. Je smutné, že viaceré vedecké štúdie ukazujú, že od roku 1900 zaniklo až 64 % svetových mokradí. Ochrana mokradí sa preto stala predmetom medzinárodnej spolupráce. Zvrátiť, či pozastaviť úbytok a degradáciu mokradí majú strategické dokumenty Ramsarského dohovoru, ktorého ciele sa objavujú aj v záväzných dokumentoch Európskej únie. Program starostlivosti o mokrade Slovenska a jeho akčný plán (schválený uznesením vlády v júni 2015) je základným strategickým dokumentom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Ramsarského dohovoru, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990, resp. 1993. Do zoznamu mokradí medzinárodného významu, tzv. ramsarských lokalít Slovenská republika postupne prihlásila celkovo 14 mokradí: Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, Jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, Mokrade Oravskej kotliny, Mokrade Turca, Niva Moravy, Parížske močiare, Poiplie, Rieka Orava a jej prítoky, Senné – rybníky, Šúr, Tisa. Všetky uvedené mokrade sú už aj zapísané.