VD Sereď - Hlohovec

Untitled document

 

Úvod

 

Hlavné úlohy vodného hospodárstva sú zakotvené v dokumente „Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 (koncepcia)“. Tento dokument prerokovala a vzala na vedomie vláda SR vo februári 2006. Skrátene môžeme tieto hlavné úlohy zhrnúť do štyroch bodov:

 

 • všestranná ochrana vôd a rozvoj zdrojov vody
 • zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a ich odkanalizovanie
 • zásobovanie úžitkovou vodou a jej ďalšie využitie (plavba, výroba elektrickej energie)
 • protipovodňová ochrana

 

Pripravovanej výstavby Vodného diela (VD) Sereď – Hlohovec sa týkajú posledné dva body.

 

V koncepcii z roku 2005 bolo v kapitole Vodné elektrárne uvažované s vybudovaním Vodnej elektrárne (VE) Sereď, táto úloha doposiaľ ešte nebola splnená. Vytváranie podmienok pre plavbu na vodných tokoch Slovenskej republiky sa do roku 2005 uskutočňovalo v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v súlade s príslušnou vnútroštátnou legislatívou, ako aj v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, medzivládnymi dohodami a medzištátnymi zmluvami.  Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004 aj v súlade s príslušnou legislatívou Európskej únie.

 

Princípy vytvárania podmienok pre plavbu na vodných tokoch v Slovenskej republike boli tiež zapracované do ďalších koncepčných materiálov, predovšetkým do aktuálnej Koncepcie územného rozvoja Slovenska a aktuálnej Koncepcie rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky vypracovanej v spolupráci Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v roku 2003. Základom vytvárania podmienok pre plavbu bolo zabezpečovanie prevádzky existujúcich vodných ciest a údržba a vytyčovanie plavebnej dráhy. Tieto činnosti zabezpečoval Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica.

 

Z pohľadu budovania nových vnútrozemských vodných ciest medzinárodného významu a zariadení pre plavbu na nich sa uvedenej lokality dotýkajú multimodálne dopravné koridory č. IV, V a VI, medzinárodné označenie vodnej cesty je E81; ďalej citácia:

„Vláda Slovenskej republiky urobila v roku 2002 ďalší krok pri príprave realizácie Vážskej vodnej cesty, keď Uznesením č. 463 z 9. mája 2002 schválila návrh zámeru projektu Vážskej vodnej cesty vrátane slovenskej  časti jej prieplavného spojenia s Oderskou vodnou cestou. Tento zámer sa zo strany ústredných orgánov vlády Slovenskej republiky považuje za spresnenie a ustálenie Koncepčného zámeru realizácie Vážskej vodnej cesty a jej prieplavného spojenia s Oderskou vodnou cestou“.

 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 31/2000 dňa 19. januára 2000 schválila Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 (ďalej len Program). Systémovými opatreniami na ochranu územia Slovenskej republiky pred povodňami sa vláda opätovne zaoberala Uznesením č. 990/2001 zo 17. októbra 2001. Následne Uznesenie vlády č.25/2003 z 15.januára 2003 vzala na vedomie Správu o realizácii opatrení Programu.

 

 

 

Situácia Vážskej vodnej cesty (zdroj webová stránka MDPT SR)

 Situácia Vážskej vodnej cesty (zdroj webová stránka MDPT SR)

 

 

 

 

 

Účel stavby

 

VD Sereď – Hlohovec je viacúčelová stavba. Hlavné účely sú:

 

 • protipovodňová ochrana územia
 • zabezpečenie plavby
 • energetické využitie
 • ďalšie prínosy

 

Protipovodňová ochrana územia

Protipovodňová ochrana územia predstavuje významný verejnoprospešný účel vodného diela. V úseku nad haťou Siladice bude vybudovaná obojstranná nová línia ochranných hrádzí v dĺžke približne 10 km, v úseku pod haťou Siladice bude prietok Váhu rozdelený do starého koryta a do derivačného kanála (časť povodňových prietokov bude prevádzaná cez plavebnú komoru), čím sa dosiahne zníženie hladiny povodňových prietokov v starom koryte. Protipovodňová ochrana územia pri Váhu bude zabezpečená v dĺžke cca 25 km a výrazne zlepší doterajší stav protipovodňových opatrení v území. Hať Siladice je dimenzovaná na povodňový prietok Q100=2160 m3.s-1. Pri povodňových situáciách bude časť prietokov prevádzaná aj cez plavebnú komoru, ktorá je projektovaná aj na haťovú prevádzku. V rámci stavby sa vyrieši aj problematika nevyhovujúcej pravostrannej hrádze pod Siladicami a tiež zanášanie koryta Váhu pod Sereďou. Možnosť manipulácie na VD Sereď - Hlohovec významne rozšíri aj možnosti rozhodovania vodohospodárskeho dispečingu v povodí Váhu.

 

Zabezpečenie plavby

Zabezpečenie plavby na Váhu v úseku medzi mestami Sereď a Hlohovec, resp. medzi VD Kráľová a VD Madunice, znamená vybudovanie plavebnej dráhy pre gabarity medzinárodnej plavebnej triedy VIa a plavebnej komory pri VE Sereď. Slovenská republika je viazaná dohodou AGN na zabezpečenie podmienok pre vytvorenie plavebnej cesty medzinárodnej triedy v severojužnom koridore. VD Sereď - Hlohovec zabezpečuje splavnenie úseku v dĺžke 23 km, čím súčasne umožňuje prepojenie plavebnej dráhy, vedenej korytom Váhu od ústia do Dunaja v Komárne po Sereď (vybudovanú vodnými dielami Selice a Kráľová) do plavebnej dráhy, vedenej v derivačných kanáloch Vážskej kaskády až po Žilinu. Podľa vykonaných prieskumov tovarových tokov by sa na takto vytvorenú vodnú cestu presmerovalo cca 3,40 mil. ton tovarov ročne.

 

Energetické využitie

Úsek Váhu medzi VD Kráľova a VD Madunice je jedným z dvoch  úsekov Váhu bez energetického využitia (spolu s úsekom medzi VD Žilina a VD Lipovec). Hydroenergeticky využiteľný spád predmetného úseku je 19,10 m a z toho vyplývajúci hydroenergetický potenciál (HEP) je cca 50 MW.

 

Ďalšie prínosy

Popri uvedených troch hlavných účeloch VD Sereď- Hlohovec prináša aj niektoré ďalšie prínosy, z ktorých vyberáme:

 • značné rozšírenie možnosti chovu rýb
 • zabezpečenie závlahovej vody pre deficitné časti horného Žitného ostrova
 • ťažba štrkopieskov v rámci pravidelnej údržby plavebnej dráhy v koryte Váhu, najmä v nádrži Siladice
 • minimálne kolísanie vody v nádrži umožní podstatne lepšie rekreačno - športové využitie Váhu
 • zlepší sa súčasný nepriaznivý režim podzemných vôd tým, že súčasná príliš zaklesnutá hladina podzemnej vody pod Hlohovcom sa vplyvom vzdutia nádrže Siladice zvýši, a naopak, v území nad Sereďou, kde je hladina spodnej vody príliš blízko terénu, dôjde k jej poklesu vplyvom tesneného derivačného kanála a prehĺbenia odpadového kanála pod VE Sereď.

 

 

Zdôvodnenie umiestnenia

 

Umiestnenie VD Sereď - Hlohovec je jednoznačne určené v inundačnom území rieky Váh medzi Sereďou a Hlohovcom. Žiadne iné umiestnenie nepripadá do úvahy. Komplexné riešenie (energetické využitie, splavovanie rieky a protipovodňová ochrana úseku Váhu medzi Sereďou a Hlohovcom) je obsiahnuté vo všetkých významných dokumentoch územnoplánovacích, vodohospodárskych, energetických a dopravných, ako sú:

 • Koncepcia územného rozvoja Slovenska
 • ÚPD VÚC Trnavského kraja
 • Koncepcia vodohospodárskej politiky SR
 • Generel ochrany a racionálneho využívania vôd na Slovensku
 • Energetická koncepcia SR
 • Koncepcia rozvoja vodnej dopravy v SR

 

VD Sereď - Hlohovec bude umiestnené v inundačnom území Váhu, a to v úseku, vymedzenom na južnej strane líniou konca zdrže VD Kráľová pod Sereďou a na jej severnej strane vyústením odpadového kanála od VE Madunice do Váhu pri Hlohovci. Ide o líniovú stavbu, orientovanú v smere sever - juh, v dĺžke približne 23 km. Podľa správneho členenia územia sa VD Sereď - Hlohovec nachádza vo VÚC Trnavský kraj, na území okresov Hlohovec, Trnava a Galanta, v katastroch nasledovných obcí (podľa okresov):

 • okres Hlohovec: Hlohovec, Bojničky, Horné Zelenice, Dolné Zelenice, Dvorníky, Dvorníky-Posádka, Siladice
 • okres Trnava: Šúrovce-Vavrov Šúr, Šúrovce-Valtov Šúr
 • okres Galanta: Vinohrady nad Váhom, Sereď, Šintava, Dolná Streda

Uvedených 13 katastrálnych území bude priamo dotknutých výstavbou VD Sereď - Hlohovec. Výstavbou bude dotknuté aj mesto Leopoldov a Šulekovo.

 

V súčasnej dobe je inundácia Váhu využívaná len v obmedzenej miere, kde niekoľkokrát do roka vybrežujú zvýšené povodňové prietoky, najmä v jarných mesiacoch a na jeseň. V území sú menšie poľnohospodársky obrábané plochy, skupina rekreačných zariadení v blízkosti Serede a osamotené záhradné stavby. Najmä v blízkosti Serede sú v niektorých lokalitách upravené miesta na táborenie a kempovanie. V území prebieha intenzívna sukcesia drevinovou vegetáciou, miestami v pokročilom štádiu. Donedávna časť priestoru inundácie využívala na svoje školiteľské aktivity aj Armáda Slovenskej republiky – Vojenský útvar Sereď (posádka). Na početných lokalitách narastajú a vznikajú nové skládky odpadov komunálneho charakteru. Na viacerých miestach inundácie sa vyskytuje živelná drobná ťažba štrkopieskov, najmä medzi Dolným Čepeňom a Siladicami.

 

 

Termín začatia a ukončenia výstavby

 

Termín začatia výstavby VD Sereď - Hlohovec závisí od ukončenia prípravy (územné konanie, majetkovoprávne vysporiadanie a stavebné konanie) a zabezpečenia zdrojov financovania stavby. Časová náročnosť prípravy stavby vyplýva z jej zložitosti a veľkého rozsahu.

 

Doba výstavby je v dokumentácii pre územné rozhodnutie stanovená na 62 mesiacov. Termín ukončenia prevádzky VD Sereď – Hlohovec nie je možné exaktne stanoviť, ale podľa skúseností z minulosti kvalitne vybudované vodné diela prežijú aj niekoľko 100 rokov. Sú prakticky trvalým pretvorením krajiny.

Prehľadné situácie VD Sereď - Hlohovec

 

Navrhované technické riešenie – derivačný variant.

 

Situácia VD Sereď - Hlohovec, DÚR, Hydroinvest Bratislava, 05/2007

 

 

 

 

Stručný popis objektov VD Sereď - Hlohovec

 

Výsledný variant energetického využitia a splavenia Váhu v úseku Sereď - Hlohovec, ktorý vyplynul z viacerých štúdií, prieskumov a rozborov, je jednostupňový variant. Tento považujú vodohospodári aj energetici za optimálny z hľadiska investičného, aj prevádzkového. Jednostupňový variant sa predkladá v tejto správe ako základný.

 

Jednostupňový variant je tvorený (v smere toku od Hlohovca) nádržou Siladice dĺžky 11,405 km, prívodným kanálom dĺžky 4,95 km, stupňom Sereď, pod ktorým je odpadový kanál dĺžky 530 m a upravené koryto Váhu v dĺžke 5,7 km. Nádrž Siladice bude vytvorená vzdutím Váhu haťou Siladice, pod ktorou budú prietoky rozdelené do prívodného kanála a starého koryta.

Hlavné objekty stavby VD Sereď – Hlohovec:

-        hať Siladice

-        nádrž Siladice

-        koryto Váhu pod haťou Siladice

-        prívodný kanál

-        stupeň Sereď

-        odpadový kanál

-        úprava koryta Váhu pod stupňom Sereď

-        ostatné objekty stavby

 

Hať Siladice

Hať Siladice bude vybudovaná pri obci Siladice za účelom vzdutia hladiny Váhu v nádrži Siladice a rozdelenia prietokov Váhu do prívodného kanála a do starého koryta Váhu. Hať je dimenzovaná na povodňový prietok 2 160 m3/s. Tento môže byť prevádzaný aj so zapojením derivačného kanála. V takom prípade sa použijú z celkových štyroch iba tri haťové polia s celkovou kapacitou 1 600 m3/s.

Základné parametre hate Siladice sú:

 • počet a šírka haťových polí                4 x 18m
 • hradiaci uzáver                                   segment s klapkou
 • hradenie haťovými uzávermi š x v = 18,0 x 8,0 m
 • hradiaca výška segmentu                  5,70m
 • hradiaca výška klapky                        2,30m

 

Na hati Siladice bude vybudovaná malá vodná elektráreň (MVE) na využitie prietoku a spádu vody prepúšťanej do starého koryta. MVE bude vybudovaná v inundácii cca 500 m pod súčasným zaústením Dudváhu, v pravom pilieri hate. Vybudované budú tiež malá plavebná komora (PLK) pre športové a rekreačné plavidlá a rybovod.

PLK pre športovú plavbu (športové člny, kanoe, kajaky, pramice, ktoré nie je z bezpečnostných dôvodov možné preplavovať cez derivačný kanál a veľkú PLK) je situovaná hneď vedľa ľavého krajného piliera.

Účelom rybovodu bude prekonanie výškového rozdielu medzi prevádzkovou hladinou v nádrži Siladice (141,10 m n.m.) a hladinou v pôvodnom koryte Váhu pod haťou 130,20 m n.m. s cieľom zachovať migrácie rýb a iných vodných živočíchov. Umiestnený bude v ľavobrežnom pilieri hate, vedľa malej plavebnej komory. Okrem rybovodu bude migrácia pri vyšších vodných stavoch zabezpečená aj priamo cez haťové polia, resp. malú plavebnú komoru.

 

Nádrž Siladice

Nádrž Siladice bude tvoriť úsek Váhu nad haťou Siladice, po mesto Hlohovec. Účelom nádrže je v súčinnosti s ostatnými nádržami Vážskej kaskády, manipulácia povodňových prietokov a plynulé zásobovanie prívodného kanála k VE Sereď prietokmi z VE Madunice. Nádrž bude zabezpečovať prevádzkovanie športovej a rekreačnej plavby, komerčnej plavby a v prípade záujmu aj odbery pre závlahy. Nádrž bude obojstranne ohradzovaná. Hrádze budú založené na náplavoch Váhu a utesnené podzemnou tesniacou stenou (PTS) z bentonitu. Tesnenie vlastného telesa hrádzí (nadzemná časť), budovaných zo štrkopieskov, bude fóliového typu s hlinitým jadrom. Povrchová úprava vzdušnej a návodnej časti bude podľa možnosti kombinovaná s vegetačnými úpravami. Upravená koruna hrádzí bude na kóte 143,10 m n.m. Hlavné parametre nádrže:

 • max. hydrostatická hladina v nádrži               141,10 m n.m.
 • min. prevádzková hladina v nádrži                140,10
 • dĺžka nádrže                                      11,405 km
 • celkový objem nádrže                        23,30 mil. m3
 • priemerný ročný prietok                                 149,70 m3.s-1
 • zatopená plocha pri max. hladine                  325,00 ha

 

Súčasťou nádrže budú ostrovy pre vtáctvo.

 

Súvisiacimi stavebnými objektmi sú protipriesakové opatrenia:

-        podzemný drén v Hlohovci

-        odvodňovací priesakový kanál (na ľavej strane nádrže)

-        drenážny priesakový kanál (na pravej strane nádrže, zaústenie do preložky Dudváhu)

 

V rámci výstavby bude potrebné preložiť tok Dudváhu v dĺžke cca 950 m so zaústením do pôvodného koryta Váhu pod haťou Siladice. Preložka Dudváhu bude trasovaná rovnobežne s telesom pravostrannej hrádze, v jeho tesnej blízkosti. Súčasťou bude aj preložka časti ochrannej hrádze plynulým naviazaním na rekonštruovanú jestvujúcu hrádzu.

 

V nádrži budú realizované dve významné vyvolané investície: preložka tranzitného plynovodu pri Dolných Zeleniciach a preložka ropovodu pri Horných Zeleniciach.

 

Koryto Váhu pod haťou Siladice

V rámci prijatej koncepcie technického riešenia derivačného variantu sa ponecháva koryto Váhu v pôvodnom stave až po sútok s odpadovým kanálom. Technické zásahy sú obmedzené na minimálnu mieru. V bežnej prevádzke bude od VD Madunice do nádrže Siladice pritekať 307 m3.s-1 vody. Na hati Siladice sa toto množstvo vody rozdelí do prívodného kanála a do starého koryta Váhu, čo je tzv. sanitárny resp. biologický prietok v čase bežnej prevádzky. Dĺžka starého koryta Váhu od hate Siladice po jeho zaústenie do odpadového kanála je 7,35 km. Pre zabezpečenie požadovaných hladín vody budú na tomto úseku Váhu vybudované štyri dnové prehrádzky výšky 2,0 až 2,2 m, naprieč korytom, kolmo na brehy. Prehrádzky budú drôtokamennej konštrukcie stabilizovanej v profile štetovnicovou stenou. Napojenie starého koryta Váhu na odpadový kanál pod VE Sereď bude riešené zdrsneným sklzom.

 

Z hľadiska technického musí koryto Váhu pod haťou Siladice napĺňať ochrannú funkciu, a to znamená, že musí bezpečne previesť dimenzačný prietok až do odpadového kanála. Z hľadiska environmentálneho sa očakáva umožnenie zvýšenia vodnatosti prostredia formou prehrádzok pri zabezpečení bezbariérovej migrácie tak, že na vybratom mieste prehrádzky bude vytvorený lokálny biokoridor.

 

Existujúca pravostranná hrádza Váhu od hate Siladice po násyp cestného telesa cez Váh pri Seredi sa zrekonštruuje. Rekonštrukcia hrádze dlhej 6,25 km bude pozostávať z miestneho navýšenia koruny, resp. opravy návodného svahu.

 

Prívodný kanál

Prívodný kanál bude vybudovaný naľavo od súčasného koryta Váhu medzi haťou Siladice (lokalita Pasienky) a stupňom Sereď. Jeho účelom je priviesť energetický (prípadne tiež povodňový) prietok k stupňu Sereď a slúžiť má tiež pre plavbu lodí. Hlavné technické parametre prívodného kanála sú:

 • dĺžka kanála                                                   4,95 km
 • šírka v dne v bežnej trati                                45 m
 • šírka v dne pri stupni Sereď                           150 m

 

Priečny profil bude lichobežníkového tvaru s návodnými svahmi v sklone 1:2. Oba brehy kanála budú vytvorené hrádzami. Svahy budú tesnené asfaltobetónovým plášťovým tesnením. Dno kanála bude tesnené ochrannou fóliou s priťažovacou vrstvou. Maximálna prevádzková hladina bude 141,10 m n.m. a pri povodniach bude odvádzať časť povodňového prietoku v množstve do 558,6 m3s-1.

 

Stupeň Sereď

Stupeň Sereď je hlavným objektom VD Sereď - Hlohovec. Pozostáva z vodnej elektrárne a plavebnej komory. Vybudované budú na ľavej strane Váhu, v priestore vyťažených štrkovísk, severne od osady Paradič (k.ú. Sereď). Okrem nich budú na stupni Sereď vybudované: dozorňa plavby, prístupová cesta, cestný most cez Váh a premostenie stupňa. Elektráreň bude vybavená tromi vertikálnymi hydroagregátmi - Kaplanovými turbínami, vo vertikálnom spojení so synchrónnymi generátormi. Hlavné technické parametre VE Sereď sú:

 •  max. prietok                                                  300 m3.s-1
 •  max. horná prevádzková hladina                  141,10 m n.m.
 •  min. horná prevádzková hladina                   140,00 m n.m.
 •  max. dolná prevádzková hladina                  124,00 m n.m.
 •  min. dolná prevádzková hladina                   122,00 m n.m.
 •  max. dolná hladina pri Q100                         127,30 m n.m.
 •  max. hrubý spád                                           19,10 m
 •  min. hrubý spád                                            12,70 m
 •  max. výkon turbín Ptmax                                                      3 x 17,13 MW = 51,39 MW
 •  priemer obežného kolesa turbíny                 3 800 mm
 •  inštalovaný výkon                                         51,4 MW

 

Elektrický výkon všetkých troch generátorov bude po transformácii vyvedený na novovybudovanú rozvodňu 110 kV, ktorá bude umiestnená na pravej strane VE.

Plavebná komora (PLK) je situovaná vedľa vodnej elektrárne na jej ľavej strane. Medzi plavebnou komorou a vodnou elektrárňou je umiestnený deliaci ostrov.

 

Plavebná komora bude slúžiť na prekonanie výškového rozdielu hladín 19,10 m preplavovanými plavidlami medzi hladinou v prívodnom kanáli z nádrže Siladice 141,10 m n.m. a hladinou v koryte Váhu pod stupňom (122 m n.m.). Je navrhnutá pre medzinárodnú vodnú cestu plavebných gabaritov VIa a bude tiež súčasťou plavebných zariadení pripravovanej Vážskej vodnej cesty. Hlavné technické parametre plavebnej komory na stupni Sereď sú:

 • užitočná dĺžka komory                                   110 m
 • svetlá šírka                                                     24 m

 

PLK je riešená ako monolitická železobetónová konštrukcia s pevným dnom, pozostávajúca z Horného zhlavia, stredovej časti a dolného zhlavia. Plnenie a vyprázdňovanie plavebnej komory je navrhnuté pomocou dlhých obtokov svetlých rozmerov 3,0 x 3,0m, umiestnených obojstranne v bočných pilieroch. Horné vráta sú navrhnuté ako klapkový uzáver svetlých rozmerov š x v = 24,0 x 5,9 m, uprostred rozpätia delený. Dolné vráta sú navrhnuté ako oporné, dvojkrídlové, svetlých rozmerov š x v = 24,0 x 13,0 m.

 

Odpadový kanál

Účelom odpadového kanála pod VE je bezpečne odvádzať energeticky využité prietoky z VE do koryta Váhu pod stupňom a v prípade povodní tiež bezpečne odvádzať časti povodňového prietoku (558,6 m3.s-1). Objekt sa nachádza na ľavej strane Váhu, v úpätí pahorkatiny, blízko osady Paradič. Navrhnutý je medzi sútokom pôvodného koryta Váhu a výtokovým objektom od turbín VE. Celková dĺžka kanála je 530 m a vznikne prehĺbením koryta z úrovne terénu na kótu 117,00 m n.m. V priečnom reze bude táto časť odpadového kanála lichobežníkového tvaru v dne so šírkou 150 m, takže bude vyhovovať obojsmernej plavebnej prevádzke. Svahy kanála budú opevnené kamennou nahádzkou, uloženou na geotextílii. Technické parametre odpadového kanála sú:

 • max. prevádzková hladina                             124,00 m. n. m.
 • hladina pod stupňom Sereď pri Q100             127,30 m. n. m

 

Úprava koryta Váhu pod stupňom Sereď

Účelom úpravy koryta Váhu pod stupňom Sereď je v prvom rade bezpečné odvedenie celého povodňového prietoku Q100 (2 160 m3.s-1), ďalej odvádzanie energeticky využitého prietoku z VE, biologického prietoku zo starého koryta Váhu a zabezpečenie plavby plavebnej gabarity triedy VIa. Po aktualizácii technického riešenia sa objekt nachádza z väčšej časti v terajšom koryte Váhu, v úseku medzi koncom zdrže VD Kráľová (asi 1 050 m nad mostom cesty R1) a miestnou časťou Serede (Poronda) až po napojenie na odpadový kanál VE. Najširším miestom sú profily vo vrchole oblúka v lokalite Poronda, resp. oblúka pod mostom cesty II/62, kde je projektovaná šírka v úrovni dna 280 m a šírka v hladine dosiahne max. 340 m. V ostatnej trati je šírka premenlivá a dosahuje hodnoty v dne od cca 150 až po 250 m. Brehy budú upravené svahovaním v sklone 1:2,5. V miestach, kde dĺžka svahu prekračuje 10 m, sú navrhnuté pracovné bermy. V rozsahu kolísania hladín sa svahy opevnia kamennou nahádzkou uloženou na geotextíliu. Dĺžka úpravy je cca 5,7 km.

 

Priečny profil úpravy koryta Váhu pod stupňom umožňuje prevádzkovať športovo – rekreačnú plavbu aj mimo vlastnej plavebnej dráhy. Z dôvodov umožniť zakotvenie aj takých športovo – rekreačných plavidiel bola vytipovaná lokalita cca 800 m pod mostom cesty II/62 v Seredi, kde sa prehĺbi bazén požadovaných rozmerov. Lokalizácia je v km 75,55 staničenia osi VD.

 

Ostatné objekty stavby

Pre zabezpečenie plnej funkčnosti a bezpečnej prevádzky VD Sereď – Hlohovec bude potrebné vybudovať niektoré ďalšie objekty, ako napr. prístupové cesty, spevnené plochy, vonkajšie osvetlenia, elektrické, vodovodné a telefónne prípojky, kábelové trasy a rozvody, monitorovací systém, plavebné značenia, účelové komunikácie, sanácia zosuvov a pod. Ako vyvolané investície budú vybudované preložky vodovodných a kanalizačných sietí, dopravných sietí a produktovodov, preložka Dudváhu, náhradné vojenské objekty a náhradné objekty ďalších užívateľov. Značný rozsah budú predstavovať rôzne ekologické opatrenia. Vybudované budú tiež niektoré dočasné objekty a zariadenia staveniska – prístupové cesty, ubytovacie a stravovacie objekty, elektrické, telefónne a vodovodné prípojky, vrátane ich likvidácie po výstavbe, a tiež rekultivácie dočasne zabratých plôch a opravy prístupových verejných komunikácií po skončení výstavby.

 

 

Príprava stavby

 

Príprava VD Sereď – Hlohovec prebieha už niekoľko desaťročí. Bolo vypracovaných množstvo štúdií a posudzované rôzne varianty technického riešenia stupňa Sereď. Derivačný variant bol posúdený ako najvýhodnejší v procese EIA a ako taký bol zapracovaný do dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Prebehol proces posudzovania vplyvov stavby VD Sereď - Hlohovec  na životné prostredie.  V záverečnom stanovisku MŽP SR je odporúčaná výstavba VD Sereď - Hlohovec.

 

 

Ďalší postup prípravy stavby

 

Následne bude príprava pokračovať nasledovnými krokmi:

 

 • Územné konanie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a nasl. , ktoré vykoná Krajský stavebný úrad Trnava na návrh stavebníka. Hlavnými podkladmi  pre územné konanie o umiestnení stavby sú projektová dokumentácia a územné plány, jeho výsledkom bude rozhodnutie o umiestnení stavby.
 • Stavebné konanie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a nasl.,  a  tiež podľa vodného zákona č. 364/2004 Z.z. a nasl. Kompetentný pre stavebné konanie bude špeciálny stavebný úrad – orgán štátnej vodnej správy; jeho výsledkom bude povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, ktoré bude súčasne stavebným povolením. Hlavným podkladom stavebného konania bude projektová dokumentácia a  doklady o majetkovoprávnom vysporiadaní.

 

Vydaním povolenia štátnej vodnej správy na uskutočnenie stavby vodného diela Sereď - Hlohovec môže začať vlastná výstavby. Očakávame, že sa tak  stane v roku 2010, a to za podmienky zabezpečenia jej financovania.

 

Účasť verejnosti na príprave stavby

 

Súčasná legislatíva umožňuje verejnosti vyjadrovať sa k pripravovanej stavbe vo fáze posudzovania vplyvov  na životné prostredie a vo fáze územného konania. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ukladá  posudzovateľovi doručiť správu  o hodnotení na dotknuté obce.

 

V prípade VD Sereď - Hlohovec sú dotknuté obce:

 

 • v okrese Hlohovec: Hlohovec, Bojničky, Horné Zelenice, Dolné Zelenice, Dvorníky, Dvorníky - Posádka, Siladice
 • v okrese Trnava: Šúrovce - Vavrov Šúr, Šúrovce - Valtov Šúr
 • v okrese Galanta: Vinohrady nad Váhom, Sereď, Šintava, Dolná Streda

 

Spolu je priamo dotknutých 13 katastrálnych území. Do zoznamu je potrebné zaradiť aj obec Šulekovo, ktoré správne patrí pod Hlohovec a mesto Leopoldov. Nachádza sa však v tesnej blízkosti VD a je to významné sídlo. Spolu je dotknutých 15 obcí. Uvedené obce sú taktiež účastníkmi územného konania.

 

 

Fotopríloha:

 

 

 

Váh medzi Hlohovcom a Sereďou                          Križovanie Váhu premostením - plynovod

 

  Pohľad na Hlohovec                                                  Križovanie Váhu zhybkou - ropovod

 

 

 

 

Použité podklady:

 

 • Archívne materiály VV, š.p.,
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Hydroinvest s.r.o. Bratislava,05/2007
 • Zámer EIA, Pedohyg Bratislava, 04/2008
 • Správa o hodnotení, Pedohyg Bratislava, 06/2008
 • Záverečné stanovisko MŽP SR, 09/2008
 • Webová stránka MDPT SR 

 

 

Informácia o pripravovanej výstavbe VODNÉHO DIELA Sereď - Hlohovec

Predchádzajúca stránka: Pripravované stavby  Nasledujúca stránka: MVE Mošoň