TBD činnosť

Untitled document

Činnosti súvisiace s plnením úloh vyplývajúcich z poverenia na výkon dohľadu zabezpečuje Vodohospodárska výstavba š.p. ako jediná organizácia na Slovensku najmä prostredníctvom špecializovaných odborov úseku TBD. Jeho zamestnanci disponujú osobitnými oprávneniami:

• odborná spôsobilosť pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu

• autorizovaný inžinier SKSI pre vodohospodárske stavby

• autorizovaný inžinier SKSI pre statiku stavieb

• autorizovaný geodet

• autorizovaný geofyzik a geológ

• odborná spôsobilosť druhého stupňa pre oblasť vizuálneho testovania, kapilárneho testovania, magnetického testovania, ultrazvukového testovania a skúšania tesností podtlakom a pretlakom -nedeštruktívna defektoskopia a taktiež spôsobilosť technik korózie a korozívnej ochrany

 

Odbor TBD a operatívneho dispečingu a odbor odkalísk a špeciálnych analýz

• vykonáva odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami I. a II. kategórie

• vypracováva Odborné posudky pre stanovenie kategórie

• vypracováva Návrhy na stanovenie kategórie vodných stavieb

 

Okrem úloh poverenej organizácie úsek TBD

• vykonáva odborný technicko-bezpečnostný dohľad i nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie

• vypracováva Vyjadrenia o rozsahu dohľadu

• vypracováva Programy technicko-bezpečnostného dohľadu

• vypracováva Projekty meraní a pozorovaní

• vypracováva Manipulačné a Prevádzkové poriadky

• vypracováva stabilitné a statické posúdenia konštrukcií vodných stavieb

• stanovuje medzné a kritické hodnoty sledovaných javov

• poskytuje odborné poradenstvo a vyjadrenia zamerané na bezpečnosť, prevádzkyschopnosť, rekonštrukcie a sanácie stavieb

 

Prostredníctvom výkonov úseku TBD sa VV š.p. podieľa na monitorovaní stavu vodných stavieb z hľadiska bezpečnosti, stability a možných príčin porúch, ako aj na navrhovaní potrebných opatrení na nápravu. Pritom návrh inštrumentácie a prístrojov pre pozorovanie, účelne rozdelené sledovanie vybraných skutočností, vrátane bežných a špeciálnych meraní veličín a javov, ako aj obchôdzky, prehliadky a ďalšie činnosti, sú hlavnými prostriedkami dohľadovej činnosti. Pri jej realizácii používame v súčasnosti najmodernejšie prístroje a zariadenia a využívame všetky výhody aplikácií registračnej, prenosovej a najmä výpočtovej techniky.

Na získanie potrebných informácií priebežne zhodnocujeme mesačné hlásenia z pravidelných meraní a pozorovaní na vodných stavbách a overujeme ich objektívnosť vykonávaním kontrolných meraní a pozorovaní.

• zúčastňujeme sa pravidelných komisionálnych prehliadok bezpečnosti a funkčnosti vodných stavieb za účasti orgánov štátnej vodnej správy

• zúčastňujeme sa pravidelných protipovodňových prehliadok vodných stavieb

• počas povodňovej aktivity zabezpečujeme výkon dohľadu vo zvýšenom rozsahu, informujeme a spolupracujeme s protipovodňovými komisiami

• počas mimoriadnych situácií, pri prekročení kritických hodnôt a pri havarijných stavoch zabezpečujeme dohľad vo zvýšenom rozsahu

• predkladáme pravidelné polročné  informatívne správy ústrednému orgánu štátnej vodnej správy (Ministerstvo životného prostredia SR) o bezpečnosti a stave vodných stavieb na Slovensku a výkone TBD poverenej organizácie

• prevádzkujeme operatívny celoslovenský dispečing technicko-bezpečnostného dohľadu z automatizovaných meraní na vodných stavbách v správe Vodohospodárskej výstavby š.p., Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. a Slovenských elektrární a.s.,

• archivujeme a distribuujeme databázy meraní, výkresovej a fotografickej dokumentácie technicko-bezpečnostného dohľadu.

• zabezpečujeme a zhodnocujeme pre vlastníkov stavieb geofyzikálne karotážne aj povrchové merania

• komplexne zabezpečujeme a zhodnocujeme pre vlastníkov stavieb geodetické merania, vrátane sledovania konštrukcií 3D laserovým skenerom.

 

 


Predchádzajúca stránka: TBD úvod  Nasledujúca stránka: TBD História