Ekoenergia z vody – MVE Dobrohošť

Ekoenergia z vody – MVE Dobrohošť ju vyrobí

 

Vyrobí len zelenú elektrickú energiu za pomoci existujúceho hydroenergetického potenciálu. Zároveň tak nezaťaží životné prostredie, nevypustí emisie do ovzdušia a nevyprodukuje odpad. Takáto bude Malá vodná elektráreň Dobrohošť (MVE Dobrohošť). Ide o bezodpadovú formu výroby energie, ktorá nezaťaží životné prostredie zbytočnými emisiami. Ročne ho ušetrí o emisie COa tuhý odpad zo spálenia zhruba 40-tisíc ton hnedého uhlia. Funkčné skúšky tejto štátnej investície v hodnote 6,8 milióna Eur, ktorú financovala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba, spustil dnes minister životného prostredia, József Nagy.

Prioritou MVE Dobrohošť bude prísun potrebného množstva vody pre  ľavostrannú ramennú sústavu Dunaja. Moderná plnoautomatizovaná, bezobslužná elektráreň však bude zároveň produkovať aj ekologickú energiu. Prevádzkovaná bude bez potreby pridania ďalších vstupných surovín a bez produkcie zbytočných emisií skleníkových plynov, čím bude šetrná aj ku klíme.

Jediné čo sa do vody z elektrárne dostane bude viac kyslíka. Vďaka MVE Dobrohošť sa zvýši kvalita vody v toku. Voda z turbín elektrárne pôjde ihneď po odovzdaní svojho energetického potenciálu späť do toku prekysličená, čím sa zlepšia životné podmienky biotopov v toku.

Emisie skleníkových plynov patria medzi najvýznamnejšie civilizačné faktory ovplyvňujúce klimatickú zmenu. Je potrebné znižovať ich produkciu napríklad aj formou výstavby elektrární na získavanie energie, využitím hydroenergetického potenciálu vodných tokov a pod. Takáto výroba elektrickej energie predstavuje environmentálne najprijateľnejší spôsob jej získavania a tvorí významný prvok v balíku opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Vybudovaná MVE Dobrohošť je príkladom formy výroby energie bez zaťaženia klímy a ukážkovým príkladom koncepcie rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie. Povinnosťou environrezortu je prijímať a uskutočňovať také opatrenia, ktoré znižujú resp. predchádzajú zaťaženiu klímy a klimatickým zmenám.

Realizácia MVE Dobrohošť bola naplánovaná na 18 mesiacov. Štátna zákazka v hodnote 6,8 milóna eur, ktorej investorom bola Vodohospodárska výstavba má 7-ročnú návratnosť. Stavebné povolenie MVE Dobrohošť získalo právoplatnosť v roku 1999. Výstavba elektrárne sa však pre nedostatok financií začala až prvej polovici roka 2010. V priemere na stavbe pracovalo zhruba 30 pracovníkov. MVE Dobrohošť bude fungovať ako štandardný dodávateľ elektrickej energie do siete.

Technické údaje

Stavba MVE Dobrohošť pozostáva z :

– uzavretého betónového privádzača obdĺžnikového prierezu
– vlastnej budovy strojovne MVE, kde sa nachádza vodná turbína, ktorá spracuje 25 m3.s-1 vody pri spáde – rozdielu hladín cca 8,7 m. Predpokladá sa nepretržitá celoročná prevádzka s inštalovaným výkonom 1,8 MW a ročnou výrobou cca 11,8 mil. kWh, čo predstavuje príjem cca 1,187 mil. eur ročne,

– odpadového koryta napojeného do prívodného kanála ramennej sústavy.

– vodná turbína bola vyrobená a skompletizovaná v Rakúsku,

– hydrotechnológiu vyrobili v Českej republike.

dobrohost_video.avi

Ďalšie informácie sú na stránke „MVE Dobrohošť„.