Čunovo, Hamuliakovo a Šamorín vďaka novým pontónom otvoria svoje brány Dunaju.

Bratislava 29.10.2014 – od novembra budú na Dunaji v prevádzke nové pontóny potrebné pre lodnú dopravu medzi Bratislavou, Čunovom, Hamuliakovom a Šamorínom. Pontóny na žiadosť obcí v povodí Vodného diela Gabčíkovo vybudovala Vodohospodárska výstavba, š.p. Prístavné plávajúce móla boli hlavnou podmienkou realizácie projektu rozšírenia osobnej lodnej dopravy na vodnom diele.

Lodná osobná doprava je vo svete bežným druhom dopravy. Všade  tam, kde to umožňujú podmienky vodných plôch a riek, využívajú vyspelé krajiny popri cestnej či železničnej sieti aj domovské vody.  Takýto druh dopravy umožňuje riešiť prímestskú  i  turistickú prepravu.  Tak ako miestni obyvatelia radi využijú možnosť rýchleho presunu loďou namiesto hustej cestnej premávky, aj turisti často uprednostnia zážitkový presun po vode, ktorý im dovolí spoznať  Bratislavu a priľahlé územia trochu inak.

Aby sa však projekt rozšírenia osobnej lodnej dopravy mohol realizovať, bolo potrebné najprv zriadiť vyhovujúce prístaviská. Myšlienku výstavby prístavných mól iniciovali starostovia obcí  Šamorín,  Hamuliakovo a Čunovo a ich vybudovanie zabezpečila Vodohospodárska výstavba, š.p. ako správca Vodného diela Gabčíkovo. V rámci plávajúcich betónových mol bude priestor aj na čakáreň, občerstvovacie stánky, či nevyhnutné sociálne zariadenia.

V  Šamoríne je prístavné mólo kotvené pri novom jazdeckom areáli, v  Hamuliakove pri výjazde z centra obce na hrádzu, pričom súčasťou je aj  nové parkovisko. V Čunove je mólo upevnené na prístavnej hrane oproti Areálu vodných športov na divokej vode. V štádiu rokovaní je mólo v centre Bratislavy a vhodnosť jeho umiestnenia tak, aby bolo možné prepojenie lodného spojenia  na mestskú hromadnú dopravu,  prípadne na ďalšie pripravované lodné linky.

Pontóny v Šamoríne a Hamuliakove sú plávajúce betónové s rozmermi 20×10 metrov a nosnosťou 50 ton.  Pontón v Čunove je plávajúci betónový pontón s rozmermi 20×7 metrov a nosnosťou 30 ton.

„Nové móla predstavujú pre obce Čunovo, Hamuliakovo a Šamorín bránu, ktorou je možné dostať sa na tieto miesta aj z vody. Ľuďom tak chceme dať možnosť komfortnej prístupovej cesty do týchto obcí.“ Povedal generálny riaditeľ VV, š.p. Ladislav Lazár, ktorý je zároveň aj splnomocnencom vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Zároveň vyjadril želanie, aby boli móla dostupné a funkčné pre kohokoľvek, kto bude chcieť navštíviť tieto obce loďou.

Výstavba mol je prvým krokom potrebným k projektu rozšírenia lodnej dopravy na tomto úseku Dunaja. V ďalšej etape je plánovaná výstavba menších mol pre malé lode. V poslednej etape sa bude v spolupráci s obcami hľadať riešenie pre zriadenie pravidelnej linky, ktorá by premávala medzi Bratislavou a spomínaným obcami na Dunaji.