VD Slatinka

Untitled document

Úvod

 

Hlavné úlohy vodného hospodárstva sú zakotvené v dokumente „Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 (koncepcia)“. Tento dokument prerokovala a vzala na vedomie vláda SR vo februári 2006. Skrátene môžeme tieto hlavné úlohy zhrnúť do štyroch bodov:

 

 • všestranná ochrana vôd a rozvoj zdrojov vody
 • zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a ich odkanalizovanie
 • zásobovanie úžitkovou vodou a jej ďalšie využitie
 • protipovodňová ochrana

 

Pripravovanej výstavby Vodného diela (VD) Slatinka sa týkajú posledné dva body.

Z platnej legislatívy v Slovenskej republike vyplýva povinnosť štátu budovať vodné diela na tokoch za účelom umožnenia odberov vody pre rôzne účely. Vodný zákon č. 364/2004 Z.z. uvádza v § 48  činnosti, ktoré sú uložené správcovi toku (t.j. štátnemu podniku v rezorte MŽP SR):

 • v odseku 3/h:  vytvárať podmienky pre odber povrchových vôd z vodných tokov na závlahy      a iné užívanie
 • v odseku 4/f:  vytvárať podmienky na odber povrchových vôd na použitie pre pitné účely.

Potreba budovania vodných diel je zakotvená v rozvojových dokumentoch vodného  hospodárstva predovšetkým v nedávno prijatej „Koncepcii vodohospodárskej politiky SR do roku 2015“ a v „Genereli ochrany a racionálneho využívania vôd“, prijatého uznesením vlády č. 430 z 24. apríla 2002. V Genereli je konštatované, že umiestňovanie nádrží je viazané nielen na situovanie hlavných odberateľov vody, ale najmä na vhodné prírodné podmienky, ako sú dostatočná vodnosť toku, vyhovujúvca morfológia územia, vhodná geológia, rozsah sprievodných a vyvolaných investícií. Vodné dielo Slatinka je v Genereli zaradené medzi výhľadovými lokalitami vodohospodárskych diel v SR do kategórie „A“ – to znamená medzi vodné diela s preukázanou potrebou výstavby do 10 rokov.

MŽP v súlade splatnou legislatívou zabezpečilo vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie celoštátneho stupňa „Koncepcia územného rozvoja Slovenska“ - KURS 2001. V uvedenej dokumentácii sa konštatuje v kapitole 5.1.1. Ciele štátnej politiky vo vodnom hospodárstve, že podľa spracovanej vodohospodárskej bilancie je medzi pasívne úseky tokov zaradený aj Hron pod Kozmálovcami po ústie a napätá situácia je na Hrone v úseku Podbrezová – Kozmálovce. Túto situáciu bude potrebné riešiť výstavbou povrchových zdrojov vody – nádrží.

Vodné dielo Slatinka je uvedené v záväznej časti ÚPN VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja medzi verejnoprospešnými stavbami.

S intenzívnou prípravou VD Slatinka začala Vodohospodárska výstavba š.p. (ďalej len podnik) v osemdesiatych rokoch minulého storočia. V rokoch 1986-1989 boli vypracované geometrické plány (GP). V roku 1987 bol vypracovaný a následne schválený projekt stavby. Súbežne sa začali práce na výkupoch pozemkov, ktoré neboli ukončené vzhľadom na to, že  roku 1989 bola príprava stavby pozastavená pre nedostatok finančných prostriedkov a následne územné rozhodnutie (ďalej len ÚR) stratilo platnosť. V tom čase sa už vykúpila podstatná časť pozemkov a nehnuteľností na území nádrže, vrátane rodinných domov v obci Slatinka, ktorá mala byť zatopená.

Príprava VD Slatinka bola intenzívne obnovená v roku 1994. Bolo vykonané posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), ku ktorému MŽP SR vydalo v roku 1996 kladné záverečné stanovisko. Stavba bola tiež podrobená štátnej expertíze podľa zákona o verejných prácach, a takisto Ministerstvo výstavby a verejných prác SR potvrdilo v záverečnom protokole z roku 1997 potrebu výstavby VD Slatinka.

V rokoch 1999, 2000 a 2001 boli presídlení obyvatelia Slatinky do nových domov vo Zvolenskej Slatine, pretože už nebolo možné ich zotrvanie v obci so 40 ročnou stavebnou uzáverou, ktorá nemala žiaden obchod, pohostinstvo, školu, poštu, lekára a bezmála ani dopravné spojenie.

V roku 2007 MŽP SR rozhodlo, že nie je možné predĺžiť platnosť záverečného stanoviska z roku 1996 (vzhľadom na výrok ústavného súdu z roku 2001) a z toho dôvodu bolo nutné vykonať nový proces posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. MŽP SR v kladnom záverečnom stanovisku zo dňa 25.11.2009 znova potvrdilo potrebu budovania VD Slatinka.

 

 

Účel stavby

 

Vodné dielo Slatinka je akumulačná nádrž v povodí Hrona, na rieke Slatine, nad Zvolenom. Jej hlavným účelom má byť nadlepšovanie prietokov Hrona (akumulácia vody počas vyšších prietokov a jej vypúšťanie do toku v období sucha) tak, aby bolo zabezpečené v každom období dostatočné množstvo vody v rieke pre všetkých odberateľov, pri zabezpečení dostatočného minimálneho bilančného prietoku v Hrone pod Veľkými Kozmálovcami.

VD Slatinka bude mať aj ďalšie významné účinky: znižovanie povodňových prietokov na Slatine vo Zvolene a na Hrone pod Zvolenom, výroba elektrickej energie v malej vodnej elektrárni a rekreačný prínos nádrže pre široké okolie.

V povodí Hrona je v súčasnosti platných viac, ako sto rozhodnutí (povolení) vodoprávneho orgánu na odber povrchových vôd. Najväčším odberateľom sú Slovenské elektrárne , AE Mochovce, s povoleným odberom 47,3 mil. m3 ročne resp. 1500 l.s-1 priemerný odber a
1800 l.s-1 maximálny odber.  AE Mochovce má v súčasnosti pre prvé dva bloky trvalý odberom okolo 25 mil. m3 ročne. Ďalší významní odberatelia sú poľnohospodári s povoleným odberom na závlahy pre 25,5 tis. ha a priemyselné podniky.

Minimálny bilančný prietok Hrona v profile pod Kozmálovcami je 6,6 m3.s-1. Tento prietok bol v roku 1984 schválený na dočasnú dobu do vybudovania VD Slatinka.

Medzičasom boli uvedené do prevádzky prvé dva bloky AE Mochovce a má byť dokončený 3. a 4. blok. Po ich zrealizovaní sa odber pre AEMO zdvojnásobí voči dnešnému stavu.

Odbery vody sa realizujú na úkor prietokov rieke, čím výrazne trpí životné prostredie – flóra a fauna v okolí Hrona a v celej údolnej nive. Aj poľnohospodári zaznamenali výrazný pokles spodnej vody v oblasti dolného Pohronia, pod Slovenskou bránou.

Nadlepšovaním prietokov Hrona bude v profile zdrže Veľké Kozmálovce zvýšený minimálny bilančný prietok zo súčasných 6,6 m3.s-1 na cca 11,0 m3.s-1. Zároveň budú pokryté zvýšené odbery vody pre AEMO, závlahy, rybníky a priemysel mesta Levice v období sucha. Podnik zabezpečil vypracovanie štúdie „Vodné dielo Slatinka - hodnotenie minimálnych prietokov na Slatine a strednom Hrone“, ktorá jednoznačne preukázala potrebu budovania VD Slatinka aj tendenciu poklesu priemerných prietokov v rieke Hron v profile Brehy o cca 10 m3.s-1 za posledných 25 rokov.

 

 

Zdôvodnenie umiestnenia

 

Na slovenských riekach sa každoročne vyhodnocuje kvantitatívna vodohospodárska bilancia, ktorá slúži okrem iného na kontrolu hospodárenia s vodou, a na stanovenie koncepcie vodohospodárskeho  rozvoja. V jednotlivých bilančných profiloch sa  mesačne hodnotia stavy:

A – aktívny:     v toku je dostatok vody pre odberateľov

B – napätý:     možnosti toku s odbermi sú vyrovnané

C – pasívny:    odbery prevyšujú možnosti toku

V povodí rieky Hron sa vykonáva kvantitatívna vodohospodárska bilancia v 16 bilančných profiloch. Z dlhoročného vyhodnotenia jej výsledkov sa konštatuje častý výskyt pasívnych stavov vo viacerých profiloch. Tento stav pretrváva už dlhšiu dobu.

Výstavba VD Slatinka bola uvedená už v prvom Štátnom vodohospodárskom  pláne v r. 1954. Navrhnutá koncepcia predpokladala vybudovať tri nádrže: Slatinku ako akumulačnú, Môťovú ako vyrovnávaciu a Veľké Kozmálovce ako nárazovú nádrž. Z tejto sústavy boli postupne vybudované nádrže Môťová (v rokoch 1953–58) a Veľké Kozmálovce (1985 – 88). Hlavná nádrž sústavy - VD Slatinka - nie je vybudovaná dodnes napriek tomu, že jej výstavbu preferujú základné vodohospodárske koncepčné materiály.

 V roku 1994 bolo vykonané posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), k čomu MŽP SR 4.4.1996 vydalo kladné záverečné stanovisko. Vo vtedajšom procese posudzovania bol alternatívny variant výstavby tejto akumulačnej nádrže v lokalite Horné Hámre vyradený už v etape zámeru ako environmentálne nevhodný.

 

 

Termín začatia a ukončenia výstavby

 

Termín začatia výstavby VD bude závislý od postupu prípravy potrebných podkladov pre územné a stavebné konanie ako aj od priebehu územného a stavebného konania. Doba výstavby po vydaní stavebného povolenia sa predpokladá do 3 rokov.

 

 

Prehľadné situácie VD Slatinka

 

Navrhované technické riešenie.

 

Situácia VD Slatinka, Vodotika a.s. Bratislava, DÚR 2006.

 

 

 

 

Prehľadná situácia, Generel ochrany a racionálneho využívania vôd, 2002.

 

 

 

 

 

 

Stručný popis objektov VD Slatinka

 

 

Základné parametre VD (podľa DÚR, 2006)

 

Charakteristika                                                    Priehradný profil    

Plocha povodia  (km2)                                           412,69                      

Qa toku Slatina (m3.s-1)                                         3,355                        

Q364d   (m3.s-1)                                                       0,157                        

Q100 (m3.s-1)                                                          205,00                      

Vc – celkový objem   (mil. m3)                               26,579                      

Kóta dna nádrže   (m n.m.)                                   299,00                      

Návrhová horná hladina MVE  (m n.m.)                329,00                      

Návrhová dolná hladina MVE  (m n.m.)                302,00                      

Návrhový prietok MVE (m3.s-1)                             2x4,4                        

Návrhový výkon turbíny (kW)                                1 037                        

Priem. ročná výroba (MWh)                                  6 804                        

Max. prev. hladina  Mz  (m n.m.)                           331,00                      

Min. vodohosp. hladina   (m n.m.)                         301,00                      

Zatopená plocha pri  Mz  (km2)                             2,66                          

Kóta koruny hrádze   (m n.m.)                              333,00                      

Dĺžka koruny hrádze (m)                                       250,00                      

Max. výška hrádze   (m)                                        34,00                        

 

 

Popis dôležitejších stavebných objektov VD (podľa DÚR, 2006)

 

SO č. 101 Hrádza

            Vodná nádrž vznikne prehradením údolia Slatiny medzi lokalitami Somárno a Zálužná zemnou sypanou hrádzou zo štrkopieskových materiálov so stredovým hlinitým tesnením. Materiály do stabilizačnej a tesniacej časti sa nachádzajú v zátopovej oblasti 500 – 1500 m od priehradného profilu. Vzdušný svah bude mať sklon 1:1,75 s lavičkami širokými 3 m na kótach 325 a 315 m n.m. Ukončený bude pätkou z lomového kameňa so sklonom 1:2. Na korune hrádze bude vozovka (lesná cesta odvozná) 1L 4,5/40 m. Na návodnej strane je navrhnutý chodník pre peších a vlnolam. Konečná úprava vzdušného svahu bude zahumusovanie a zatrávnenie. Navrhnuté sú tu aj dve schodiská z úrovne 305 m n.m. po korunu hrádze.

SO č. 104 Združený objekt

            Ide o vežový polyfunkčný objekt s dnovými výpustami a MVE. Inštalovaný výkon MVE je 2x1,052 MW, hltnosť turbín 2x4,4 m3.s-1, maximálny spád 28,0 m.

SO. Č. 106 Prístupová cesta na hrádzu

            Je navrhnutá ako spojovacia komunikácia počas výstavby aj počas prevádzky VD medzi priehradným miestom a miestnymi komunikáciami. Vedie od pravostranného napojenia hrádze Môťová po trase jestvujúcej starej cesty ponad tepláreň. Je dvojpruhová kategórie S 7,5 a má dĺžku 2,382 km.

SO č. 107 Lesná cesta na hrádzu

            Je navrhnutá na prepojenie jestvujúcich ciest do chatovej osady Malatiny, ktoré budú zatopené. Ide o typ lesnej cesty odvoznej (1L 4,5/30) vedenej v členitom teréne vo veľkých pozdĺžnych sklonoch. Je jednopruhová obojsmerná s chodníkom pre chodcov šírky 1,25 m a dĺžky 0,337 km.

 

 

SO č. 123  Príprava územia pre zariadenie staveniska hlavnej hrádze

            Nachádza sa v časti Somárno. Plocha sa pripraví vytvorením staveništných komunikácií, oplotenia a zriadenia stožiarovej trafostanice. Súčasťou bude aj vodovodná prípojka, ktorá po ukončení výstavby bude slúžiť pre prevádzkovú budovu. 

SO č. 124  Zemník štrkov

            Nachádza sa v časti Krpele na pravej strane Slatiny 500 – 1000 m od hrádze. Náhradný zemník sa nachádza pri vyústení potoka Ľubica.  

SO č. 125  Zemník hlín

            Nachádza sa tiež v časti Krpele na ľavej strane Slatiny oproti zemníku štrkov. Náhradný zemník sa nachádza pri vyústení potoka Ľubica.

SO č. 126 Lesná cesta do chatovej oblasti

     Tvorí pokračovanie predchádzajúcej cesty s rovnakými parametrami a s dĺžkou 0,264 km.

SO č. 129 Odstránenie nánosov

            Časť nánosov vo VN Môťová bude sa musieť odstrániť. Nánosy sa nahrnú na depóniu na brehu nádrže a odtiaľ sa premiestnia na zásypy materiálových jám v zátope VN Slatinka. (Meranie na odobraných vzorkách nepreukázalo prekročenie hraničných hodnôt koncentrácií škodlivých látok podľa zákona č. 223/2001 Z.z.)

SO č. 201 Rekonštrukcia lesnej cesty Ľubica

Ide o rekonštrukciu lesnej cesty Ľubica tak, aby nová vozovka bola nad maximálnou prevádzkovou hladinou nádrže. Lesná cesta odvozná 1L 4,5/30 bude jednopruhová obojsmerná s návrhovou rýchlosťou 30 km/h. V telese násypu cesty je na prevedenie vôd Slatiny navrhnutý priepust z rúr Tubosider. Prietočná plocha tubosidrov je 100 m2. Celková dĺžka cesty je 0,382 km.

 SO č. 202 Lesná cesta nad Slatinkou

Lesná cesta nad Slatinkou je novonavrhnutá cesta pre pohyb mechanizmov slúžiacich na údržbu a ťažbu v priľahlých lesných porastoch. Bude nahrádzať zatopené jestvujúce lesné cesty. Je typu lesnej cesty odvoznej  1L 4,5/30 vedenej v členitom teréne vo veľkých pozdĺžnych spádoch. Je jednopruhová obojsmerná s návrhovou rýchlosťou 30 km/h. Na vyhýbanie vozidiel sú navrhnuté výhybne šírky 3,0 m. Celková dĺžka cesty je 1,669 km.

 SO č. 203 Lesná cesta od Ľubice

Lesná cesta od Ľubice je novonavrhnutá cesta pre pohyb mechanizmov slúžiacich na údržbu a ťažbu v priľahlých lesných porastoch a bude nahrádzať zatopené jestvujúce lesné cesty. Je typu lesnej cesty odvoznej 1L 4,5/30 vedenej v členitom teréne vo veľkých pozdĺžnych spádoch. Je jednopruhová obojsmerná s návrhovou rýchlosťou 30 km/h. Na vyhýbanie vozidiel sú navrhnuté výhybne šírky 3,0 m. Celková dĺžka cesty je 2,680 km.

SO č. 204 Lesná cesta pod Slatinkou

Lesná cesta pod Slatinkou je novonavrhnutá cesta pre pohyb mechanizmov slúžiacich na údržbu a ťažbu v priľahlých lesných porastoch a bude nahrádzať zatopené jestvujúce lesné cesty. Je typu lesnej cesty odvoznej 1L 4,5/30 vedenej v členitom teréne vo veľkých pozdĺžnych spádoch. Je jednopruhová obojsmerná s návrhovou rýchlosťou 30 km/h. Na vyhýbanie vozidiel sú navrhnuté výhybne šírky 3,0 m. Celková dĺžka cesty je 2,063 km.

SO č. 205, 206 Sanácia zosuvov  

Vykonané inžiniersko – geologické prieskumy preukázali, že v zátope sa nachádzajú potencionálne zosuvy – na pravom svahu nad obcou Slatinka a na ľavej strane povyše chatovej oblasti Malatiny. Zosuvy budú sanované vhodnými opatreniami – odvodnením, prípadne priťažením päty zosuvu podľa podrobných geologických prieskumov a stabilitných prepočtov. Počas výstavby a prevádzky bude chovanie zosuvov monitorované pomocou kontrolných bodov. Ani v prípade aktivácie nie je ohrozená bezpečnosť vodného diela.

SO č. 208 Demolácia domov

V súvislosti s výstavbou VD dôjde k asanácii obce Slatinka a rekreačných chát v zátopovom území.

SO č. 302 MVE Sitárka

Na využitie hydroenergetického potenciálu, ktorý vznikne rozdielom hladín vo vodnej nádrži Slatinka a hladinou vzdutou haťou Sitárka (331,00 m n.m.), je navrhnutá MVE Sitárka umiestnená na ľavobrežnom zaviazaní. Na vtoku do MVE je provizórne hradenie, čistiaci stroj a hrablice. Budova MVE je navrhnutá ako monolitický železobetónový blok. Kaplanové turbíny s priemerom obežného kolesa 710 mm sú umiestnené v strojovni na kóte  325,10 m n.m. Nad strojovňou je manipulačný priestor na kóte 327,60 m n.m. Na kóte 333,00 m n.m. sa nachádza montážny priestor a elektrorozvodňa. Za objektom MVE je navrhnutý vývar na kóte 325,10 m n.m.

SO č. 305 Ľavobrežná hrádza

Dopĺňa komplex objektov hydrouzla Sitárka slúžiacich na stabilizáciu konca vzdutia na kóte 331,00 m n.m. Ide o zemnú hrádzu so šírkou koruny 5,00 m a sklonom svahov 1:2. Svahy budú zahumusované a zatrávnené, koruna bude prejazdná, spevnená obaľovaným kamenivom v šírke 3,50 m. Bude slúžiť aj ako komunikačné spojenie k hydrouzlu Sitárka.

SO č. 306 Rekonštrukcia lesnej cesty

Zavzdutím hladiny vody na kótu 331,00 m n.m. sa časť jestvujúcej lesnej cesty od hate Sitárka po Kobelovec dostane nízko nad úroveň vzdutej hladiny. Z toho dôvodu je v jej časti navrhnutá rekonštrukcia, ktorá spočíva v úprave nivelety. Cesta je navrhnutá ako lesná cesta odvozná  1L 4,5/40. Je jednopruhová obojsmerná s návrhovou rýchlosťou 40 km/h. Celková dĺžka cesty je 0,448 km.

SO č. 307 Pravobrežná hrádza

Dopĺňajú komplex objektov hydrouzla Sitárka slúžiacich na stabilizáciu konca vzdutia. Hrádza bude zemná, so šírkou koruny 3,00 m a sklonom svahov 1:2. Svahy aj koruna budú zahumusované a zatrávnené. Koruna hrádze je vodorovná na kóte 332,00 m n.m.

SO č. 310 Úprava Slatiny

Predstavuje nový návrh koryta od sklzu nad obcou Zvolenská Slatina po Hať Sitárka Zahĺbením koryta v intraviláne obce sa zlepšia odtokové pomery podzemných a povrchových vôd v obci. Do nového koryta budú zaústené všetky jestvujúce odvodňovacie kanály.

Nové koryto je navrhnuté tak aby previedlo povodňové prietoky (Q100). Je jednoduchého lichobežníkového profilu so šírkou dna 25,0 m a sklonmi svahov 1:2. Svahy koryta budú opevnené zatrávnením. Celková dĺžka úpravy bude 2,6 km.

SO č. 312 Úprava ľavého brehu

            Slúži na vytvorenie rekreačnej zóny v oblasti Kobelovec. Je tvorená prisypaním na výšku 331,60 m n. m. so sklonom 0,1% ku korytu.

SO č. 314 Sklz na Slatine nad obcou

         Slúži na prekonanie výškového rozdielu medzi koncom úpravy Slatiny a MVE Sitárka pri zachovaní vhodného pozdĺžneho sklonu nivelety. Je tvorený betónovou prepadovou hranou a vývarom. Dno a svahy koryta pod vývarom sú opevnené lomovým kameňom. Súčasťou sklzu je rybochod pre zachovanie možnosti migrácie rýb.

 

 

SO č. 315 Usadzovací priestor

Na konci vzdutia je navrhnutá usadzovacia nádrž, ktorá slúži na zachytávanie splavenín. Táto nádrž bude čistená nepravidelne po jej naplnení. Usadzovacia nádrž je navrhnutá monolitická betónová. Vstup do nádrže je rampou na ľavej strane. Dĺžka nádrže je 30,00 m, šírka 19,00 m a jej dno je na kóte 330,00 m n.m.

SO č. 318 Príprava územia pre stavebný dvor hate Sitárka

Zariadenie staveniska pre objekty vzdutia sa nachádza na ľavej strane toku Slatina nad ľavobrežou hrádzou hate Sitárka. Príprava bude spočívať v príprave územia a jeho oplotení.

SO č. 210 Terénne a biologické úpravy, SO č. 212 Opevnenie brehov SO č. 301 Hať Sitárka a SO č. 311 Revitalizácia pravého brehu

Uvedené biologické stavebné objekty sú súčasťou vodného diela. Projektant ich „zhruba“ prevzal z „Podkladového biologického projektu (Ekospol B. Bystrica, 1997)“, ktorý bol vypracovaný na základe záverečného stanoviska MŽP SR.

Popis a hodnotenie projektovaných biologických stavebných objektov je teda priamo v aktualizovanom Biologickom projekte (samostatná príloha Zámeru) a v priloženej ortofotomape mierky 1:5000, kde je navrhnuté už biologicky aj rekreačne optimalizované riešenie VD. Biologické riešenie bude žiadúce ďalej upresniť počas vypracovávania SOH na základe terénnych prieskumov vo vegetačnom období 2008. Po ukončení procesu EIA ho bude treba (spolu s pripomienkami zo záverečného stanoviska MŽP) akceptovať v následnej dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP).

Hať Sitárka podľa DÚR 2006 bude situovaná pod obcou Zvolenská Slatina, na konci vzdutia vzniknutej vodnej nádrže. Stabilizovaním hladiny, terénnymi a biologickými úpravami sa priaznivo ovplyvnia podmienky vodného režimu a vzniknú nové (náhradné) biologické spoločenstvá požadované v biologickom projekte. Aby bol zabezpečený vhodný vodný režim v oblasti, je nutné časť územia ohradiť hrádzou a príslušnými terénnymi zásahmi upraviť členitosť územia tak, aby boli v oblasti územia s rôznymi hĺbkami vody a zase na druhej strane územia vyvýšené v rôznych výškach nad úrovňou hladiny vody. Na zabezpečenie potrebného množstva vody je navrhnutý napájací kanál.

Hať bude udržiavať úroveň hladiny vody v obci Zvolenská Slatina na stálej úrovni 331,00 m n.m., čím sa súčasne zabráni kolísaniu hladiny vyvolanej prevádzkou VD Slatinka a tým odhaľovaniu a zatápaniu plytkých území v tesnej blízkosti obce.

Hať Sitárka je typu vakovej hate pozostávajúcej z dvoch haťových polí so šírkou 18,00 m. Výška vaku je 3,30 m. Súčasťou hate je štrkový priepust so šírkou 3,00 m a stavidlom. Súčasťou objektu je vývar na kóte 325,50 m n.m.

 

 

Príprava stavby v súčasnosti

 

V súčasnosti bol ukončený nový proces posudzovania vplyvov na ŽP v zmysle zák. č.24/2006 Z.z., nakoľko podľa právnej analýzy MŽP SR nebolo možné predĺžiť platnosť záverečného stanoviska, vydaného v roku 1996. Súčasťou procesu bolo aj informovanie verejnosti o pripravovanej stavbe. K tomuto účelu by mala slúžiť aj táto vypracovaná brožúra.

Súčasne pripravujeme podklady pre územné konanie vrátane vyhodnotenia záberov pôdy a ďalšieho majetkovoprávneho vysporiadania stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalší postup prípravy stavby

 

Príprava VD Slatinka bude príprava pokračovať nasledovnými krokmi:

 

 • Územné konanie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a nasl. , ktoré vykoná určený stavebný úrad - obec Zvolenská Slatina na návrh stavebníka. Hlavnými podkladmi  pre územné konanie o umiestnení stavby sú projektová dokumentácia a územné plány. Výsledkom konania má byť vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.
 • Stavebné konanie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a nasl.,  a  tiež podľa vodného zákona č. 364/2004 Z.z. a nasl. Kompetentný pre stavebné konanie bude špeciálny stavebný úrad – orgán štátnej vodnej správy; jeho výsledkom má byť vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktoré bude súčasne stavebným povolením. Hlavným podkladom stavebného konania bude projektová dokumentácia a  doklady o majetkovoprávnom vysporiadaní.

 

Vydaním povolenia štátnej vodnej správy na uskutočnenie stavby vodného diela Slatinka môže začať vlastná výstavby. Očakávame, že sa tak  stane v roku 2012, a to za podmienky zabezpečenia jej financovania.

 

Účasť verejnosti na príprave stavby

 

Súčasná legislatíva umožňuje verejnosti vyjadrovať sa k pripravovanej stavbe vo fáze posudzovania vplyvov  na životné prostredie a vo fáze územného konania. V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bola správa o hodnotení doručená  dotknutým obciam a prebehlo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

 

V prípade VD Slatinka sú dotknuté obce:

 

 • Zvolen
 • Zvolenská Slatina

 

Zákon tiež podrobne definuje možnosti účasti občianskeho združenia a občianskej iniciatívy na prerokovaní správy. Stavebný zákon definuje pojem „účastníci územného konania“, medzi ktorými sú aj obce, ktorých sa stavba dotýka, občianske združenie založené podľa osobitných predpisov a fyzické a právnické osoby s vlastnými právami k dotknutým pozemkom. V rámci územného konania sa k investícii môžu  uvedení účastníci vyjadriť, alebo si uplatniť námietky. Územné konanie je spravidla spojené aj s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním.

 

 

Presídlenie obyvateľov obce Slatinka do Zvolenskej Slatiny

 

2 x 16 bytových jednotiek                                                             21 rodinných domov

 

7 rodinných domov                                                                       Pohľad na vysídlenú obec Slatinka

 

 

Domy určené na asanáciu

 

 

Pohľady na rieku Slatina

 

Použité podklady:

 

 • Archívne materiály VV, š.p.,
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Vodotika Bratislava, 04/2006
 • Zámer EIA, EKOSPOL Banská Bystrica, 04/2008
 • Správa EIA, EKOSPOL Banská Bystrica, 03/2009
 • Záverečné stanovisko MŽP SR, 11/2009

 

 

 

Informácia o pripravovanej výstavbe VODNÉHO DIELA Slatinka

Predchádzajúca stránka: MVE Mošoň  Nasledujúca stránka: VN Tichý Potok