Základné údaje

Untitled document
Obchodný názov:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo podniku:

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: štátny podnik
IČO: 00 156 752
IČO pre DPH: SK2020480198
Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Pš, vložka číslo 32/B
Rok vzniku: 1953
Pôvodný zakladateľ:

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky - založil s účinnosťou od 1. Januára 1989 VODOHOSPODÁRSKU VÝSTAVBU, ŠTÁTNY PODNIK


Súčasný zakladateľ:od 1. Júla 2003 Ministerstvo životného prostredia SR
Základné imanie: 307 406 757,73- EUR
Poštová adresa: Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2921123848/1100

IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Obchodný register: http://www.orsr.sk
Predchádzajúca stránka: História  Nasledujúca stránka: Certifikáty a osvedčenia o spôsobilosti