CONECO 2019

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), ani tento rok nechýbala na veľtrhu CONECO, ktorý sa v termíne od 27. do 30. marca 2019 konal už po štyridsiaty raz. Jeho súčasťou bol aj 29. ročník veľtrhu RACIOENERGIA a 6. ročníku výstavy VODA.

V stánku Ministerstva životného prostredia SR spolu s rezortnými organizáciami tak mala VV, š. p., jedinečnú príležitosť prezentovať svoju históriu, tradíciu v oblasti prospešnej výstavby vodných stavieb i celkovo vodného hospodárstva na Slovensku, ako aj projekty týkajúce sa zlepšovania podmienok zdravého environmentu a aktuálnych európskych projektov. Vďaka 3D inštalácií sa návštevníci dozvedeli viac aj o fungovaní plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo i o projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, ktorý má pre prevádzku vodnej stavby strategický význam, keďže zvýši bezpečnosť a plynulosť plavby a rovnako pozitívne ovplyvní aj intenzitu vodnej dopravy na slovenskom úseku Dunaja.

V stánku VV, š. p., sme návštevníkom priblížili zároveň  aj ďalší európsky projekt „DaReM – Danube Rehabilitation Measures“, na ktorom VV, š. p., participuje so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. Hlavným cieľom tohto projektu je zabezpečenie trvalo udržateľných podmienok plavebnej dráhy na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj a zmiernenie negatívnych vplyvov sedimentácie v zdrži Hrušov v rozsahu rkm 1845 až rkm 1868, ako aj zvýšenie protipovodňových opatrení, zlepšenie podmienok pre živé organizmy (ryby, vtáky, obojživelníky a pod.), či zlepšenie prúdenia podzemných vôd.

Vynechať sme nemohli ani aktuálne informácie o projekte „Výstavby mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti“, ktorý zabezpečí voľný pohyb osôb v pohraničnej oblasti za účelom práce alebo voľnočasových aktivít a rovnako napomôže ďalšiemu rozvoju turizmu a posilní cezhraničnú spoluprácu.

Na jubilejnom 40. ročníku veľtrhu CONECO, 29. ročníku veľtrhu RACIOENERGIA a 6. ročníku výstavy VODA sa predstavilo takmer 450 vystavovateľov z 8 krajín.