Zoznam vyhlásených obstrarávaní

Untitled document
Dátum zverejnenia informácie Popis Dokumenty v
10.5.2013
Revitalizácia močiara Istragov, prívod vody do močiara Istragov, úprava koryta jestvujúceho prívodu vody do inundancie.
Dokument
10.5.2013
Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 VD Gabčíkovo.
Dokument
4.6.2013
Zrušenie VOS "Prenájom pozemku parcela registra "C" č. 3351/5, k.ú. Šamorín".
Dokument
11.6.2013
Revitalizácia močiara Istragov, prívod vody do močiara Istragov, úprava koryta jestvujúceho prívodu vody do inundancie.
Dokument
26.6.2013 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Predmet zákazky: "Revitalizácia močiara Istragov, prívod vody do močiara Istragov, úprava koryta jestvujúceho prívodu vody do inundancie". Dokument
23.9.2013

"Prepojenie a zlepšenie stavu mokradí v oblasti Bakanského ramena"

Súťažné podklady

Výzva

23.9.2013

„Revitalizácia Rusovských ostrovov.“

Súťažné podklady

Výzva

26.9.2013

„Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov“

Súťažné podklady

Výzva

26.9.2013

„Revitalizácia ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena“

Súťažné podklady

Výzva

16.10.2013

"Prepojenie a zlepšenie stavu mokradí v oblasti Bakanského ramena" Otváranie ponúk - Ostatné

Dokument
16.10.2013

„Revitalizácia Rusovských ostrovov.“ Otváranie ponúk - Ostatné

Dokument
30.10.2013 „Revitalizácia ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena“ Otváranie ponúk - Ostatné Dokument
23.10.2013

„Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov“ Otváranie ponúk - Ostatné

Dokument
19.11.2013

„Revitalizácia Rusovských ostrovov.“ Otváranie ponúk - Kritériá

Dokument
19.11.2013

"Prepojenie a zlepšenie stavu mokradí v oblasti Bakanského ramena" Otváranie ponúk - Kritériá

Dokument
20.11.2013

"Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu" Otváranie ponúk - Ostatné

Dokument
28.11.2013 "Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu" Otváranie ponúk - Kritériá Dokument
9.12.2013 "Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu" Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Dokument
11.12.2013 „Revitalizácia ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena“ Otváranie ponúk - Kritériá Dokument
18.12.2013 "Oznam podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013" Dokument
10.1.2014 „Revitalizácia Rusovských ostrovov.“ Informácia o výsledku Dokument
22.1.2014 "Prepojenie a zlepšenie stavu mokradí v oblasti Bakanského ramena" Informácia o výsledku Dokument
28.1.2014

"Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti"

Oznámenie

Súťažné podklady

12.2.2014 "Oznam podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013"

Dokument

14.2.2014 "Oznam podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013" Dokument
14.2.2014 „Revitalizácia ramennej sústavy Veľkolélskeho ramena“ Informácia o výsledku Dokument
3.3.2014 "Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti"  vysvetlenie oznámenia Dokument
29.4.2014 "Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti"  vysvetlenie súťažných podkladov Dokument
27.8.2014 Oznámenie: Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja. Aktivita E.2 Hydrologický a hydrobiologický monitoring vo vybraných lokalitách ľavostrannej inundácie Dunaja v pravidelných intervaloch v termíne do 12/2014“ Dokument
24.2.2015 "Služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka-Kyselica" Dokument
17.2.2017 Súťažné podklady : "Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica"

Súťažné podklady 17.2.2017

Oznámenie o vyhlásení VO EÚ

Prílohy

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

na

„Odpredaj administratívnej budovy na Rumanovej ulici s príslušenstvom č. súp. 1467 na parcele č.2356 a pozemkov parc. č. 2356 o výmere 456 m2 a parc. č. 2357 o výmere 147 m2 v obci Košice – Staré mesto v katastrálnom území Stredné mesto.“

Predchádzajúca stránka: Zverejňovanie informácií  Nasledujúca stránka: Zoznam zmlúv